3

Mikhas Cem Yixalayees Cov Thawjcoj

1Nej cov uas ua thawj tswjhwm cov Yixalayees, nej cia li ua tib zoo mloog! Tsimnyog nej yuav tsum paub txojkev ncaj ncees, 2tiamsis nej ntxub txojkev ua zoo thiab nyiam txojkev ua phem. Nej muab kuv haivneeg laws tawv ciaj thiab luas lawv tej nqaij tawm ntawm lawv tej pobtxha. 3Nej noj kuv haivneeg, nej muab lawv laws tawv, tsoo lawv tej pobtxha thiab muab lawv tsuav ib yam li tsuav qaij rau hauv laujkaub. 4Muaj ib hnub twg nej yuav quaj hu tus TSWV, tiamsis nws yuav tsis teb nej. Nws yuav tsis mloog nej tej lus thov vim tej kev phem kev qias uas nej tau ua tas los.
5Kuv haivneeg raug cov cevlus cuav coglus dag ntxias hais tias, cov uas them nqi rau lawv yuav tau txais kev thajyeeb, tiamsis cov uas tsis them nqi rau lawv yuav ntsib kev tsov kev rog. Tus TSWV hais rau cov cevlus ntawd hais tias, 6“Cov cevlus, nej lub neej twb yuav xaus; lub hnub twb yuav poob qho. Rau qhov nej coj kuv haivneeg yuam kev, nej yuav tsis ua yogtoog pom qhov tseeb, thiab nej yuav tsis paub qhia tej uas yuav muaj los yav tom ntej li lawm.” 7Cov neeg uas paub txog yav tom ntej yuav poob ntsejmuag vim tej lus uas lawv qhia tsis tseeb. Lawv yuav poob ntsejmuag rau qhov tus TSWV tsis teb lawv tej lus lawm.
8Tiamsis tus TSWV pub nws tus ntsujplig thiab lub hwjchim rau kuv; nws pub kuv paub txojkev ncaj ncees thiab pub kuv muaj lub siab tawv mus qhia cov Yixalayees kom lawv paub lawv tej kev txhaum. 9Nej cov uas ua thawj tswjhwm cov Yixalayees, nej cia li ua tib zoo mloog kuv tej lus; nej ntxub txojkev ncaj ncees thiab muab qhov zoo ntxeev ua qhov phem. 10Nej muab txojkev tsis ncaj ncees thiab luag tej roj ntsha los pua lub nroog Yeluxalees uas yog Vajtswv lub nroog. 11Cov thawjcoj uas tswjhwm lub nroog no, lawv txiav txim vim lawv xav tau tej nyiaj uas luag coj tuaj xiab lawv; cov povthawj txhais txoj Kevcai vim tej nqi zog uas luag them rau lawv; cov cevlus qhia tej uas yuav tshwm los yav tom ntej vim xav tau nyiaj xwb, lawv cov ntawd khav hais tias tus TSWV yeej nrog nraim lawv nyob. Lawv hais tias, “Tus TSWV nrog nraim peb, yeej tsis muaj ib yam xwm dabtsi yuav los raug peb li.”
12Twb yog vim nej ntag, lub nroog Xi-oos thiaj raug luag muab laij ib yam li laij teb, lub nroog Yeluxalees yuav raug luag muab rhuav kom puastsuaj tas ua ib pawg, thiab lub pov roob uas ua lub Tuamtsev rau yuav ciaj ua havzoov.