3

Phung Anak Aê Diê

1 Dlăng bĕ klei khăp prŏng Ama brei leh kơ drei, tơl Ñu pia drei anak Aê Diê; snăn yơh drei jing leh. Lăn ala amâo thâo kral drei, kyuadah diñu amâo tuôm thâo kral Aê Diê ôh. 2Ơ phung kâo khăp, ară anei drei jing anak Aê Diê; ya klei drei srăng jing ka bi êdah ôh. Ƀiădah klei anei drei thâo: tơdah Ñu bi êdah, drei srăng jing msĕ si Ñu, kyuadah drei srăng ƀuh Ñu msĕ si Ñu jing. 3Grăp čô mâo klei čang hmăng anei hlăm Krist bi doh ñu pô msĕ si Krist pô jing doh.
4Grăp čô ngă soh jing gao klei bhiăn; kyua klei soh jing klei gao klei bhiăn. 5 Diih thâo Yêsu bi êdah leh čiăng mă hĕ klei soh, leh anăn hlăm Ñu amâo mâo klei soh ôh. 6Hlei pô dôk hlăm Ñu amâo ngă soh ôh; hlei pô ngă soh amâo tuôm ƀuh Ñu ôh, kăn thâo kral Ñu rei. 7Ơ phung anak điêt, đăm brei arăng mplư diih ôh. Hlei pô ngă klei kpă jing kpă, msĕ si Krist jing kpă. 8Hlei pô ngă soh jing anak yang jhat; kyuadah yang jhat ngă soh leh mơ̆ng mphŭn dơ̆ng. Anak Aê Diê bi êdah leh čiăng bi rai bruă yang jhat. 9Hlei pô Aê Diê kkiêng leh amâo ngă klei soh ôh; kyuadah mjeh Aê Diê dôk hlăm ñu, leh anăn ñu amâo dưi lŏ ngă soh ôh, kyuadah Aê Diê kkiêng kơ ñu leh. 10Hŏng klei anei arăng dưi thâo kral hlei jing phung anak Aê Diê leh anăn hlei jing phung anak yang jhat: hlei pô amâo ngă klei kpă amâo kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê ôh, kăn rei pô amâo khăp kơ ayŏng adei ñu.

Bi Khăp Bĕ Hdơ̆ng Diih

11 Kyuadah klei mtô anei jing klei diih hmư̆ leh mơ̆ng mphŭn dơ̆ng, brei drei bi khăp hdơ̆ng drei pô, 12 đăm jing msĕ si Y-Kain ôh, pô kbiă hriê mơ̆ng yang jhat leh anăn bi mdjiê hĕ adei ñu. Ya ngă ñu bi mdjiê gơ̆? Kyuadah bruă ñu pô jing jhat leh anăn bruă adei ñu jing kpă. 13Ơ phung ayŏng adei, đăm bi kngăr ôh tơdah lăn ala bi êmut kơ diih. 14 Drei thâo kơ drei kbiă leh mơ̆ng klei djiê mŭt hlăm klei hdĭp, kyuadah drei khăp kơ phung ayŏng adei. Hlei pô amâo thâo khăp ôh ăt dôk hlăm klei djiê. 15Hlei pô bi êmut kơ ayŏng adei ñu jing pô bi mdjiê mnuih; leh anăn diih thâo kơ pô bi mdjiê mnuih amâo mâo ôh klei hdĭp hlŏng lar dôk hlăm ñu. 16Hŏng klei anei drei thâo kral klei khăp: Ñu săn asei mlei leh kyua drei; leh anăn jing djŏ kơ drei msĕ mơh săn asei mlei kyua phung ayŏng adei. 17Tơdah arăng mâo ngăn dŏ lăn ala anei leh anăn ƀuh ayŏng adei ñu mâo klei kƀah, ƀiădah kđăl ai tiê kơ gơ̆, si klei Aê Diê khăp dưi dôk hlăm ñu lĕ? 18Ơ phung anak điêt, đăm drei khăp knŏng hŏng boh blŭ leh anăn ti êlah kƀuê ôh, ƀiădah hŏng klei ngă leh anăn hŏng klei sĭt.

Klei Jhŏng Ti Anăp Aê Diê

19Hŏng klei anăn drei thâo kơ drei jing dŏ klei sĭt nik, leh anăn ai tiê drei dưi dôk hơĭt ti anăp Ñu. 20Tơdah ai tiê drei kčŭt kơ drei, kyuadah Aê Diê jing prŏng hĭn kơ ai tiê drei, leh anăn Ñu thâo jih jang mnơ̆ng. 21Ơ phung kâo khăp, tơdah ai tiê drei amâo kčŭt kơ drei ôh, drei mâo klei knang kjăp ti anăp Aê Diê; 22leh anăn drei mă tŭ mơ̆ng Ñu ya klei drei akâo, kyuadah drei gưt kơ klei Ñu mtă, leh anăn ngă klei bi mơak kơ Ñu. 23 Leh anăn anei jing klei Ñu mtă: brei drei đăo kơ anăn Anak Ñu Yêsu Krist leh anăn bi khăp hdơ̆ng drei, djŏ tui si Yêsu mtă leh kơ drei. 24Hlei pô gưt jih jang klei Aê Diê mtă dôk hlăm Aê Diê, leh anăn Aê Diê dôk hlăm ñu. Leh anăn hŏng klei anei drei thâo kơ Aê Diê dôk hlăm drei: hŏng Yang Mngăt Jăk Ñu brei leh kơ drei.