3

Vajtswv cov menyuam

1Sim xav saib leej Txiv hlub peb npaum li cas diam, peb thiaj raug hu tias yog Vajtswv cov menyuam, thiab peb yeej yog tiag. Qhov uas lub ntiajteb tsis paub peb twb yog vim lawv tsis paub nws. 2Nej cov uas kuv hlub, nimno peb yog Vajtswv cov menyuam. Peb yuav zoo li cas rau yav tom hauv ntej kuj tsis tau muab qhia tshwm rau peb. Tiamsis peb paub tias thaum Yexus rov los peb yuav zoo ib yam li nws, vim tias nws zoo li cas peb yuav pom nws tseeb li ntawd. 3Txhua tus uas muaj lub siab vam li no rau hauv Yexus kuj ntxuav nws tus kheej kom dawb huv ib yam li Yexus dawb huv.
4Txhua tus uas ua txhaum kuj rhuav txoj kevcai. Qhov uas ua txhaum yeej yog rhuav txoj kevcai. 5Nej twb paub lawm tias Yexus tshwm los ris peb lub txim mus, thiab Yexus tsis muaj txim kiag li. 6Txhua tus uas nyob ruaj hauv Yexus tsis ua txhaum. Tus uas pheej ua txhaum mus li kuj yog nws tsis tau pom Yexus thiab tsis paub Yexus. 7Cov menyuam yaus 'e, tsis txhob cia leejtwg ntxias nej yuam kev. Tus uas xyaum ua ncaj kuj ncaj ncees ib yam li Yexus yog tus ncaj ncees. 8Tus uas ua txhaum kuj yog los ntawm dab Ntxwg Nyoog los, rau qhov dab Ntxwg Nyoog yeej ua txhaum thaum chiv keeb los. Qhov uas Vajtswv tus tub tshwm los twb yog nws los rhuav dab Ntxwg Nyoog tes haujlwm. 9Txhua tus uas yug ntawm Vajtswv los tsis ua txhaum, rau qhov Vajtswv cov noob nyob hauv nws, nws thiaj ua txhaum tsis tau vim nws yug ntawm Vajtswv los. 10Raws li no thiaj pom tseeb tias leejtwg yog Vajtswv li menyuam leejtwg yog dab Ntxwg Nyoog li. Txhua tus uas tsis ua ncaj thiab tsis hlub nws li kwvtij kuj tsis yog los ntawm Vajtswv los.

Kev sib hlub

11No yog tej lus qhuab qhia uas nej tau hnov thaum chiv thawj los hais tias peb ib leeg yuav tsum hlub ib leeg, 12tsis txhob zoo li Khayee uas los ntawm tus uas Phem los thiab muab nws tus kwv tua pov tseg. Ua cas nws yuav tua tus kwv? Twb yog vim nws tes haujlwm phem, nws tus kwv tes haujlwm ncaj ncees. 13Cov kwvtij, tsis txhob phimhwj rau qhov uas lub ntiajteb ntxub nej. 14Peb yeej paub tias peb twb tawm txojkev tuag mus tau txojsia lawm rau qhov peb hlub peb cov kwvtij. Tus uas tsis hlub ces tseem nyob hauv txojkev tuag. 15Txhua tus uas ntxub nws tus kwvtij kuj yog tus uas tua neeg, thiab nej paub tias tus uas tua neeg tsis muaj txojsia ib txhis tsis kawg nyob hauv nws. 16Peb paub txojkev hlub li no, yog qhov uas Yexus tso nws txojsia tseg this peb, thiab tsim nyog peb tso txojsia tseg this peb cov kwvtij thiab. 17Yog leejtwg muaj nyiaj txiag qhov txhia chaw hauv ntiajteb no thiab pom nws tus kwvtij pluag tseem tsis khuvleej nws, Vajtswv txojkev hlub yuav muaj nyob hauv tus ntawd tau li cas? 18Cov menyuam yaus 'e, peb tsis txhob sib hlub ntawm lo lus thiab ntawm lub ncauj xwb tiamsis yuav tsum hlub ntawm tes haujlwm thiab ntawm qhov tseeb.
19Yog li ntawd peb yuav paub tias peb nyob hauv txojkev tseeb, thiab peb yuav ruaj siab rau ntawm Vajtswv lub xubntiag 20yog rau thaum peb lub siab qhia tias peb ua txhaum, vim Vajtswv yog tus loj dua peb lub siab thiab paub txhua yam huvsi. 21Cov uas kuv hlub, yog peb lub siab tsis qhia tias peb txhaum, peb kuj muaj siab tuab rau ntawm Vajtswv lub xubntiag. 22Thiab yog peb thov yam twg Vajtswv kuj yuav pub yam ntawd rau peb vim peb tuav rawv nws tej lus nkaw thiab ua tej uas hum nws lub siab. 23No yog tej uas Vajtswv qhia peb ua, yog kom peb tso siab rau nws tus Tub Yexus Khetos lub npe thiab ib leeg hlub ib leeg raws li nws tej lus nkaw rau peb. 24Tus uas tuav rawv nws tej lus nkaw kuj nyob ruaj hauv nws thiab nws kuj nyob hauv tus ntawd thiab. Qhov uas peb paub tias nws nyob hauv peb yog qhov uas peb muaj Vaj Ntsuj Plig uas Vajtswv pub rau peb.