22

1Mas Tavi has tas, “Ntawm nuav lauj yuav yog Vaajtswv Yawmsaub lub tuam tsev, hab ntawm nuav lauj yuav yog cov Yixayee lub thaaj hlawv hov txhua chaw xyeem.”

Tavi npaaj ua lub tuam tsev

2Tavi has kuas sau lwm haiv tuabneeg kws nyob huv Yixayee tebchaws tuaj ua ke, mas nwg kuas cov kws txawj txaam pob zeb moog txhwm pob zeb npaaj ca ua Vaajtswv lub tuam tsev. 3Tavi npaaj hlau ntau kawg kws yuav swv ua cov ntsa hlau kws ntsa cov qhov rooj hab ua daim hlau kws tuav qhov rooj, hab npaaj tooj lab ntau kawg kiv tsw taag le, 4hab ntoo cab suav tsw taag, vem yog cov tuabneeg Xaintoo hab cov tuabneeg Thailab coj cov ntoo cab ntau kawg tuaj pub rua Tavi. 5Tavi has tas, “Kuv tug tub Xalaumoo tseed yau hab tsw tau txawj ua num, mas lub tuam tsev kws yuav ua rua Yawmsaub hov yuav tsum ua luj hab zoo nkauj kawg, txhad muaj suab muaj npe hab muaj meej thawb thoob plhawv txhua lub tebchaws. Yog le ntawd kuv txhad yuav npaaj tseg ca.” Tavi txhad npaaj txhua yaam ntau kawg le ca ua ntej kws nwg tuag.
6Mas Tavi txhad hu nwg tug tub Xalaumoo lug hab has kuas nwg ua lub tuam tsev rua Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv. 7Tavi has rua Xalaumoo tas, “Mivtub, kuv lub sab xaav ua lub tuam tsev rua Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv lub npe nyob. 8Tassws Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, ‘Koj tau tua tuabneeg coob hab tau ua rog luj heev. Koj tsw xob ua lub tuam tsev rua kuv lub npe nyob, tsua qhov koj tau tua tuabneeg ua rua ntshaav lug ntau kawg taab meeg kuv rua huv aav. 9Koj yuav yug tau ib tug tub, nwg yuav ua tug kws nyob sab tug quas yeeg. Kuv yuav pub kuas nwg nyob kaaj sab lug dhau nwg tej yeeb ncuab huvsw, tsua qhov yuav hu nwg lub npe hu ua Xalaumoo. Hab kuv yuav pub kuas cov Yixayee nyob tug hab tso sab quas lug rua ncua swjhawm kws nwg ua vaajntxwv kaav. 10Nwg yuav ua lub tuam tsev rua kuv lub npe nyob. Nwg yuav ua kuv tug tub hab kuv yuav ua nwg txwv, hab kuv yuav tsaa nwg lub zwm txwv nyob ruaj khov ua vaajntxwv kaav cov Yixayee ib txhws moog le.’
11“Kuv tug mivtub, nwgnuav thov Yawmsaub nrug nraim koj nyob, sub koj txhad le ua tau Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv lub tuam tsev tav lawv le nwg tub has tseg txug koj. 12Kuv thov kuas Yawmsaub pub kev txawj ntse hab kev nkaag sab es thaus nwg tsaa koj kaav Yixayee sub koj txhad ua tau lawv le Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv txuj kevcai. 13Yog koj ceev faaj ua lawv le tej kaab ke hab tej kevcai kws Yawmsaub tau kuas Mauxe has rua cov Yixayee mas koj yuav ua txhua yaam tav. Ca le ua sab luj sab tuab nyob khov kho, tsw xob ntshai hab xob poob sab. 14Mas kuv tub npaaj hov txhua chaw khwv kawg le ca ua Yawmsaub lub tuam tsev lawm, npaaj tau kub nyaav 100,000 talaa, nyaj nyaav 1,000,000 talaa, tooj lab hab hlau kiv tsw txheeb le tsua qhov muaj ntau heev. Kuv tub npaaj ntoo hab pob zeb lawm, tassws koj yuav tsum ntxwv rua. 15Koj tub muaj tub zug coob kawg, muaj cov Kws txaam pob zeb, cov Kws txhwm, cov Kws ntoo hab cov Kws txawj ua txhua yaam num suav tsw taag, 16cov Kws kub Kws nyaj Kws tooj lab hab Kws hlau. Ca le nqeg teg ua. Thov Yawmsaub nrug nraim koj.”
17Tavi has kuas Yixayee cov thawj suavdawg paab nwg tug tub Xalaumoo has tas, 18“Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tub nrug nraim mej nyob, hab nwg tub pub kuas mej nyob tso sab quas lug rua txhua faab, tsua qhov nwg tau muab cov tuabneeg kws nyob huv lub tebchaws nuav rua huv kuv txhais teg, mas lub tebchaws nuav txhad nyob huv Yawmsaub hab nwg haiv tuabneeg qaab fwjchim. 19Nwgnuav mej ca le muab mej lub sab lub ntsws rau ndua nrhav Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv. Ca le nqeg teg hlo ua lub chaw pe Vaajtswv Yawmsaub sub txhad coj tau Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug hab Vaajtswv tej pestwj swv kws dawb huv lug ca rua huv lub tuam tsev kws ua rua Yawmsaub lub npe nyob.”