17

Nathas Cev Vajtswv Lus rau Daviv

(2 Xamuyees 7.1-17)

1Thaum Vajntxwv Daviv los nyob hauv nws lub loog lawm. Muaj ib hnub nws txawm xa xov mus rau Nathas tus uas cev Vajtswv lus hais tias, “Nimno kuv nyob hauv lub tsev uas muab ntoo ciab ua lawm, tiamsis lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg tseem nyob hauv lub tsevntaub xwb!”
2Nathas thiaj hais rau Daviv hais tias, “Koj cia li ua txhua yam raws li koj lub siab xav, vim Vajtswv yeej nrog nraim koj.”
3Tiamsis hmo ntawd Vajtswv los hais rau Nathas hais tias, 4“Koj cia li mus hais rau kuv tus tubtxib Daviv hais tias tej lus no yog kuv hais rau nws, ‘Koj tsis yog tus uas yuav ua lub Tuamtsev rau kuv nyob. 5Txij thaum kuv coj cov Yixalayees tawm nram tebchaws Iziv los txog tamsim no, kuv yeej ibtxwm tsis tau nyob hauv lub tuamtsev li; kuv tsuas nyob hauv lub tsevntaub uas tshais ib qho mus rau ib qho xwb. 6Thaum kuv tseem nrog cov Yixalayees taug kev tsiv mus rau ub rau no, kuv tsis tau taij cov thawjcoj uas kuv tsa ntawd hais tias, vim li cas nej tsis muab ntoo ciab los ua lub tuamtsev rau kuv nyob?’
7“Yog li ntawd, koj cia li mus hais rau kuv tus tubtxib Daviv hais tias kuv yog tus TSWV, tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, kuv hais tej lus no rau nws ntag, ‘Kuv tau coj koj tawm hauv pab yaj uas nyob tom tshav zaub los thiab tsa koj ua tus kav kuv haivneeg Yixalayees; 8Kuv tsomkwm koj txhua txoj hau kev uas koj mus, kuv tau txov koj cov yeebncuab tabmeeg koj; thiab kuv yuav tsa koj ua ib tug thawjcoj uas muaj koob meej tshaj plaws nyob hauv qab ntuj no. 9Kuv yuav xaiv ib thaj chaw rau kuv haivneeg Yixalayees nyob thiab yuav coj lawv mus nyob hauv qhov chaw ntawd kom lawv thiaj tsis raug kev txomnyem, thiab cov neeg limhiam thiaj yuav tsis tuaj tsimtxom lawv ntxiv li yav tas los, 10thiab txij li thaum uas kuv pib tsa muaj cov thawjtswj los kav kuv haivneeg Yixalayees; thiab kuv txov koj cov yeebncuab puastsuaj tas. Dua li ntawd, kuv qhia rau koj paub hais tias tus TSWV yuav pub kom koj cajces huamvam coob heev. 11Thaum koj tuag yuav coj koj mus faus nrog koj cov yawgkoob, kuv yuav tsa koj cov tub ib tug los ua vajntxwv, thiab kuv yuav txhim kho kom nws lub tebchaws ruaj khov. 12Nws yuav ua lub tuamtsev rau kuv, thiab kuv yuav txhawb kom nws lub zwmtxwv nyob mus ibtxhis. 13Kuv yuav ua nws txiv thiab nws yuav tau ua kuv tus tub; kuv yuav tsis tshem kuv txojkev hlub tawm ntawm nws li uas kuv tau tshem tawm ntawm Xa-ules lawm kom koj thiaj tau ua vajntxwv. 14Tiamsis kuv yuav tsa nws ua tus saib kuv haivneeg thiab kuv lub tebchaws mus ibtxhis, thiab nws lub zwmtxwv yuav nyob mus ibtxhis tsis paub kawg li.’ ” 15Nathas thiaj hais txhua yam raws li Vajtswv tau qhia ntawd rau Vajntxwv Daviv mloog.

Daviv ua Vajtswv Tsaug

(2 Xamuyees 7.18-29)

16Ces Vajntxwv Daviv thiaj mus rau hauv lub Tsevntaub thiab zaum tabmeeg tus TSWV thov hais tias, “Tus TSWV uas yog Vajtswv, kuv yog leejtwg thiab kuv tsevneeg tseemceeb npaum li cas, koj thiaj coj peb los txog niaj hnub no? 17Txawm yog koj twb ua ntau yam pub rau kuv lawm los koj tseem cog lus tseg rau kuv tej xeebntxwv yav tom ntej ntev mus tsis kawg li; thiab tus TSWV uas yog Vajtswv, koj tseem txhawb kuv zoo li kuv yog tus neeg uas muaj meejmom siab. 18Tseem tshuav dabtsi uas kuv yuav thov ntxiv thiab? Koj yeej paub kuv zoo, thiab koj muab kuv uas yog koj tus tubtxib saib rau nqi kawg li. 19Tus TSWV, vim kuv yog koj tus tubtxib, koj thiaj li ua ntau yam rau kuv raws li koj siab nyiam, thiab ua rau kuv paub ntau yam tseemceeb txog yav tom ntej. 20Tus TSWV, yeej tsis muaj lwm tus zoo npaum li koj; peb tsuas paub koj tib leeg xwb thiaj yog Vajtswv. 21Tsis muaj ib haivneeg twg nyob hauv ntiajteb no zoo npaum li koj haivneeg Yixalayees, cov uas koj tau cawm dim ntawm txojkev ua luag qhev los ua koj haivneeg. Yam tseemceeb thiab zoo tshaj plaws uas koj tau ua rau lawv no nrov ncha mus thoob plaws hauv lub ntiajteb no lawm. Koj tau cawm koj haivneeg dim nram tebchaws Iziv los thiab muab lwm haivneeg ntiab tawm tabmeeg koj haivneeg. 22Koj tau xaiv haivneeg Yixalayees los ua koj haivneeg mus ibtxhis, thiab koj yog tus TSWV, koj yeej yog lawv tus Vajtswv tiag.
23“Tus TSWV, nimno thov kom tej lus uas koj cog tseg rau koj tus tubtxib thiab nws cov xeebntxwv nyob mus ibtxhis thiab thov ua kom tiav raws li koj tau hais tseg lawm. 24Koj lub koob lub npe yuav nrov ncha moo lug, thiab noobneej yuav qhuas koj mus ibtxhis hais tias, ‘Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yog tus Vajtswv uas kav cov Yixalayees.’ Thiab koj yuav pub kom koj tus tubtxib Daviv cajces nyob ruaj khov ntawm koj xubntiag mus ibtxhis. 25Kuv tus Vajtswv, vim koj tau qhia txhua yam no rau kuv uas yog koj tus tubtxib, thiab koj tau hais tias koj yuav tsa kuv cov xeebntxwv los ua vajntxwv, kuv thiaj muaj lub siab kub lug thov koj. 26Tus TSWV, koj yeej yog Vajtswv tiag, thiab koj tau coglus zoo kawg nkaus rau kuv uas yog koj tus tubtxib. 27Kuv thov koj foom koob hmoov rau kuv cov xeebntxwv kom lawv muaj lub siab npuab koj mus ibtxhis. Tus TSWV, tej koob hmoov uas koj foom rau lawv thiab koj tej koob hmoov ntawd yuav nrog lawv nyob mus ibtxhis tsis kawg li.”