22

1Thiab tus tubtxib saum ntuj qhia kuv pom tus niag dej uas yog dej pub txojsia, ci ib yam li qe zeb iav ntws ntawm Vajtswv thiab tus Menyuam Yaj lub zwm txwv los, 2mus hauv nruab nrab txojkev loj hauv lub nroog ntawd. Ob sab ntug dej muaj tsob txiv ntoo uas pub txojsia txi kaum ob yam txiv thiab txi rau txhua lub hli. Cov nplooj ntoo ntawd siv kho txhua haiv neeg li mob. 3Txhua yam uas raug tsawm foom yuav tsis nyob hauv dua li lawm tiamsis Vajtswv thiab tus Menyuam Yaj lub zwm txwv nyob qhov ntawd thiab Vajtswv cov tub qhe yuav pe hawm Vajtswv. 4Lawv yuav pom Vajtswv lub ntsej muag thiab nws lub npe yuav nyob ntawm lawv lub hauv pliaj. 5Yuav tsis muaj hmo ntuj dua li lawm. Lawv tsis cheem tsum muaj tus duab teeb pom kev lossis lub hnub tus duab ci vim tus Tswv uas yog Vajtswv yog tus duab uas ci rau lawv, thiab lawv yuav kav mus ib txhis tsis kawg. 6Tus tubtxib saum ntuj hais rau kuv tias, “Tej lus no tso siab tau thiab muaj tseeb. Tus Tswv uas yog Vajtswv uas qhia cov xibhwb cev Vajtswv lus lub siab, tau txib nws tus tubtxib saum ntuj tuaj qhia tej uas yuav muaj tshwm los sai sai no rau nws cov tub qhe.”

Khetos yuav los

7“Saib maj, kuv yuav los sai sai no. Tus uas tuav rawv tej lus hais pom tom hauv ntej hauv phau ntawv no yuav tau nyob kaj siab lug.”

8Kuv yog Yauhas uas tau hnov thiab pom tej xwm txheej no. Thaum kuv hnov thiab pom, kuv txawm khwb nkaus pe hawm rau ntawm tus tubtxib saum ntuj uas qhia tej no rau kuv txhais kotaw. 9Tiamsis nws hais rau kuv tias, “Tsis txhob ua li kod. Kuv yog ib tug tub qhe ib yam li koj thiab koj cov kwvtij uas cev Vajtswv lus thiab cov uas tuav rawv tej lus hauv phau ntawv no. Cia li pe hawm Vajtswv xwb.”
10Thiab nws hais rau kuv tias, “Tsis txhob nias cim npog tej lus hais pom tom hauv ntej hauv phau ntawv no, vim twb ze lub sijhawm lawm. 11Cia tus uas ua phem ua qhov phem mus, cia tus uas ua qias ua qhov qias mus, cia tus uas ncaj ncees ua qhov ncaj ncees mus thiab tus uas dawb huv ua neeg dawb huv mus.”

12“Saib maj, kuv yuav los sai sai no, thiab kuv yuav coj kuv tej nqe zog los pauj rau txhua tus raws li uas lawv tau ua lawd. 13Kuv yog Alafa thiab Aumeka, yog lub hauv paus thiab lub ntsis, yog chiv keeb thiab qhov kawg.
14“Cov uas ntxhua nws cev tsoos tsho huv lawd thiaj muaj feem noj tsob txiv ntoo uas pub txojsia thiab nkag mus tau ntawm lub rooj loog rau hauv lub nroog, kuj tau nyob kaj siab lug. 15Sab nraud tsuas yog muaj cov dev thiab cov uas ua khawv koob yees siv, cov uas ua nkauj nraug, cov uas tua neeg, cov uas pe dab mlom thiab txhua tus uas nyiam xyaum raws li tej lus dag ntxias.
16“Kuv yog Yexus, kuv txib kuv tus tubtxib saum ntuj mus ua timkhawv txog tej no rau nej kom nej qhia rau cov pawg ntseeg. Kuv yog Davi tus cag thiab nws caj ces, yog lub hnub qub toog uas ci thaum yuav kaj ntug.”
17Vaj Ntsuj Plig thiab tus Nkauj Nyab hais tias, “Cia li los.” Cia tus uas tau hnov hais tias, “Cia li los.” Tus uas nqhis cia li los, thiab tus uas xav yuav cia li txais cov dej uas pub txojsia tsis txog them nqe kiag li.
18Kuv nkaw lus rau txhua tus uas hnov tej lus hais pom tom hauv ntej hauv phau ntawv no, yog leejtwg tsav ntxiv ib yam dabtsi rau tej lus no, Vajtswv yuav tsav ntxiv tej sub tawg sub ntsha uas sau hauv phau ntawv no rau tus ntawd. 19Thiab yog leejtwg muab tej lus uas hais pom tom hauv ntej hauv phau ntawv no ib los txiav tseg, Vajtswv yuav muab tus ntawd li feem ntawm tsob txiv ntoo uas pub txojsia thiab nws lub chaw nyob hauv lub nroog dawb huv raws li uas sau hauv phau ntawv no txiav tseg.
20Tus uas ua timkhawv rau tej xwm txheej no hais tias, “Kuv yeej yuav los sai sai no tiag tiag li.” Amee. Tswv Yexus, cia li los lauj.
21Thov tus Tswv Yexus txojkev hlub nrog nraim txhua tus. Amee.