22

1Ces Daviv hais tias, “Ntawm no yog qhov chaw uas yuav ua tus TSWV uas yog Vajtswv lub Tuamtsev rau. Ntawm no yog lub thaj uas cov Yixalayees tuaj hlawv tej khoom fij rau saud ntag.”

Npaj ua Lub Tuamtsev

2Vajntxwv Daviv hais rau cov neeg txawv tebchaws uas nyob hauv tebchaws Yixalayees kom tuaj sib sau ua ke, nws yuav faib haujlwm rau lawv ua. Ibtxhia mus txaug pobzeb los ua lub Tuamtsev. 3Daviv npaj hlau ntau heev tseg rau lawv ntaus ua ntsia hlau thiab ntaus ua tej pluaj hlau yuam cov txiag ntoo ua daim kaw roojvag, thiab muab tooj ntau heev tsis muaj leejtwg luj tau li. 4Tseem muaj cov Tiles thiab cov Xidoos txiav ntoo ciab tuaj rau Daviv ntau kawg li thiab. 5Daviv xav hais tias, “Lub Tuamtsev uas kuv tus tub Xalumoos yuav ua rau tus TSWV ntawd yuav zoo nkauj heev thiab nto moo heev nyob hauv lub ntiajteb no. Tiamsis kuv tus tub tseem hluas heev thiab tsis tau paub hlo li, yog li ntawd kuv yuav tsum npaj tej khoom uas ua lub Tuamtsev no kom txhij rau nws.”
6Daviv hais rau nws tus tub Xalumoos thiab samhwm kom nws yuav tsum ua lub tuamtsev rau tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv. 7Daviv hais rau Xalumoos hais tias, “Metub, kuv xav ua ib lub tuamtsev los ua chaw qhuas tus TSWV uas yog kuv tus Vajtswv. 8Tiamsis tus TSWV hais rau kuv hais tias, ‘Koj tau ua rog ntaus zaus los lawm, thiab tau tua neeg coob tus tuag lawm; koj yuav tsis tau ua lub tuamtsev rau kuv, vim koj tau tua neeg coob tus tuag tabmeeg kuv. 9Koj yuav muaj ib tug tub; nws yuav kav lub tebchaws nyob thajyeeb lug. Kuv yuav pub nws muaj kev thajyeeb, nws cov yeebncuab yuav tsis tuaj tua nws, nws lub npe yuav hu ua Xalumoos, thiab kuv yuav pub rau nws tiam kom lub tebchaws Yixalayees muaj kev thajyeeb thiab nyob ntsiag to. 10Nws yuav ua lub Tuamtsev pub rau kuv lub npe. Nws yuav ua kuv tus tub thiab kuv yuav ua nws txiv. Nws cajces yuav ua vajntxwv kav haivneeg Yixalayees mus ibtxhis.’ ”
11Daviv rov hais dua ib zaug ntxiv hais tias, “Metub, nimno thov tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv nrog nraim koj thiab thov nws ua raws li nws tej lus cog tseg kom koj muaj peevxwm ua tau lub tuamtsev rau nws. 12Thiab thov tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv pub kev txawj ntse thiab tswvyim rau koj kom koj thiaj txawj tswjhwm haivneeg Yixalayees raws li nws txoj kevcai. 13Yog koj coj raws li tej kevcai uas tus TSWV muab cob rau Mauxes kom qhia rau cov Yixalayees, koj lub neej thiaj yuav muaj kev vammeej. Cia li npaj khov kho thiab ua siab tawv qhawv thiab tsis txhob ntshai ib yam dabtsi li. 14Kuv muaj lub siab kub lug yuav ua lub Tuamtsev, kuv twb muab tau li plaub tas kub thiab plaub caug tas nyiaj coj los cia ua lub Tuamtsev ntawd lawm; tej tooj thiab hlau uas kuv npaj los kuj ntau heev suav tsis txheeb li. Dua li ntawd, kuv twb npaj ntoo thiab pobzeb tiav log tseg lawm, tiamsis koj yuav tsum npaj ntxiv thiab. 15Koj muaj cov neeg uas txawj ua haujlwm coob heev: cov uas txawj txaug pobzeb, ntaus hlau, txua ntoo thiab cov uas txawj ua txhua yam coob heev suav tsis txheeb; lawv puavleej txawj 16nchuav kub, nchuav nyiaj, nchuav tooj thiab ntaus hlau. Cia li nqis tes ua. Thov tus TSWV nrog nraim koj.”
17Daviv samhwm rau cov Yixalayees cov thawjcoj kom tuaj pab nws tus tub Xalumoos. 18Nws hais tias, “Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav nrog nej thiab nws pub kom muaj kev thajyeeb nyob ibncig nej. Nws twb pub rau kuv tua yeej cov neeg uas ibtxwm nyob hauv lub tebchaws no, thiab lawv twb tau los ua nej qhev thiab ua tus TSWV qhev lawm. 19Nimno nej cia li txhawb nqa tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv kom kawg nej lub siab lub ntsws. Kavtsij pib ua lub Tuamtsev, nej thiaj yuav muaj qhov chaw los rau lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg thiab coj Vajtswv tej khoom tseemceeb mus tso rau hauv lub Tuamtsev uas ua pub rau tus TSWV lub npe.”