3

Mikaa Gorngv-Hemx I^saa^laa^en Nyei Bieiv Zeiv

1Yie gorngv,
  “Yaakopv nyei zeiv-fun nyei bieiv zeiv aah!
   Se gunv I^saa^laa^en nyei zeiv-fun nyei bieiv zeiv, muangx maah!
  Meih mbuo horpc zuqc hiuv baengh fim nyei jauv maiv zeiz?
   2Daaux nzuonx meih mbuo nzorng zoux longx nyei jauv, hnamv orqv nyei sic.
  Meih mbuo maeqv yie nyei baeqc fingx nyei ndopv,
   yaac betv yiem ninh mbuo nyei mbungv nyei orv.
  3Meih mbuo nyanc yie nyei baeqc fingx nyei orv,
   maeqv ninh mbuo nyei ndopv,
   wuotv ninh mbuo nyei mbungv nauv benx yietc nqanx yietc nqanx nyei.
  Meih mbuo hngaqv benx yietc ndunh yietc ndunh hnangv dapv caeng nyei orv,
   hnangv yiem domh caeng nyei orv nor.”
  4Wuov zanc ninh mbuo ziouc heuc jienv tov Ziouv
   mv baac ninh maiv dau ninh mbuo.
  Wuov zanc ninh maiv huin hmien mangc ninh mbuo,
   laaix ninh mbuo zoux nyei orqv sic.
5Ziouv hnangv naaiv nor gorngv,
  “Dorh yie nyei baeqc fingx dorngc jauv
   wuov deix douc waac mienh,
  da'faanh ninh mbuo duqv hnaangx nyanc
   ninh mbuo gorngv, ‘Baengh orn aqv oc.’
  Mv baac haaix dauh maiv bun ga'naaiv ninh mbuo nyanc,
   ninh mbuo oix liuc leiz daaih mborqv jaax.
  6Hmuangx ziouc njiec daaih om jienv meih mbuo,
   meih mbuo zungv maiv duqv buatc hinc yaangh nyei sic.
  Hmuangx njiec daaih wuov zanc
   meih mbuo maiv haih gorngv zinh hoz waac.
  Weic naaiv deix douc waac mienh mba'hnoi oix muotv,
   weic ninh mbuo lungh hnoi zanc ziouc hmuangx aqv.
  7Douc waac mienh ziouc zuqc nyaiv,
   gorngv zinh hoz waac nyei mienh zuqc baaic hmien.
  Ninh mbuo yietc zungv oix buang jienv nzuih,
   weic zuqc Tin-Hungh maiv dau ninh mbuo.
  8Mv baac yie ganh aeqv, maaih qaqv buangv,
   maaih Ziouv nyei Singx Lingh,
   yaac maaih baengh fim, maaih banh zeic
  weic doix Yaakopv nyei zeiv-fun gorngv ninh mbuo baamz nyei zuiz,
   gorngv I^saa^laa^en Mienh zoux dorngc nyei zuiz.
  9Meih mbuo Yaakopv douh zong nyei bieiv zeiv aah!
   Meih mbuo gunv I^saa^laa^en nyei douh zong nyei mienh aah!
   Muangx yie nyei waac maah!
  Meih mbuo mangc piex baengh fim nyei jauv,
   zorqv horpc nyei jauv tiuv benx waaic nyei jauv.
  10Meih mbuo longc daix mienh nyei nziaamv liepc ⟨Si^on,⟩
   longc zoux dorngc nyei sic liepc Ye^lu^saa^lem.
  11Zingh nyei bieiv-zeiv nyanc nyaanh hmuangx siemv zuiz.
   Ninh nyei sai mienh njaaux weic douh duqv nyaanh,
   douc waac mienh gorngv zinh hoz weic duqv zinh nyaanh.
  Maiv gunv hnangv naaiv, ninh mbuo bangc Ziouv yaac gorngv,
   “Ziouv yiem mbuo mbu'ndongx maiv zeiz?
   Maiv maaih haaix nyungc zeqc naanc haih zuqc yie mbuo.”
  12Se laaix meih mbuo
   Si^on zungv oix zuqc laih hnangv laih lingh nor.
  Ye^lu^saa^lem oix benx ga'naaiv-ndui,
   zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei mbong oix benx lamh hlang ndiangx-lomc.