3

Ană Bă Ơi Adai

1Lăng bĕ, Ơi Adai ta khăp kơ ƀing ta prŏng biă mă, tơl Ñu iâu kơ ƀing ta jing ană bă Ñu! Djơ̆ tui hăng anŭn yơh, ƀing ta jing ană bă Ñu. Tơhơnal tơlơi mơnuih lŏn tơnah ƀu thâo krăn ôh hlơi ƀing ta jing yuakơ ñu ƀu thâo krăn Ơi Adai yơh. 2Ơ ƀing gơyut khăp hơi, ră anai ƀing ta jing ƀing ană bă Ơi Adai, laih anŭn ƀing ta aka thâo ôh yuakơ Ñu aka ƀu pơrơđah ôh kơ ƀing ta hiư̆m pă ƀing ta či jing. Samơ̆ ƀing ta thâo tui anai, tơdang Ñu pơƀuh rai, ƀing ta či jing hrup hăng Ñu yơh yuakơ ƀing ta či ƀuh Ñu hrup hăng Ñu pô. 3Hlơi pô hơmâo tơlơi čang rơmang anŭn amăng Ñu, brơi kơ ñu pô hơdip hơdơ̆ng rơgoh hiam bĕ kar hăng Krist rơgoh hiam yơh.
4Abih bang hlơi pô ngă soh, ñu anŭn pơjŏh hĭ tơlơi juăt Ơi Adai laih; biă mă ñu, tơlơi soh jing tơlơi arăng pơjŏh hĭ tơlơi juăt Ơi Adai yơh. 5Laih anŭn ƀing gih thâo kơ tơlơi Ñu pơƀuh rai laih, tui anŭn yơh kiăng kơ Ñu dưi mă pơđuaĭ hĭ abih bang tơlơi soh ta, laih anŭn amăng Ñu ƀu hơmâo tơlơi soh ôh. 6Ƀu hơmâo ôh hlơi pô dŏ kle̱p amăng Ñu samơ̆ ñu anŭn ăt dŏ amăng tơlơi ngă soh mơ̆n. Laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh ăt dŏ ngă soh samơ̆ ăt hơmâo ƀuh ƀôdah thâo krăn Ñu laih mơ̆n.
7Ơ ƀing ană bă khăp hơi, anăm brơi ôh hlơi pô ba ƀing gih nao hĭ jrôk jơlan. Hlơi pô hơdip hơdơ̆ng tơpă hơnơ̆ng, ñu anŭn jing tơpă hơnơ̆ng, hrup hăng Ñu jing tơpă hơnơ̆ng yơh. 8Hlơi pô hơdip hơdơ̆ng sat ƀai, ñu anŭn jing lŏm kơ pô sat ƀai yơh, yuakơ pô sat ƀai ngă soh čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn. Tơhơnal tơlơi Ană Đah Rơkơi Ơi Adai pơƀuh rai jing kiăng kơ pơrai hĭ bruă pô sat ƀai yơh. 9Abih bang hlơi pô hơmâo tŭ tơkeng rai laih mơ̆ng Ơi Adai samơ̆ ăt či hơdip hơdơ̆ng soh sat mơ̆n, yuakơ kơnuih Ơi Adai dŏ kle̱p amăng ñu; ñu ƀu či ăt dŏ ngă soh ôh, yuakơ ñu hơmâo tŭ tơkeng rai mơ̆ng Ơi Adai laih. 10Anai yơh jing tơlơi ƀing ta thâo krăn hlơi pô jing ƀing ană bă Ơi Adai laih anŭn hlơi pô jing ƀing ană bă pô sat ƀai: Abih bang hlơi pô ƀu hơdip hơdơ̆ng tơpă hơnơ̆ng ôh, ñu anŭn ƀu djơ̆ ană bă Ơi Adai ôh; tơlơi anŭn ăt kar kaĭ mơ̆n kơ hlơi pô ƀu khăp ôh kơ ayŏng amai adơi ñu.

