3

Vaajtswv cov mivnyuas

1Swm xaav saib leej Txwv hlub peb npaum le caag dag, peb txhad raug hu tas yog Vaajtswv cov mivnyuas, hab peb yeej yog tag. Qhov kws lub nplajteb tsw paub peb tub yog vem puab tsw paub nwg. 2Mej cov kws kuv hlub, nwgnuav peb yog Vaajtswv cov mivnyuas. Peb yuav zoo le caag rua yaav tom hauv ntej kuj tsw tau muab qha tshwm rua peb. Tassws peb paub tas thaus Yexu tshwm lug peb yuav zoo ib yaam le nwg, vem tas nwg zoo le caag peb yuav pum nwg tseeb le ntawd. 3Txhua tug kws muaj lub sab vaam le nuav rua huv Yexu kuj ntxuav nwg tug kheej kuas dawb huv ib yaam le Yexu dawb huv.
4Txhua tug kws ua txhum kuj rhuav txuj kevcai. Qhov kws ua txhum yeej yog rhuav txuj kevcai. 5Mej tub paub lawm tas Yexu tshwm lug rws peb lub txem moog, hab Yexu tsw muaj txem hlo le. 6Txhua tug kws nyob ruaj huv Yexu tsw ua txhum. Tug kws pheej ua txhum moog le kuj yog nwg tsw tau pum Yexu hab tsw paub Yexu. 7Cov mivnyuas yau 'e, tsw xob ca leejtwg ntxag mej yuam kev. Tug kws xyum ua ncaaj kuj ncaaj nceeg ib yaam le Yexu yog tug ncaaj nceeg. 8Tug kws ua txhum kuj yog lug ntawm daab Ntxwg Nyoog lug, tsua qhov daab Ntxwg Nyoog yeej ua txhum thaus chiv keeb lug. Qhov kws Vaajtswv tug Tub tshwm lug tub yog nwg lug rhuav daab Ntxwg Nyoog teg num. 9Txhua tug kws yug ntawm Vaajtswv lug tsw ua txhum, tsua qhov Vaajtswv cov noob nyob huv nwg, nwg txhad ua txhum tsw tau vem nwg yug ntawm Vaajtswv lug. 10Lawv le nuav txhad pum tseeb tas leejtwg yog Vaajtswv le mivnyuas leejtwg yog daab Ntxwg Nyoog le. Txhua tug kws tsw ua ncaaj hab tsw hlub nwg le kwvtij kuj tsw yog lug ntawm Vaajtswv lug.

Kev sws hlub

11Nuav yog tej lug qhuab qha kws mej tau nov thaus chiv thawj lug has tas peb ib leeg yuav tsum hlub ib leeg, 12tsw xob zoo le Khayee kws lug ntawm tug kws Phem lug hab muab nwg tug kwv tua pov tseg. Ua caag nwg yuav tua tug kwv? Tub yog vem nwg teg num phem, nwg tug kwv teg num ncaaj nceeg. 13Cov kwvtij, tsw xob phemfwj rua qhov kws lub nplajteb ntxub mej. 14Peb yeej paub tas peb tub tawm txujkev tuag moog tau txujsa lawm tsua qhov peb hlub peb cov kwvtij. Tug kws tsw hlub tes tseed nyob huv txujkev tuag. 15Txhua tug kws ntxub nwg tug kwvtij kuj yog tug kws tua tuabneeg, hab mej paub tas tug kws tua tuabneeg tsw muaj txujsa ib txhws tsw kawg nyob huv nwg. 16Peb paub txujkev hlub le nuav, yog qhov kws Yexu tso nwg txujsa tseg thij peb, hab tswm nyog peb tso txujsa tseg thij peb cov kwvtij hab. 17Yog leejtwg muaj nyaj txag hov txhua chaw huv nplajteb nuav hab pum nwg tug kwvtij pluag tseed tsw taab ncuab nwg, Vaajtswv txujkev hlub yuav muaj nyob huv tug hov tau le caag? 18Cov mivnyuas yau 'e, peb tsw xob sws hlub ntawm lu lug hab ntawm lub ncauj xwb tassws yuav tsum hlub ntawm teg num hab ntawm qhov tseeb.
19Yog le ntawd peb yuav paub tas peb nyob huv txujkev tseeb, hab peb yuav ruaj sab rua ntawm Vaajtswv lub xubndag 20yog rua thaus peb lub sab qha tas peb ua txhum, vem Vaajtswv yog tug luj dua peb lub sab hab paub txhua yaam huvsw. 21Cov kws kuv hlub, yog peb lub sab tsw qha tas peb txhum, peb kuj muaj sab tuab rua ntawm Vaajtswv lub xubndag. 22Hab yog peb thov yaam twg Vaajtswv kuj yuav pub yaam ntawd rua peb vem peb tuav rawv nwg tej lug nkaw hab ua tej kws hum nwg lub sab. 23Nuav yog tej kws Vaajtswv qha peb ua, yog kuas peb tso sab rua nwg tug Tub Yexu Kheto lub npe hab ib leeg hlub ib leeg lawv le nwg tej lug nkaw rua peb. 24Tug kws tuav rawv nwg tej lug nkaw kuj nyob ruaj huv nwg hab nwg kuj nyob huv tug hov hab. Qhov kws peb paub tas nwg nyob huv peb yog qhov kws peb muaj Vaaj Ntsuj Plig kws Vaajtswv pub rua peb.