22

Dòng sông sự sống

1Thiên sứ chỉ cho tôi thấy sông nước hằng sống, trong như pha lê, chảy từ ngai Thượng Đế và Chiên Con 2vào chính giữa con đường lớn trong thành. Hai bên bờ sông có cây sự sống, ra trái mười hai mùa, mỗi tháng một mùa. Lá cây dùng làm thuốc chữa bệnh cho các dân tộc. 3Chẳng còn điều gì xấu xa trong thành vì Thượng Đế và Chiên Con sẽ đặt ngai tại đó. Các tôi tớ Ngài sẽ phục vụ Ngài.
4Họ sẽ nhìn thấy mặt Ngài và tên Ngài sẽ ghi trên trán họ. 5Tại đó sẽ không có ban đêm cũng không cần ánh đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Thượng Đế sẽ chiếu sáng họ. Họ sẽ cai trị đời đời.
6Thiên sứ bảo tôi: “Những lời này là chân thật và đáng tin. Chúa là Thượng Đế đã báo cho các tiên tri những việc tương lai, cũng sai thiên sứ bày tỏ cho tôi tớ Ngài biết những việc sắp xảy ra.”

Chúa sắp trở lại

7“Này, Ta sẽ sớm đến! Phúc cho những người vâng giữ các lời tiên tri trong sách này.”
8Tôi là Giăng, người đã nghe và thấy những điều này. Khi nghe thấy xong, tôi liền quỳ dưới chân thiên sứ để thờ lạy. 9Nhưng thiên sứ bảo tôi: “Đừng thờ lạy tôi! Tôi cũng là tôi tớ Thượng Đế như ông, như anh em ông là các tiên tri và như những người vâng giữ lời Chúa trong sách này. Ông hãy thờ lạy Thượng Đế!”
10Thiên sứ lại bảo tôi: “Đừng giữ kín những lời tiên tri trong sách này vì thì giờ đã gần rồi.
11Kẻ gian ác cứ làm điều gian ác, kẻ ô uế cứ làm điều ô uế; nhưng người công chính hãy tiếp tục làm điều công chính, người thánh thiện hãy luôn luôn sống thánh thiện!”
12“Này, Ta sẽ sớm đến, đem theo phần thưởng để trao cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. 13Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Đầu tiên và Cuối cùng, Khởi thủy và Chung kết.”
14Phúc cho người giặt sạch áo mình, được quyền vào cổng thành, ăn trái cây sự sống. 15Những kẻ ô uế, tà thuật, gian dâm, sát nhân, thờ thần tượng, cùng tất cả những người ưa thích và làm điều dối trá đều không được vào thành.
16“Ta là Giê-xu, đã sai thiên sứ báo cho con biết những điều này để truyền lại cho các Hội thánh. Ta là Chồi lộc và Hậu tự của Đa-vít, là Sao mai sáng chói.”
17Thánh Linh và Hội thánh kêu gọi: “Hãy đến!” Người nào nghe tiếng gọi cũng nói: “Mời đến!” Ai khát, cứ đến! Ai muốn, hãy tiếp nhận miễn phí nước hằng sống!
18Tôi xin quả quyết với mọi người đọc lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào điều gì, Thượng Đế sẽ thêm cho họ những tai họa đã ghi trong sách. 19Còn ai bớt lời nào, Thượng Đế sẽ không cho họ ăn trái cây sự sống và vào thành thánh như đã chép.
20Đấng chứng thực cho những điều này đã hứa: “Phải, Ta sẽ sớm đến!” Lạy Chúa Giê-xu, xin Ngài đến! Thành tâm sở nguyện!
21Cầu chúc mọi người hằng hưởng được ân phúc của Chúa Giê-xu.