3

Cov Mau-am thiab Cov Yixalayees Ua Rog

1Thaum Yehausafas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas tau kaum yim xyoo lawm, Ahaj tus tub Yaulas mam li ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees, thiab nws nyob hauv lub nroog Xamalis kav tau kaum ob xyoos. 2Yaulas ua txhaum rau tus TSWV, tiamsis nws tsis ua txhaum loj npaum li nws txiv lossis nws niam Yexenpees; nws muab tus ncej mlom Npa-as uas nws txiv ua los teev rhuav povtseg. 3Txawm li ntawd los nws pheej coj cov Yixalayees mus ua txhaum tsis tseg ib yam li Nenpas tus tub uas yog Vajntxwv Yelaunpau-as uas nyob ua ntej nws lawm ua.
4Vajntxwv Mesas uas kav lub tebchaws Mau-am muaj yaj coob heev, txhua lub xyoo twg nws coj ib puas txhiab tus menyuam yaj thiab txiav ib puas txhiab tus yaj tej plaub coj tuaj pub rau cov Yixalayees tus vajntxwv. 5Tiamsis thaum Vajntxwv Ahaj uas kav lub tebchaws Yixalayees tuag lawm, Mesas txawm ntxeev siab rau cov Yixalayees. 6Thaum ntawd Vajntxwv Yaulas txawm tawm hauv lub nroog Xamalis mus txhij tagnrho nws cov tubrog tuaj ua ke. 7Nws hais mus rau Vajntxwv Yehausafas uas kav lub tebchaws Yudas hais tias, “Tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Mau-am tau ntxeev siab rau kuv lawm; koj puas pab kuv mus tua nws?”
 Vajntxwv Yehausafas teb hais tias, “Kuv txaus siab yuav pab koj. Kuv cov tubrog thiab kuv cov nees los kuj ib yam li yog koj tug li.
8Peb yuav mus txojkev twg mus tua lawv?”
 Yaulas teb hais tias, “Peb yuav tshuv kev mus rau tom tiaj suabpuam Edoos tuaj.”
9Yog li ntawd, cov Yudas tus vajntxwv thiab cov Edoos tus vajntxwv thiaj nrog Vajntxwv Yaulas mus. Thaum lawv mus tau xya hnub ke tej dej uas lawv npaj mus tas lawm, lawv tsis tshuav dej rau lawv cov tubrog lossis lawv cov tsiaj haus li lawm. 10Vajntxwv Yaulas hais tias, “Peb tuag lauj! Tus TSWV muab peb, peb leeg no cob rau tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Mau-am tes lawm!”
11Vajntxwv Yehausafas nug hais tias, “Txawm tsis muaj ib tug cev Vajtswv lus nyob ntawm no pab peb nug tus TSWV li los?”
 Vajntxwv Yaulas ib tug thawj tubrog teb hais tias, “Elisas uas yog Safas tus tub nyob ntawm no. Nws yog tus uas pab Eliyas.”
12Vajntxwv Yehausafas hais tias, “Elisas yog ib tug cev Vajtswv lus tseeb.” Yog li ntawd, peb tug vajntxwv ntawd thiaj mus cuag Elisas.
13Elisas hais rau tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Yixalayees hais tias, “Vim li cas koj thiaj kom kuv pab koj? Koj cia li mus nug cov cevlus uas koj niam thiab koj txiv nkawd ibtxwm nug.”
 Yaulas teb hais tias, “Tsis tau, rau qhov tus TSWV muab peb peb tug vajntxwv no cob rau tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Mau-am tes lawm.”
14Elisas teb hais tias, “Kuv coglus rau tus TSWV uas muaj sia nyob uas kuv pehawm hais tias, yog kuv tsis hwm Vajntxwv Yehausafas uas kav lub tebchaws Yudas uas tuaj pab koj, ces kuv yeej tsis quavntsej koj li. 15Cia li mus hu ib tug uas txawj ntaus nkauj nogncas tuaj cuag kuv tamsim no.”
 Thaum tus ntawd tuaj txog, nws ntaus nws lub nkauj nogncas, ces tus TSWV lub hwjchim txawm los kav hlo Elisas,
16thiab Elisas hais tias, “Tus TSWV hais li no: ‘Nej cia li khawb lub hav qhuav no kom ua tej lub qhov. 17Txawm yog nimno nej tsis tau pom los nag thiab tsis hnov cua ntsawj los cov qhov uas nej khawb yuav muaj dej puv nkaus rau nej, nej tej nyuj tej nees thauj nra, thiab lwm yam tsiaj txhu yuav tau dej haus nplua mias.’ ” 18Elisas hais ntxiv hais tias, “Tej no yoojyim heev rau tus TSWV ua. Tsis tas li ntawd xwb, nws tseem yuav pub kom nej tua yeej cov Mau-am thiab. 19Nej yuav mus tua thiab txeeb tau cov Mau-am tej nroog zoo uas muaj ntsa yeej thaiv khov kho; nej yuav muab lawv tej txiv ntoo ntov, txhub lawv tej qhovdej, thiab muab pobzeb pov kom puv nkaus lawv tej teb uas zoo qoob kom puastsuaj tas huv tibsi.”
20Hnub tom qab thaum sawv ntxov uas yog lub caij hlawv khoom fij txawm muaj dej ntws pem Edoos los rau hauv lub tebchaws txhua qhov.
21Thaum cov Mau-am hnov hais tias muaj peb tug vajntxwv tuaj tua lawv, ces txhua tus txivneej uas ua taus rog, tsis hais cov laus cov hluas, puavleej raug hu kom mus zov ntawm tus ciamteb. 22Hnub tom qab thaum sawv ntxov, cov Mau-am pom lub hnub ci rau cov dej ua rau dej liab ploog ib yam li ntshav. 23Cov Mau-am hais tias, “Yog ntshav los sav! Yeej yog peb tug vajntxwv uas yog peb cov yeebncuab cov tubrog rov sib tua tuag ntag! Peb cia li mus huab tej khoom hauv lawv lub yeej!”
24Tiamsis thaum lawv mus txog ntawm lub yeej, cov Yixalayees txawm sawv pes tsees los tua lawv, ua rau lawv thim hlo rov qab. Cov tubrog Yixalayees caum qab mus tua cov Mau-am 25thiab rhuav lawv tej nroog puastsuaj tas. Thaum cov Yixalayees los txog ntawm cov Mau-am tej teb uas zoo qoob, ces cov tubrog Yixalayees txhua tus txawm khaws pobzeb pov puv nkaus tej teb ntawd; txhub lawv tej qhovdej thiab ntov lawv tej txiv ntoo tas dulug. Thaum kawg tsuas tshuav lub tuamceeb nroog Kiles Heles xwb los tseem muaj dua ib pab tubrog uas txawj ntaus zes hlua tuaj vij thiab tua lub nroog ntawd.
26Thaum cov Mau-am tus vajntxwv pom hais tias nws swb lawm, nws txawm coj xya pua leej tubrog uas txawj tua ntaj nrog nws pluav ntxhias khiav kom dhau cov yeebncuab mus cuag tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Xilias, tiamsis nws mus tsis dhau. 27Nws thiaj muab nws tus tub hlob uas yuav ua vajntxwv hloov nws chaw tua fij rau cov Mau-am tus mlom saum tus ntsa yeej uas thaiv lub nroog. Txawm muaj xwm ua rau cov Yixalayees ntshai, lawv thiaj tso lub nroog ntawd tseg rov qab los rau hauv lawv lub tebchaws lawm.