3

1Uănh hom moh nau rŏng Brah Mbơ̆ tâm mpơl jêh ma he gay ma rnha he kon Brah Ndu; pôri he jêng jêh. Yor nĕ neh ntu mâu gĭt năl he yorlah păng mâu mâp gĭt năl Brah Ndu ôh.
2Hơi phung gâp rŏng, aƀaơ he jêng kon Brah Ndu; jêh ri moh nau he mra jêng ê tâm mpơl ôh, ƀiălah he gĭt tơlah păng tâm mpơl, he mra jêng nâm bu păng, yorlah he mra saơ păng nâm bu păng jêng. 3Mbu nơm geh nau kâp gân aơ tâm păng ƀư kloh păng nơm nâm bu Brah Ndu nơm jêng kloh. 4Mbu nơm ƀư tih, rlau nau vay; jêh ri nau tih jêng nau gao nau vay. 5Khân may gĭt Brah Yêsu tâm mpơl jêh gay sŏk lơi nau tih jêh ri tâm păng mâu geh nau tih ôh. 6Mbu nơm gŭ tâm păng mâu ƀư tih ôh; mbu nơm ƀư tih mâu mâp saơ păng ôh jêh ri mâu gĭt năl păng ôh.
7Hơi phung kon jê̆, lơi ăn bu ndơm khân may ôh. Mbu nơm ƀư nau sŏng jêng sŏng nơm bu Brah Ndu nơm jêng sŏng. 8Mbu nơm ƀư tih luh tă bơh brah mhĭk; yorlah brah mhĭk ƀư tih ntơm bơh saơm. Kon Brah Ndu tâm mpơl jêh gay ƀư rai kan brah mhĭk. 9Mbu nơm deh tă bơh Brah Ndu, mâu ƀư tih ôh; yor ntil găr Brah Ndu gŭ tâm păng, jêh ri păng mâu ƀư tih tay đŏng ôh yorlah păng deh tă bơh Brah Ndu. 10Ma nau nĕ bu dơi gĭt năl phung kon Brah Ndu jêh ri phung kon brah mhĭk; mbu nơm mâu ƀư nau sŏng mâu luh tă bơh Brah Ndu ôh, mâu lĕ ma nơm mâu rŏng ma oh nâu păng.
11Yorlah nau aơ jêng nau Brah Mbơh khân may tăng jêh bơh saơm ntơm ăn he tâm rŏng ndrăng he, 12jêh ri lơi jêng nâm bu Y-Kain ôh, nơm luh tă bơh Brah mhĭk jêh ri nkhĭt lơi oh nơm. Jêh ri mâm ƀư păng nkhĭt ôbăl? Yorlah kan păng mhĭk jêh ri kan oh păng jêng sŏng. 13Hơi phung oh nâu, lơi ta hih rhâl ôh tơlah neh ntu tâm rmot ma khân may. 14He gĭt he hŏ rgăn jêh bơh nau khĭt hăn tâm nau rêh yorlah he rŏng ma phung oh nâu. Mbu nơm mâu blau tâm rŏng gŭ tâm nau khĭt. 15Mbu nơm tâm rmot ma phung oh nâu păng jêng bunuyh tâm nkhĭt bunuyh, jêh ri khân may gĭt mâu geh ôh du huê nkhĭt bunuyh geh nau rêh n'ho ro gŭ tâm păng. 16He gĭt năl jêh nau rŏng tâm nau păng ăn jêh nau rêh păng yor he, jêh ri he tâm ban lĕ mra ăn nau rêh he ma phung oh nâu. 17Tơlah du huê geh drăp neh ntu aơ, jêh ri păng saơ oh nâu păng gŭ tâm nau pưt kbah ƀiălah dun kơl ôbăl nĕ, mâm ƀư nau Brah Ndu rŏng dơi gŭ tâm păng?
18Hơi phung kon jê̆, lơi he rŏng tâm nau ngơi ta mpiăt ôh, ƀiălah tâm nau ƀư jêh ri ma nau nanê̆. 19Ma nau nĕ he gĭt năl ma he luh tă bơh nau nanê̆, jêh ri he geh nau rnơm tâm nuih n'hâm he ta năp păng. 20Tơlah nuih n'hâm he nduyh he, Brah Ndu jêng toyh lơn ma nuih n'hâm he jêh ri păng gĭt lĕ rngôch ndơ. 21Hơi phung gâp rŏng, tơlah nuih n'hâm he mâu nduyh he ôh, he geh nuih n'hâm brât hăn ta năp Brah Ndu, 22jêh ri he sŏk dơn tă bơh păng moh ndơ he dăn, yor he tông ma nau păng ntăm, jêh ri ƀư nau maak ma păng. 23Jêh ri aơ nau păng ntăm: Ăn he chroh ma amoh Kon Păng, Yêsu Krist jêh ri ăn he tâm rŏng ndrăng he tĭng nâm nau păng ntăm jêh ma he. 24Mbu nơm tông nau păng ntăm gŭ tâm Brah Ndu jêh ri Brah Ndu gŭ tâm păng. Jêh ri he gĭt năl păng gŭ tâm he ma Brah Huêng Ueh, Păng ăn jêh ma he.