3

Vajntxwv Daviv Cov Tubki

1Ntawm no mus yog Daviv cov tub uas yug nyob hauv lub nroog Henploos raws li lawv tej hnubnyoog: Daviv tus tub hlob hu ua Anoos, nws niam hu ua Ahinau-as, thiab yog cov neeg Yexelees; tus ob hu ua Daniyees, nws niam hu ua Anpinkayis thiab yog cov neeg Kalemees, 2tus peb hu ua Axaloos, nws niam hu ua Ma-akas uas yog Vajntxwv Talemais uas kav lub nroog Nkesus tus ntxhais. Tus plaub hu ua Adauniyas, nws niam hu ua Hankis; 3tus tsib hu ua Sefatiyas, nws niam hu ua Anpitas thiab tus rau yog Ithale-as, nws niam hu ua Elas. 4Tagnrho rau leej tub no puavleej yog Daviv cov tub uas yug nyob hauv lub nroog Henploos, thaum nws ua vajntxwv nyob hauv lub nroog ntawd, nws kav tau xya xyoo thiab rau hli.
 Daviv ua vajntxwv nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau peb caug peb xyoos,
5thiab nws cov pojniam yug tau tus tub coob leej rau nws nyob hauv.
 Nws tus pojniam uas yog Amiyees tus ntxhais Npasenpas yug tau plaub tug tub rau nws: Sime-as, Saunpaj, Nathas thiab Xalumoos.
6Nws muaj dua cuaj tug tub: Inpehas, Elisuas, Epeles, 7Naunkas, Nefes, Yafias, 8Elisamas, Eli-adas thiab Elifeles. 9Cov no puavleej yog Daviv cov tub. Daviv cov niamyau tseem muaj tub coob leej ntxiv rau ib cag. Nws tseem muaj ib tub txhais hu ua Tamaj thiab.

Vajntxwv Xalumoos Cov Xeebntxwv

10Ntawm no mus yog Vajntxwv Xalumoos cov tub thiab cov xeebntxwv: Lehaunpau-as, Anpiyas, Axas, Yehausafas, 11Yehaulas, Ahaxiyas, Yau-ases, 12Amaxiyas, Uxiyas, Yauthas, 13Ahas, Hexekiyas, Manaxes, 14Amoos thiab Yauxiyas. 15Yauxiyas muaj plaub tug tub: Yauhanas yog tus tub hlob, Yehauyakees yog tus ob, Xedekiyas yog tus peb thiab Yau-as yog tus plaub. 16Yehauyakees ob tug tub yog Yehauyakhees thiab Xedekiyas.

Vajntxwv Yehauyakhees Cov Xeebntxwv

17Ntawm no yog Vajntxwv Yehauyakhees, tus uas raug cov neeg Npanpiloos ntes mus lawm, cov tub: Se-atiyees, 18Makhilas, Pedayas, Senaxas, Yekamiyas, Hausamas thiab Nedanpiyas. 19Pedayas ob tug tub yog Xelunpanpees thiab Sime-is; Xelunpanpees ob tug tub yog Mesulas thiab Hananiyas thiab nkawd muaj ib tug muam hu ua Selaumis. 20Dua li ntawd nws tseem muaj tsib tug tub ntxiv uas yog Hasunpas, Auhees, Npelekhiyas, Haxadiyas thiab Yusas Hexes.
21Hananiyas muaj ob tug tub, Pelatiyas thiab Yesaiyas. Yesaiyas yog Lefayas txiv, Lefayas yog Alenas txiv, Alenas yog Aunpadiyas txiv, Aunpadiyas yog Sekaniyas txiv. 22Sekaniyas muaj ib tug tub hu ua Semayas thiab tsib tug xeebntxwv: Hatus, Inkas, Npaliyas, Ne-aliyas thiab Safas. 23Ne-aliyas muaj peb tug tub: Eli-aunais, Hexekiyas thiab Alikas. 24Eli-aunais muaj xya tus tub: Haudaviyas, Eli-asis, Pelayas, Akus, Yauhanas, Delayas thiab Ananis.