22

Sông Nước Sự Sống

1Vị thiên sứ ấy chỉ cho tôi một sông nước sự sống; dòng sông trong suốt như pha lê, chảy ra từ ngai của Ðức Chúa Trời và của Chiên Con. 2Giữa quảng trường của thành, nơi tẻ ra của hai nhánh sông, có một cây sự sống sinh trái mười hai đợt, mỗi tháng một đợt, và lá của cây ấy được dùng để chữa lành các dân.
3Trong thành sẽ không có bất cứ lời nguyền rủa nào. Ngai của Ðức Chúa Trời và ngai của Chiên Con sẽ đặt trong đó, và các tôi tớ Ngài sẽ phụng sự Ngài. 4Họ sẽ nhìn thấy mặt Ngài, và danh Ngài sẽ ở trên trán họ. 5Ðêm sẽ không còn nữa; họ sẽ không cần ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa, Ðức Chúa Trời, sẽ tỏa sáng trên họ; và họ sẽ trị vì đời đời vô cùng.

Ðức Chúa Jesus Tái Lâm

6Vị thiên sứ ấy nói với tôi, “Ðây là những lời đáng tin cậy và chân thật. Chúa, Ðức Chúa Trời của linh các vị tiên tri, đã sai thiên sứ của Ngài chỉ cho các đầy tớ của Ngài những điều sắp xảy ra.”
  7“Nầy, Ta đến mau chóng. Phước cho người vâng giữ những lời tiên tri trong sách nầy.”
8Tôi, Giăng, người đã nghe và thấy những điều nầy. Khi tôi đã nghe và thấy những điều ấy, tôi sấp mình xuống nơi chân vị thiên sứ đã chỉ cho tôi những điều ấy để thờ lạy. 9Nhưng vị thiên sứ đó bảo tôi, “Kìa, đừng làm thế. Ta chỉ là đồng bạn cùng làm đầy tớ với ngươi, với anh chị em ngươi, tức các vị tiên tri, và với những người vâng giữ những lời trong sách nầy; hãy thờ phượng Ðức Chúa Trời.”
10Vị thiên sứ ấy lại bảo tôi, “Ðừng niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy, vì thời điểm đã gần. 11Ai gian ác cứ để họ gian ác, ai ô uế cứ để họ ô uế, ai công chính cứ để họ làm điều công chính, và ai thánh thiện cứ để họ thánh thiện.”
  12“Nầy, Ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với Ta, để thưởng cho mỗi người tùy việc họ làm.
  13Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Ðầu Tiên và Cuối Cùng, Khởi Nguyên và Tận Chung.”
14Phước cho người nào giặt sạch áo choàng của mình, để có thể có quyền hưởng trái của cây sự sống và có thể đi qua các cổng để vào thành. 15Nhưng bọn chó, những kẻ làm tà thuật, những kẻ gian dâm, những kẻ sát nhân, những kẻ thờ thần tượng, và những kẻ yêu mến và thực hành sự giả dối, đều phải ở bên ngoài.

Lời Cuối

16“Ta, Jesus, đã sai thiên sứ của Ta đến với các ngươi để làm chứng những điều nầy cho các hội thánh. Ta là Cội Rễ và Hậu Duệ của Ða-vít và là Sao Mai sáng láng.”
  17Ðức Thánh Linh và Cô Dâu nói, “Hãy đến!”
  Hỡi những ai đang nghe, xin hãy nói, “Hãy đến!”
  Hỡi những ai đang khát, hãy đến.
  Hỡi những ai muốn, hãy đến để nhận nước sự sống miễn phí.
18Tôi cảnh cáo những người nghe những lời tiên tri trong sách nầy: Nếu ai thêm vào sách nầy điều gì, Ðức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy những tai họa chép trong sách nầy. 19Nếu ai bỏ bớt lời nào trong sách tiên tri nầy, Ðức Chúa Trời sẽ cất phần của người đó khỏi cây sự sống và khỏi thành thánh đã chép trong sách nầy.
20Ðấng làm chứng về những điều nầy phán, “Phải, Ta đến mau chóng.”
 A-men.
 Lạy Chúa, Ðức Chúa Jesus, kính mời Ngài đến.
21Nguyện xin ân sủng của Chúa, Ðức Chúa Jesus, ở với mọi người.
 A-men.