Khăp Bĕ Kơ Tơdruă

11Yuakơ anai yơh jing tơlơi pơhiăp ƀing gih hơmư̆ čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn: Ƀing ta khŏm khăp bĕ kơ tơdruă. 12Anăm jing hrup hăng Kain ôh, jing pô lŏm kơ pô sat ƀai laih anŭn pơdjai hĭ adơi ñu. Yua hơget ñu pơdjai hĭ adơi ñu lĕ? Yuakơ tơlơi bruă ñu pô jing sat ƀai laih anŭn tơlơi bruă adơi ñu jing tơpă hơnơ̆ng. 13Ơ ƀing ayŏng amai adơi kâo hơi, anăm dŏ kơtuă ôh tơdah ƀing mơnuih lŏn tơnah pơrơmut kơ ƀing gih. 14Ƀing ta thâo laih ƀing ta hơmâo găn laih mơ̆ng tơlơi dưi tơlơi djai nao pơ tơlơi hơdip, yuakơ ƀing ta khăp kơ ƀing ayŏng adơi đaŏ ta. Samơ̆ abih bang hlơi pô ƀu khăp ôh kơ ayŏng adơi ñu, ñu anŭn ăt dŏ amăng tơlơi djai gah bơngăt yơh. 15Abih bang hlơi pô pơrơmut kơ ayŏng adơi ñu, ñu anŭn jing pô pơdjai mơnuih yơh, laih anŭn ƀing ih ăt thâo mơ̆n, pô pơdjai mơnuih ƀu hơmâo ôh tơlơi hơdip hlŏng lar dŏ kle̱p amăng ñu.
16Anai yơh jing tơlơi ƀing ta thâo hiư̆m tơlơi khăp jing: Yang Yêsu Krist pơsăn hĭ tơlơi hơdip Ñu yuakơ ƀing ta. Laih anŭn ƀing ta ăt khŏm pơsăn hĭ tơlơi hơdip ta kơ ƀing ayŏng adơi ta mơ̆n. 17Tơdang hlơi pô hơmâo mŭk dram laih anŭn ƀuh ayŏng adơi ñu kơƀah kiăng, samơ̆ ñu ƀu hơmâo tơlơi pap djru kơ gơ̆ ôh, hiư̆m pă tơlơi khăp Ơi Adai dưi dŏ kle̱p amăng ñu anŭn lĕ? 18Ơ ƀing ană khăp hơi, anăm ƀing ta khăp kơnơ̆ng hăng khul tơlơi pơhiăp ƀôdah hăng jơlah đôč ôh, samơ̆ khăp bĕ hăng khul bruă mă laih anŭn amăng tơlơi sĭt. 19Laih anŭn tơdah ƀing ta ngă tui anŭn, ƀing ta thâo yơh kơ tơlơi ƀing ta đuaĭ tui tơlơi sĭt laih anŭn ƀing ta či hơmâo pran jua rơnŭk hơđơ̆ng yơh ƀơi anăp Ñu, 20wơ̆t tơdah pran jua tơpă ta phŏng kơđi kơ ƀing ta, ƀing ta thâo krăn yơh, yuakơ Ơi Adai jing Pô prŏng hloh kơ pran jua tơpă ta, laih anŭn Ñu thâo abih bang tơlơi.
21Ơ ƀing gơyut hơi, tơdah pran jua ta ƀu phŏng kơđi kơ ƀing ta ôh, ƀing ta hơmâo tơlơi kơjăp pran jua ƀơi anăp Ơi Adai yơh, 22laih anŭn tŭ mă mơ̆ng Ñu hơget tơlơi ƀing ta rơkâo, yuakơ ƀing ta gưt tui khul tơlơi Ñu pơtă hăng ngă tơlơi pơmơak kơ Ñu yơh. 23Laih anŭn anai yơh jing tơlơi Ñu pơđar: Ƀing ta khŏm đaŏ kơnang kơ anăn Ană Đah Rơkơi Ñu, jing Yang Yêsu Krist, laih anŭn khăp kơ tơdruă kar hăng Ñu hơmâo pơđar laih kơ ƀing ta. 24Laih anŭn ƀing hlơi pô gưt tui khul tơlơi Ñu pơđar, ƀing anŭn dŏ kle̱p amăng Ñu laih anŭn Ñu dŏ kle̱p amăng ƀing gơñu anŭn yơh. Anai yơh jing hiư̆m tơlơi ƀing ta thâo kơ tơlơi Ñu hơdip amăng ƀing ta: Ƀing ta thâo kơ tơlơi Ñu dŏ kle̱p amăng ƀing ta yuakơ Ñu hơmâo pha brơi laih Yang Bơngăt Hiam Ñu kơ ƀing ta.