15

Npaj Mus Coj Vajtswv Lub Phijxab Los

1Daviv ua tau ib co tsev rau hauv Daviv lub nroog rau nws nyob. Nws npaj tau ib qho chaw rau lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg thiab tsa ib lub tsevntaub vov rau. 2Ces Daviv hais tias, “Tsuas yog cov Levis xwb thiaj kwv tau lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg, rau qhov tus TSWV yeej xaiv lawv los kwv lub phijxab ntawd thiab ua nws tes haujlwm mus ibtxhis li.” 3Yog li ntawd, Daviv thiaj sau tagnrho cov neeg Yixalayees tuaj rau hauv Yeluxalees kom sib pab mus kwv tus TSWV lub Phijxab los tso rau ntawm qhov chaw uas nws npaj tseg cia rau lub phijxab. 4Thiab Daviv hais mus rau Aloos cov xeebntxwv thiab cov Levis li no: 5cuab Kauhas, Uliyees yog tus thawj, nws coj nws cov kwvtij ib puas nees nkaum leej tuaj; 6cuab Melalis, Axayas yog tus thawj, nws coj nws cov kwvtij ob puas nees nkaum leej tuaj; 7cuab Nkesoos, Yau-ees yog tus thawj, nws coj nws cov kwvtij ib puas peb caug leej tuaj; 8cuab Elixafas, Semayas yog tus thawj, nws coj nws cov kwvtij ob puas leej tuaj; 9cuab Henploos, Eliyees yog tus thawj, nws coj nws cov kwvtij yim caum leej tuaj; 10thiab cuab Uxiyees, Aminadas yog tus thawj, nws coj nws cov kwvtij ib puas kaum ob leeg tuaj.
11Daviv hu Xadaus thiab Anpiyathas uas yog ob tug povthawj thiab Uliyees, Axayas, Yau-ees, Semayas, Eliyees thiab Aminadas uas yog cov Levis rau tus thawjcoj los cuag nws. 12Daviv hais rau cov Levis hais tias, “Nej cov uas yog thawjcoj ntawm xeem Levis. Nej cia li ua kevcai ntxuav nej thiab nej cov kwvtij Levis kom huv, nej thiaj yuav mus kwv tau tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv lub Phijxab los tso rau hauv qhov chaw uas kuv twb npaj tseg rau lub Phijxab lawm. 13Rau qhov thawj zaug nej tsis tuaj pab kwv, tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv thiaj li rau txim rau peb, vim qhov peb tsis pehawm nws kom tsimnyog li peb yuav tsum tau ua.”
14Yog li ntawd, cov povthawj thiab cov Levis thiaj ua kevcai ntxuav kom lawv huv thiab mus kwv tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv lub Phijxab los. 15Cov Levis thiaj tsaws hlo Vajtswv lub Phijxab ob tug nqaj kwv saum lawv xubpwg raws li tus TSWV tau samhwm tseg rau Mauxes lawm.
16Daviv hais rau cov thawj uas saib cov Levis kom xaiv lawv cov kwvtij ua cov hu nkauj thiab tshuab raj, ntaus nkauj nogncas thiab ntaus nruas npuaj, kom muaj suab nrov doog diaj lomzem zoo siab. 17Cov Levis thiaj xaiv tau Yau-ees tus tub Hemas, thiab nws cov kwvtij Axafes uas yog Npekhiyas tus tub, thiab Kusayas tus tub Ethas uas yog Melalis tus xeebntxwv. 18Thiab pab ob uas yog lawv cov kwvtij, Xakhaliyas, Yaziyees, Semilamaus Yehiyees, Unis, Eli-as, Npenayas, Ma-axeyas, Matithiyas, Elifelehus thiab Mineyas. Cov zov qhovrooj yog Aunpes Edoos thiab Ye-iyees. 19Cov coj hu nkauj yog Hemas, Axafes thiab Ethas, lawv puavleej npuaj nruas; 20Xakhaliyas, Axiyees, Semilamaus, Yehiyees, Unis, Eli-as, Ma-axeyas thiab Npenayas yog cov ntaus nkauj nogncas raws Alamaus ntag; 21tiamsis Matithiyas, Elifelehus, Mineyas, Aunpes Edoos, Ye-iyees thiab Axaxiyas ntaus tej nkauj nogncas yau thiab tej nkauj nogncas uas muaj kaum txoj hlua raws Seminis.
22Vim Khenaniyas txawj tshuab raj thiab ntaus nkauj nogncas heev, thiaj xaiv nws ua tus coj cov Levis tshuab raj thiab ntaus nkauj nogncas. 23Npelekhiyas thiab Ekanas ua ob tug zov qhovrooj ntawm lub tsevntaub uas tso lub Phijxab. 24Senpaniyas, Yausafas, Nethanees, Amaxais, Xakhaliyas, Npenayas thiab Eli-exes uas yog cov povthawj tshuab tej xyu ntawm Vajtswv lub Phijxab hauv ntej. Aunpes Edoos thiab Yehiyas yog ob tug zov qhovrooj ntawm lub Phijxab thiab.

Kwv Lub Phijxab Los Tso Rau Hauv Yeluxalees

(2 Xamuyees 6.12-22)

25Vajntxwv Daviv thiab cov Yixalayees cov thawj thiab cov thawj tubrog uas saib pawg txhiab thiaj mus kwv tus TSWV lub Phijxab hauv Aunpes Edoos lub tsev los muaj kev lomzem zoo siab heev. 26Rau qhov Vajtswv pab cov Levis uas kwv tus TSWV lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg ntawd, lawv thiaj tua xya tus heev nyuj thiab xya tus laug yaj los ua khoom fij. 27Daviv hnav lub tsho ntev uas yog tseem ntaubmag ib yam li cov Levis uas kwv lub Phijxab, cov hu nkauj, thiab Khenaniyas uas yog tus thawj qhia lawv hu nkauj thiab tshuab raj ntaus nruas. 28Yog li ntawd, cov Yixalayees thiaj nrog lub Phijxab ua ke los rau hauv lub nroog Yeluxalees, muaj suab qw zoo siab, suab raj suab xyu thiab suab nruas npuaj nrov doog diaj los.
29Thaum lawv kwv lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg los txog rau hauv Daviv lub nroog lawm, Mikhas uas yog Xa-ules tus ntxhais saib ntawm qhovrai mus, nws pom Vajntxwv Daviv dhia seevcev thiab zoo siab heev; ces nws txawm luag Daviv thiab thuam Daviv hauv nws lub siab.