3

Quở Trách Nhà Cầm Quyền và Giới Lãnh Ðạo Tôn Giáo Gian Ác

  1Bấy giờ tôi nói, “Xin hãy nghe tôi, hỡi quý vị lãnh đạo của Gia-cốp, và hỡi các nhà quyền quý của nhà I-sơ-ra-ên,
  Chẳng phải nhiệm vụ của quý vị là duy trì công lý sao?
  2Thế mà quý vị lại ghét điều thiện mà ưa điều ác,
  Quý vị đã lột da của dân,
  Quý vị lóc thịt của họ ra khỏi xương.
  3Quý vị ăn thịt dân tôi, lột da họ, và bẻ xương họ;
  Quý vị bằm họ ra như để nấu trong chảo, như thịt trong nồi.”

  4Sau đó, họ kêu cầu CHÚA, nhưng Ngài không đáp lời;
  Khi đó, Ngài ẩn mặt Ngài khỏi họ, bởi vì những việc ác họ làm.

  5CHÚA phán thế nầy về các tiên tri đã gây cho dân tôi lầm lạc,
  “Khi răng chúng cắn được cái gì, chúng hô lên, ‘Bình an.’
  Nhưng khi không ai bỏ gì vào miệng chúng, chúng bèn kiếm cớ gây sự với người ta.”

  6Vì thế, các người sẽ chỉ có toàn đêm đen mà không có khải tượng;
  Các người sẽ chỉ thấy đêm tối mà chẳng thấy mặc khải thiên thượng nào.

  Thời gian thi hành chức vụ của các tiên tri ấy sắp kết thúc;
  Ban ngày sẽ biến ra tối tăm cho họ.
  7Các nhà tiên kiến sẽ xấu hổ;
  Những người chuyên thấy mặc khải thiên thượng sẽ hổ thẹn;
  Môi miệng của bọn họ im thin thít,
  Vì Ðức Chúa Trời chẳng đáp lời nào với họ.
  8Còn phần tôi, nhờ Thần của CHÚA tôi được đầy quyền năng, công lý, và sức mạnh,
  Ðể nói cho Gia-cốp biết các vi phạm của ông, và báo cho I-sơ-ra-ên hay những tội lỗi của ông.

  9Xin hãy nghe đây, hỡi những người lãnh đạo của nhà Gia-cốp, và hỡi những bậc cầm quyền của nhà I-sơ-ra-ên,
  Những người ghét cay ghét đắng công lý và bẻ cong công chính.
  10Họ xây dựng Si-ôn bằng máu vô tội và Giê-ru-sa-lem bằng tội ác.
  11Những người lãnh đạo của nó xét xử theo của hối lộ;
  Các tư tế của nó dạy dỗ theo giá được trả ít hay nhiều;
  Các tiên tri của nó rao giảng lẽ mầu nhiệm vì tiền.
  Dù vậy cả bọn họ đều nói họ đã nhờ cậy CHÚA,
  Và nói, “Chẳng phải CHÚA đang ở với chúng ta sao?
  Sẽ chẳng có tai họa gì đến với chúng ta đâu.”
  12Vì thế, do tội của các người mà Si-ôn sẽ bị cày xới như một đám ruộng,
  Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành một đống đổ nát điêu tàn;
  Còn đỉnh núi có Ðền Thờ sẽ bị biến thành một rừng cây rậm rạp.