3

Tin-Hungh Nyei Naamh Nyouz

1Mangc gaax Tin-Hungh ndongc haaix hnamv mbuo! Ninh bun mbuo duqv mbuox heuc Tin-Hungh nyei naamh nyouz. Yaac maiv zeiz kungx duqv mbuox hnangv, za'gengh benx ninh nyei naamh nyouz mi'aqv. Baamh mienh maiv hiuv duqv mbuo se weic zuqc ninh mbuo maiv hiuv duqv Zaangc Diex. 2Hnamv haic nyei gorx-youz aah! Ih zanc mbuo benx Tin-Hungh nyei naamh nyouz. Nqa'haav hingv mbuo oix hnangv haaix nor maiv gaengh hiuv. Mv baac mbuo hiuv duqv Giduc hinc cuotv wuov zanc mbuo oix hnangv ninh nor, weic zuqc Yesu za'gengh hnangv haaix nor, mbuo yaac duqv buatc ninh hnangv wuov nor. 3Haaix dauh maaih lamh hnamv Tin-Hungh oix bun ninh hnangv Yesu, wuov dauh ziouc oix zuqc goux ganh cing-nzengc, hnangv Giduc nor cing-nzengc.
4Haaix dauh baamz zuiz se baamz Tin-Hungh nyei leiz-latc weic zuqc zuiz se baamz leiz-latc nyei sic. 5Meih mbuo hiuv duqv Giduc daaih weic teix mbuo nyei zuiz. Ninh ganh yaac maiv maaih zuiz. 6Haaix dauh caux Giduc juangc maengc ziangh, ninh maiv baamz jienv zuiz mingh. Haaix dauh baamz jienv zuiz mingh, wuov dauh maiv buatc jiex Giduc, yaac maiv hiuv duqv ninh.
7Fu'jueiv aah! Maiv dungx muangx haaix dauh nduov meih mbuo. Haaix dauh zoux horpc, wuov dauh ziouc caux Tin-Hungh horpc hnyouv, hnangv Giduc caux Tin-Hungh horpc hnyouv nor. 8Haaix dauh baamz zuiz se mienv nyei hungh nyei mienh, weic zuqc mienv nyei hungh m'daaih yiem gorn baamz zuiz taux ih zanc. Weic naaiv Tin-Hungh nyei Dorn daaih, se weic mietc nzengc mienv nyei hungh zoux nyei gong. 9Haaix dauh zoux Tin-Hungh nyei naamh nyouz, wuov dauh maiv baamz jienv zuiz mingh weic zuqc Tin-Hungh nyei fiem-fingx yiem jienv ninh nyei hnyouv. Tin-Hungh zoux ninh nyei Die, ninh ziouc maiv haih baamz jienv zuiz mingh. 10Hnangv naaiv mbuo haih hiuv duqv haaix dauh zoux Tin-Hungh nyei naamh nyouz, haaix dauh zoux mienv nyei hungh nyei naamh nyouz. Haaix dauh maiv zoux horpc fai maiv hnamv ninh nyei gorx-youz, wuov dauh se maiv zeiz Tin-Hungh nyei naamh nyouz aqv.

Laanh Oix Zuqc Hnamv Laanh

11Meih mbuo yiem gorn haiz jiex nyei waac se dongh naaiv. Laanh oix zuqc hnamv laanh. 12Maiv dungx hnangv Kaa^in nor. Kaa^in se hiuang orqv wuov dauh nyei mienh yaac daix ninh nyei youz. Ninh weic haaix diuc daix ninh nyei youz? Weic zuqc ninh ganh zoux dorngc, ninh nyei youz zoux duqv horpc. 13Gorx-youz aah! Se gorngv baamh mienh nzorng meih mbuo, meih mbuo maiv dungx weic naaic hnamv maiv mengh baeqc. 14Mbuo hnamv mbuo nyei gorx-youz ziouc hiuv duqv mbuo biaux ndutv haih daic nyei qaqv duqv maengc ziangh jienv. Haaix dauh maiv hnamv mienh, wuov dauh corc zuqc daic nyei qaqv gunv jienv. 15Haaix dauh nzorng ninh nyei gorx-youz, wuov dauh se daix mienh nyei mienh. Meih mbuo yaac hiuv duqv daix mienh nyei mienh maiv maaih yietc liuz nyei maengc yiem ninh.
16Mbuo hiuv duqv maaih hnamv mienh nyei hnyouv se hnangv haaix nor weic zuqc Yesu weic mbuo siev ninh nyei maengc. Mbuo yaac oix zuqc weic mbuo nyei gorx-youz siev maengc. 17Haaix dauh kuh yiem kuh nyanc, yaac buatc ninh nyei gorx-youz ndortv naanc, ninh yaac mangc duqv jiex mueic maiv tengx, wuov dauh hnangv haaix nor haih gorngv ninh hnamv Tin-Hungh? 18Fu'jueiv aah! Maiv dungx kungx longc nzuih gorngv hnamv mienh hnangv, oix zuqc zoux sic bun cing za'gengh hnamv.

Bungx Laangc Nyei Yiem Tin-Hungh Nyei Nza'hmien

19Hnangv naaic, mbuo ziouc hiuv duqv mbuo guei zien leiz. Mbuo yaac haih bungx laangc nyei yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien. 20Se gorngv mbuo nyei hnyouv dingc mbuo maaih zuiz, mbuo corc hiuv duqv Tin-Hungh gauh hlo jiex mbuo nyei hnyouv, ninh yaac hiuv duqv maanc sic.
21Hnamv nyei gorx-youz aah! Se gorngv mbuo nyei hnyouv maiv dingc mbuo maaih zuiz, mbuo ziouc bungx laangc nyei yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien. 22Mbuo yaac hiuv duqv mbuo tengx ninh tov haaix nyungc, ziouc duqv wuov nyungc aqv, weic zuqc mbuo ei jienv ninh nyei lingc zoux, yaac zoux horpc ninh nyei hnyouv. 23Tin-Hungh nyei lingc se mbuo oix zuqc sienx ninh nyei Dorn, Yesu Giduc, yaac oix zuqc laanh hnamv laanh hnangv ninh heuc mbuo zoux nor. 24Haaix dauh ei jienv Tin-Hungh nyei lingc zoux, wuov dauh caux Tin-Hungh juangc maengc ziangh. Tin-Hungh yaac caux wuov dauh juangc maengc ziangh. Hnangv naaic, mbuo haih hiuv duqv Tin-Hungh caux mbuo juangc maengc ziangh weic zuqc mbuo maaih Tin-Hungh ceix bun nyei Singx Lingh.