22

1Leh anăn dĭng buăk jăk ktrâo kơ kâo êa krông klei hdĭp, mngač msĕ si ală kĭng, kbiă đoh mơ̆ng jhưng mtao Aê Diê leh anăn Êđai Biăp, 2găn ti krah êlan ƀuôn anăn; msĕ mơh tĭng dua nah hang êa krông anăn mâo ana kyâo klei hdĭp, mâo pluh dua bliư̆ mboh. Grăp mlan ñu mboh sa bliư̆; leh anăn hla ana kyâo anăn pioh kơ klei bi hlao phung găp djuê mnuih. 3Leh anăn amâo srăng lŏ mâo ôh mnơ̆ng Aê Diê tăm pah dôk hlăm ƀuôn anăn, ƀiădah jhưng mtao Aê Diê leh anăn Êđai Biăp srăng dôk hlăm ƀuôn anăn. Phung dĭng buăl Ñu srăng mă bruă kơ Ñu; 4digơ̆ srăng ƀuh ƀô̆ mta Ñu, leh anăn digơ̆ srăng mâo anăn Ñu ti adhei digơ̆. 5Amâo srăng lŏ mâo mlam ôh. Digơ̆ amâo lŏ čiăng kơ klei mngač pui kđen amâodah yang hruê ôh, kyuadah Khua Yang Aê Diê srăng jing klei mngač kơ digơ̆. Leh anăn digơ̆ srăng kiă kriê hlăm jih jang ênuk.

Klei Yêsu Lŏ Hriê

6Leh anăn ñu lač kơ kâo, “Klei blŭ anăn arăng dưi knang leh anăn sĭt nik. Khua Yang, Aê Diê kơ mngăt phung khua pô hưn êlâo, tiŏ nao leh dĭng buăl jăk Ñu čiăng bi êdah kơ phung dĭng buăl Ñu klei srăng truh djăl. 7Nĕ anei, kâo srăng hriê djăl.”
 Jăk mơak yơh hlei pô djă pioh klei blŭ hưn êlâo hlăm hdruôm hră anei.
8Kâo gơ̆ Y-Yôhan, jing pô hmư̆ leh anăn ƀuh leh klei anăn. Tơdah leh kâo hmư̆ leh anăn ƀuh, kâo buôn kkuh mpŭ ti jơ̆ng dĭng buăl jăk, pô bi êdah klei anăn kơ kâo. 9Ƀiădah ñu lač kơ kâo, “Đăm ngă snăn ôh! Kâo jing pô mă bruă mbĭt hŏng ih leh anăn hŏng phung ayŏng adei ih phung khua pô hưn êlâo, leh anăn mbĭt hŏng phung djă pioh klei blŭ hlăm hdruôm hră anei. Kkuh mpŭ bĕ kơ Aê Diê.”
10Leh anăn ñu lač kơ kâo, “Đăm kđăm ôh klei blŭ hưn êlâo hlăm hdruôm hră anei, kyuadah mông giăm truh leh. 11Brei pô ngă klei wê, ăt ngă klei wê; leh anăn pô čhŏ, brei ñu ăt jing čhŏ; pô jing kpă, brei ñu ăt ngă klei kpă; leh anăn pô jing doh jăk, brei ñu ăt jing doh jăk.”
12“Nĕ anei, kâo hriê djăl djă ba mnơ̆ng kâo mưn, čiăng mưn grăp čô tui si bruă ñu ngă leh. 13Kâo jing Alpha leh anăn Ômêga, Pô êlâo hĭn leh anăn Pô knhal tuč, klei mphŭn dơ̆ng leh anăn klei knhal tuč.”
14Jăk mơak yơh phung boh ao jhung diñu, čiăng kơ diñu mâo klei dưi ƀơ̆ng boh ana kyâo klei hdĭp, leh anăn dưi mŭt ti ƀăng jang ƀuôn anăn. 15Ti êngao ƀuôn anăn mâo phung asâo, phung mjâo, phung knhông, phung bi mdjiê mnuih, phung kkuh mpŭ kơ rup yang, leh anăn grăp čô khăp leh anăn ngă klei luar.
16“Kâo gơ̆, Yêsu, tiŏ nao leh dĭng buăl jăk kâo kơ ih djă ba klei hưn anei kơ Phung Sang Aê Diê. Kâo jing kƀiêng leh anăn čô Y-Đawit, mtŭ tŭr mngač aguah.”
17Yang Mngăt Jăk leh anăn Mô̆ lač, “Hriê bĕ.” Leh anăn brei hlei pô hmư̆ lač, “Hriê bĕ.” Leh anăn hlei pô mhao brei ñu hriê, hlei pô čiăng brei ñu mă tŭ hơăi mang êa hdĭp.
18Kâo hưn brei grăp čô hmư̆ klei blŭ hưn êlâo hlăm hdruôm hră anei răng: tơdah arăng lŏ thiăm kơ klei anei, Aê Diê srăng lŏ thiăm kơ ñu klei bi knap arăng čih yăl dliê leh hlăm hdruôm hră anei. 19Leh anăn tơdah arăng bi luč hĕ klei blŭ mơ̆ng hdruôm hră klei hưn êlâo anei, Aê Diê srăng bi luč hĕ klei ñu dưi ƀơ̆ng boh ana kyâo klei hdĭp, leh anăn klei ñu dưi mŭt hlăm ƀuôn doh jăk, arăng čih yăl dliê leh hlăm hdruôm hră anei.
20Pô hưn bi sĭt klei anei lač, “Sĭt nik kâo hriê djăl.” Amen. Hriê bĕ, Ơ Khua Yang Yêsu!
21Brei klei pap Khua Yang Yêsu dôk mbĭt hŏng jih jang phung doh jăk. Amen.