3

Các lãnh tụ Ít-ra-en làm điều ác

  1Rồi tôi nói,
  “Hãy nghe, hỡi các lãnh tụ của dân Gia-cốp;
   hãy lắng tai, hỡi các quan cai trị của dân Ít-ra-en.
  Các ngươi phải biết xử lẽ công bằng,
  2nhưng các ngươi ghét điều thiện
   mà thích điều ác.
  Các ngươi bóc lột dân ta
   đến tận xương tủy.
  3Các ngươi ăn thịt dân ta
   và lột da, bẻ gãy xương họ;
  các ngươi bằm họ ra như bằm thịt để nấu, như thịt trong nồi nấu.
  4Họ kêu la cùng CHÚA,
   nhưng Ngài chẳng trả lời.
  Lúc đó Ngài sẽ ẩn mặt khỏi họ,
   vì họ đã làm ác.”

Các tiên tri giả

5CHÚA phán như sau về các nhà tiên tri dạy dân chúng sống bậy bạ:
  “Nếu các nhà tiên tri đó được cho ăn no,
   thì họ kêu lớn, ‘Hoà bình!’
  Còn nếu ai không cho họ điều họ muốn,
   thì họ mở cuộc thánh chiến chống kẻ đó.
  6Cho nên họ sẽ như kẻ đi trong đêm tối,
   không thấy ảnh tượng gì.
  Như đêm tối mịt, không biết tương lai ra sao.
   Mặt trời sẽ lặn trên các nhà tiên tri,
   ngày của họ sẽ biến ra bóng đêm.
  7Các nhà tiên kiến sẽ xấu hổ;
   kẻ bói toán sẽ ngượng ngùng.
  Thật vậy, tất cả bọn họ sẽ che miệng,
   vì sẽ không có lời đáp nào từ Thượng-Đế cả.”

Mi-ca là nhà tiên tri chân thật
của Thượng đế

  8Nhưng tôi nhận đầy quyền năng,
   đầy Thần-linh CHÚA,
  cùng với sự công chính và sức mạnh,
   để bảo cho dân Gia-cốp biết,
  họ đã chống nghịch Thượng-Đế như thế nào,
   và cho dân Ít-ra-en rõ họ đã phạm tội ra sao.

Các lãnh tụ Ít-ra-en đáng trách

  9Hỡi các lãnh tụ của Gia-cốp
   và các quan cai trị Ít-ra-en
   hãy nghe tôi nói,
  các ngươi ghét sự công bằng
   và bóp méo lẽ phải.
  10Các ngươi xây Xi-ôn
   trên xương máu dân chúng;
   các ngươi dựng Giê-ru-sa-lem trên điều ác.
  11Các quan án của nó nhận tiền
   để định trước ai sẽ thắng kiện.
  Các thầy tế lễ của nó chỉ dạy vì tiền,
   và các nhà tiên tri nó chỉ nói tiên tri vì tiền.
  Nhưng chúng vẫn dựa vào CHÚA và tuyên bố,
  “CHÚA hiện diện đây với chúng ta,
   cho nên sẽ không có điều bất hạnh nào
   xảy ra cho chúng ta đâu.”
  12Vì các ngươi, mà Xi-ôn sẽ bị cày như ruộng.
   Giê-ru-sa-lem sẽ chỉ như đống đá vụn,
  và ngọn đồi mà đền thờ được xây lên
   sẽ đầy bụi rậm bao phủ.