8

Cảnh Thái Bình Tương Lai

1Có lời CHÚA Vạn Quân phán như sau:
2CHÚA Vạn Quân phán:
  “Ta yêu mến Si-ôn đến phát ghen dữ dội,
   Ta nổi thịnh nộ vì Ta yêu mến nó.”
3CHÚA phán:
  “Ta đã trở về Si-ôn,
   Ta sẽ ngự giữa thành Giê-ru-sa-lem.
  Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành Trung Tín,
   Núi của CHÚA Vạn Quân là Núi Thánh.”
4CHÚA Vạn Quân phán:
  “Các ông cụ bà cụ sẽ lại ngồi nghỉ
   Trên những quảng trường Giê-ru-sa-lem;
  Ai nấy tay đều chống gậy
   Vì cao tuổi.
  5Các quảng trường thành phố sẽ đầy trẻ em trai gái
   Cùng nhau vui đùa tại các quảng trường.”
6CHÚA Vạn Quân phán:
  “Dù những việc đó có vẻ khó thực hiện,
   Đối với dân còn sót lại này, trong những ngày ấy,
  Nhưng đối với Ta, có lẽ nào những việc đó khó thực hiện sao?”
   Lời của CHÚA Vạn Quân.
7CHÚA Vạn Quân phán:
  “Này, Ta sẽ giải cứu dân Ta
   Ra khỏi các đất nước phương đông và phương tây.
  8Ta sẽ đem chúng về,
   Và chúng sẽ cư ngụ trong thành Giê-ru-sa-lem.
  Chúng sẽ là dân của Ta,
   Và Ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng,
   Là Đấng thành tín và công minh.”

Hãy Yêu Thương Nhau

9CHÚA Vạn Quân phán: “Các con hiện đang nghe những lời do chính các tiên tri rao bảo trong ngày đặt nền móng để xây đền thờ, Nhà của CHÚA Vạn Quân. Hãy bắt tay vào việc! 10Vì trước những ngày ấy, người làm việc không được tiền công, súc vật cũng chẳng được hưởng lợi lộc gì. Kẻ thù gây cho người đi lại thiếu an ninh. Và Ta khiến cho mọi người thù nghịch nhau. 11Nhưng bây giờ, Ta không đối xử với dân sót lại này như trước kia.”
  12“Vì vật gì gieo ra sẽ phát triển:
   Cây nho sẽ kết quả,
  Đất sẽ sanh hoa lợi,
   Các tầng trời sẽ đổ sương móc xuống.
  Ta sẽ ban cho dân sót lại này
   Hưởng mọi sự đó.
13Hỡi dân Giu-đa và dân Y-sơ-ra-ên, các con đã thành lời nguyền rủa giữa các dân các nước thể nào, thì khi Ta cứu các con, các con sẽ thành lời chúc phước thể ấy. Các con đừng sợ; hãy bắt tay vào việc.”
14Vì CHÚA Vạn Quân phán như sau: “Như Ta đã quyết định trừng phạt các con khi tổ tiên các con chọc giận Ta, CHÚA Vạn Quân phán, và Ta đã không đổi ý, 15thì ngày nay Ta lại quyết định ban phước cho dân thành Giê-ru-sa-lem và dân Giu-đa, các con đừng sợ. 16Đây là những điều các con phải thi hành: Hãy nói thật với nhau, hãy xét xử thật công minh ôn hòa tại cổng thành. 17Đừng mưu tính điều ác trong lòng để hại nhau. Đừng ưa thích lời thề dối. Vì Ta ghét tất cả mọi điều ấy” CHÚA phán.
18Có lời CHÚA Vạn Quân phán với tôi: 19CHÚA Vạn Quân phán như sau: “Những ngày kiêng ăn trong tháng tư, tháng năm, tháng bảy và tháng mười sẽ trở thành những ngày lễ tưng bừng, vui mừng, và nhộn nhịp cho dân Giu-đa. Vậy các con hãy yêu chuộng chân lý và bình an.”

Lời Tiên Tri Kết Thúc

20CHÚA Vạn Quân phán như sau: “Các dân tộc, dân cư nhiều thành vẫn còn ùa đến. 21Dân thành này sẽ đến rủ dân thành kia: ‘Nào chúng ta hãy đến nài xin CHÚA ban ơn, chúng ta hãy tìm cầu CHÚA Vạn Quân. Chính tôi cũng đi nữa.’ 22Các dân đông đảo và các nước hùng mạnh sẽ đến Giê-ru-sa-lem tìm cầu CHÚA Vạn Quân, và nài xin CHÚA ban ơn.” 23CHÚA Vạn Quân phán như sau: “Trong những ngày ấy, mười người thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân các nước sẽ nắm chặt chéo áo của một người Do Thái nài nỉ: ‘Xin cho chúng tôi đi với anh chị em, vì chúng tôi có nghe biết rằng CHÚA ở cùng anh chị em.’ ”