28

Daviv Qhia ua Lub Tuamtsev

1Vajntxwv Daviv hais rau cov Yixalayees cov nomtswv kom mus sib sau rau hauv lub nroog Yeluxalees. Yog li ntawd, cov nomtswv ntawm txhua xeem, cov nomtswv uas tuav ntaub ntawv uas ua haujlwm rau lub tebchaws, cov thawjcoj ntawm txhua xeem, cov thawj saib tej khoom thiab tej tsiaj txhu uas yog vajntxwv thiab nws cov tub tug, nrog cov nomtswv hauv lub loog, cov thawj tubrog thiab cov neeg tseemceeb tuaj sib sau rau hauv lub nroog Yeluxalees.
2Daviv sawv tabmeeg lawv thiab hais tias, “Cov kwvtij, nej cia li mloog kuv hais. Kuv xav ua ib lub tsev kom nyob mus li rau lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg, thiab ua tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv qhov chaw tiag taw. Kuv tau npaj txhua yam tiav tas, yuav ua ib lub tuamtsev los txhawb nqa Vajtswv, 3tiamsis Vajtswv tsis pub kuv ua lub tuamtsev ntawd, vim kuv yog ib tug tubrog thiab kuv tau tua neeg coob leej ntau tus tuag lawm. 4Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv xaiv kuv thiab kuv cov xeebntxwv ua vajntxwv kav tebchaws Yixalayees mus ibtxhis li. Vajtswv yeej xaiv xeem Yudas los ua cov thawjcoj thiab xaiv kuv txiv tsevneeg. Kuv txiv cov tub, Vajtswv txaus siab rau kuv thiab tsa kuv ua vajntxwv kav tebchaws Yixalayees. 5Vajtswv pub rau kuv muaj tub coob; tagnrho kuv cov tub Vajtswv tau xaiv Xalumoos los ua tus kav tebchaws Yixalayees hauv tus TSWV lub nroog.
6“Tus TSWV hais rau kuv hais tias, ‘Koj tus tub Xalumoos yog tug uas yuav ua kuv lub Tuamtsev. Kuv twb xaiv nws los ua kuv tus tub lawm, thiab kuv yuav yog nws txiv. 7Kuv yuav pub kom nws lub tebchaws nyob ruaj khov mus ibtxhis, yog nws hwm thiab coj lub neej raws li kuv tej lus samhwm thiab tej kevcai uas nws coj niaj hnub no.’
8“Yog li ntawd, cov Yixalayees uas yog tus TSWV haivneeg, kuv qhia ntxiv rau nej tabmeeg tus TSWV thiab nej sawvdaws kom nej yuav tsum hwm thiab ceev tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv tej lus uas nws tau samhwm rau peb lawm, kom nej thiaj yuav tau lub tebchaws av zoo tshaj plaws no los ua nej tug, nej thiaj yuav tuav tau lub tebchaws no cia ua nej cov menyuam tug mus ibtxhis.”
9Thiab nws hais rau Xalumoos hais tias, “Kuv tus tub, kuv qhia ntxiv rau koj; koj yuav tsum paub koj txiv tus Vajtswv thiab ua nws tes haujlwm kom kawg koj lub siab thiab tsis txhob ua ob lub siab. Nws paub txhua yam uas peb xav thiab txhua yam uas peb npaj siab ua lawm. Yog koj mus cuag nws, nws yuav zoo siab txais yuav koj; tiamsis yog koj khiav tawm ntawm nws, nws yuav tso koj tseg mus ibtxhis li. 10Koj yuav tsum paub hais tias, tus TSWV tau xaiv koj kom ua nws lub Tuamtsev uas yog qhov chaw dawbhuv. Nimno koj cia li nqis tes ua thiab muab lub siab xyivfab hlo ua.”
11Ces Daviv muab tus qauv uas yuav ua lub Tuamtsev, tej chav rau khoom, tej chav tsev txheej saud, Chav Dawbhuv Kawg Nkaus uas yog qhov chaw zam txim, cob huv tibsi rau nws tus tub Xalumoos, 12thiab nws muab tus qauv uas nws xav tseg yuav ua lub tshavpuam thiab tej chav uas nyob ibncig tus TSWV lub tsev, tej txhab uas rau Vajtswv lub Tuamtsev tej cuabyeej thiab tej txhab uas rau tej khoom uas luag coj tuaj fij pub rau tus TSWV rau Xalumoos; 13Daviv tseem muab nws tus qauv uas tsa cov povthawj thiab cov Levis los tuav lawv lub luag haujlwm, ua tej haujlwm hauv tus TSWV lub Tuamtsev, thiab saib txhua yam khoom hauv tus TSWV lub Tuamtsev los cob rau Xalumoos. 14Nws qhia kom yuav tsum muab kub npaum li cas coj mus nchuav thiaj txaus ua tej khoom siv uas yog muab kub ua, thiab muab nyiaj npaum li cas coj mus nchuav thiaj txaus ua tej khoom siv uas yog muab nyiaj ua, 15cov kub yog coj mus nchuav ua cov ncej txawb teeb thiab cov teeb kub, cov nyiaj coj mus ua cov ncej txawb teeb thiab cov teeb nyiaj, raws li tej teeb uas ua los siv ntawd, 16ua tej rooj nyiaj thiab tej rooj kub uas rau tej ncuav uas luag coj tuaj fij rau Vajtswv, 17thiab Daviv qhia kom muab kub npaum li cas nchuav ua diavrawg, tais phiab thiab khob; muab nyiaj thiab kub npaum li cas los ua tej twj taig, 18thiab muab tej kub npaum li cas ua lub thaj uas hlawv hmoov tshuaj tsw qab thiab ua lub tsheb rau ob tug qhelunpees uas nthuav tis npog saum tus TSWV lub Phijxab. 19Vajntxwv Daviv hais tias, “Txhua yam uas nyob hauv daim qauv no yeej sau raws li tej lus uas tus TSWV muab cob rau kuv lawm ntag.”
20Vajntxwv Daviv hais rau nws tus tub Xalumoos hais tias, “Koj cia li ua siab tawv qhawv tsis txhob ntshai thiab xyivfab hlo. Pib ua haujlwm thiab tsis txhob pub ib yam dabtsi tabkaum koj li. Tus TSWV uas yog Vajtswv tus kuv pehawm, nws yuav pab koj. Nws yuav tsis tso koj tseg, tiamsis nws yuav nrog koj mus txog thaum uas koj ua nws lub Tuamtsev tiav lawm. 21Cia li muab cov povthawj thiab cov Levis faib ua tej pab ua txhua tes haujlwm hauv lub Tuamtsev. Cov txivneej uas txawj txhua yam yuav zoo siab tuaj pab koj, cov pejxeem thiab lawv tej thawjcoj yuav mloog koj lus.”