22

1Đa-vít tuyên bố: "Đây là Nhà của Thượng Đế và đây là bàn thờ để Y-sơ-ra-ên dâng tế lễ thiêu!" 2Vua ra lệnh tập họp các ngoại kiều đang ở trong đất nước Y-sơ-ra-ên, và cắt đặt các thợ nề để chẻ đá xây cất Đền thờ Thượng Đế. 3Đa-vít tồn trữ đủ thứ vật liệu: Một số lượng sắt dồi dào để làm đinh, bản lề; rất nhiều đồng, không ai cân hết được; 4gỗ bá hương nhiều vô kể mà dân Si-đôn và Ty-rơ chở đến cho Đa-vít cách dư dật,...
5Đa-vít thưa với Chúa: "Sa-lô-môn, con trai con, hãy còn thơ dại, mà Đền thờ sẽ xây cất cho Chúa phải vĩ đại, nguy nga, đẹp đẽ nhất trong đất nước. Vậy, con xin Chúa cho phép con chuẩn bị cho công trình kiến thiết này!" Vậy, Đa-vít tồn trữ vật liệu thật dồi dào trước ngày qua đời.
6Đa-vít cho gọi con trai là Sa-lô-môn đến và truyền bảo Sa-lô-môn xây cất Đền thờ cho Chúa Hàng Hữu, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên. 7Đa-vít bảo Sa-lô-môn: "Con ạ! Cha dự định xây cất một Đền thờ cho Thượng Đế Hằng Hữu 8nhưng Chúa bảo cha: 'Ngươi đã làm máu chảy nhiều trong các cuộc chiến tranh lớn, vì thế, ngươi không được cất Đền thờ cho Danh Ta. 9Nhưng con trai ruột ngươi sẽ là người hiếu hòa, Ta sẽ cho nó hưởng thái bình. Các nước thù nghịch xung quanh sẽ không tiến công vào nước nó; tôn nó là Sa-lô-môn. Ta sẽ cho Y-sơ-ra-ên hưởng thái bình suốt đời nó, 10Chính nó sẽ xây cất Đền thờ cho Danh Ta. Ta sẽ nhận nó làm con. Ta sẽ củng cố ngôi nước nó mãi mãi.' 11Con ơi, bây giờ cầu xin Chúa Hằng Hữu ở cùng con và giúp con thành công. Con sẽ xây cất Đền thờ Thượng Đế Hằng Hữu của con, đúng như lời Ngài phán dặn. 12Cầu Chúa ban cho con đủ khôn ngoan sáng suốt, giúp con lãnh đạo quốc dân, để con vâng giữ luật Chúa. 13Nếu con cẩn thận tuân hành luật pháp và mệnh lệnh Chúa đã truyền cho Y-sơ-ra-ên qua Mai-sen, thì con sẽ thành công rực rỡ. Con hãy kiên tâm vững chí! Đừng sợ sệt kinh hãi. 14Cha đã chịu biết bao gian khổ để thu trữ cho việc xây cất Đền Chúa 3.450 tấn vàng và 34.500 tấn bạc vô số đồng, sắt, với một số lớn gỗ và đá nhưng con cũng cần đóng góp thêm.
15Hơn nữa, con có đầy đủ nhân công, thợ đá, thợ nề, thợ mộc, và người chuyên môn đủ các ngành, 16và vô số vàng, bạc, đồng, sắt. Hãy bắt tay vào việc thì Chúa Hằng Hữu sẽ ở cùng con!"
17Vua Đa-vít cũng dặn các quan lớn trong triều hết lòng ủng hộ Sa-lô-môn, con mình: 18“Thượng Đế Hằng Hữu ở với các ngươi, ban cho các ngươi sự thái bình với các nước lân bang. Tất cả các dân tộc trong nước đều suy phục ta, toàn quốc đều phục Chúa và dân Ngài. 19Vậy, bây giờ hãy hết lòng, hết ý tìm cầu Thượng Đế Hằng Hữu của các ngươi. Hãy vùng dậy, kiến thiết Đền thánh cho Chúa, để rước Rương giao ước của Ngài, và các dụng cụ đã chế sẵn, vào Đền thờ Ngài.