24

1Thaum uas Yehauyakees ua vajntxwv, Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav lub tebchaws Npanpiloos tuaj tua lub tebchaws Yudas, thiab Yehauyakees zwm rau Nenpukajnexales tau peb xyoos, tiamsis tom qab ntawd Yehauyakees tau ntxeev siab rau Nenpukajnexales. 2Tus TSWV tso cov Npanpiloos, cov Xilias, cov Mau-am thiab cov Amoos tuaj tua Yehauyakees thiab rhuav lub tebchaws Yudas puastsuaj tas raws li tus TSWV tau hais rau nws cov tubtxib uas yog cov cev Vajtswv lus hais tias nws yuav ua li ntawd. 3Tej no muaj raws li tus TSWV tej lus uas hais tias, nws yuav muab cov Yudas ntiab tawm ntawm nws mus, vim tej kev txhaum uas Vajntxwv Manaxes ua 4thiab tua cov neeg ua tsis muaj txim. Tus TSWV yeej zam tsis tau lub txim uas Manaxes tua neeg ntawd li.
5Txhua yam uas Yehauyakees ua puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yudas cov Vajntxwv lub neej lawm. 6Yehauyakees tuag, thiab nws tus tub Yehauyakhees ua vajntxwv hloov nws chaw.
7Tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Iziv thiab nws cov tubrog tawm tsis tau hauv tebchaws Iziv mus rau qhov twg li, rau qhov tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Npanpiloos tuaj txeeb tau thiab kav tagnrho cheebtsam uas yog cov Iziv tug, txij ntua ntawm tus dej Efalates mus ti nkaus rau ntawm cov Iziv tus ciamteb sab qaumteb.

Cov Yudas Tus Vajntxwv Yehauyakhees

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 36.9-10)

8Thaum Yehauyakhees ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas nws hnubnyoog muaj kaum yim xyoo, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau peb hlis. Nws niam hu ua Nehusetas thiab yog Enathas uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees tus ntxhais. 9Nws ua txhaum rau tus TSWV thiab ua phem ua qias ib yam li nws txiv ua.
10Lub sijhawm ntawd, Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav lub tebchaws Npanpiloos cov thawj tubrog tau coj tubrog tuaj vij lub nroog Yeluxalees. 11Thaum uas cov tubrog tabtom vij lub nroog, Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav lub tebchaws Npanpiloos txawm tuaj txog hauv lub nroog Yeluxalees, 12ces Vajntxwv Yehauyakhees thiab nws niam, nws cov tub, nws cov nomtswv thiab cov uas ua haujlwm hauv lub loog thiaj zwm rau cov Npanpiloos. Nenpukajnexales ua vajntxwv kav lub tebchaws Npanpiloos tau yim xyoo rau thaum uas nws ntes Yehauyakhees, 13thiab nws nqa tej khoom tseemceeb hauv lub Tuamtsev thiab hauv lub loog mus rau tebchaws Npanpiloos raws li tus TSWV tau hais tseg lawm hais tias, Nenpukajnexales yuav tuaj tsoo thiab nqa tagnrho tej khoom tseemceeb uas Vajntxwv Xalumoos muab kub ua rau hauv lub Tuamtsev mus. 14Nws coj cov neeg hauv lub nroog Yeluxalees, vajntxwv tsevneeg thiab cov thawjcoj mus huv tibsi, xam tagnrho muaj kaum txhiab leej. Dua li ntawd nws tseem coj cov neeg uas muaj tswvyim ua txhua yam haujlwm thiab cov kws tooj kws hlau mus huv tibsi. Nws tsuas tseg cov neeg pluag nyob hauv lub tebchaws Yudas xwb.
15Nenpukajnexales coj Vajntxwv Yehauyakhees, nws niam, nws cov pojniam, nws cov nomtswv thiab cov Yudas tej thawjcoj mus rau tim tebchaws Npanpiloos lawm. 16Cov neeg tseemceeb uas Nenpukajnexales coj mus rau tebchaws Npanpiloos muaj xya txhiab leej, thiab ib txhiab leej cov uas muaj tswvyim ua txhua yam haujlwm, tagnrho cov kws tooj kws hlau huv tibsi; cov no puavleej yog cov uas khov kho thiab ua taus tubrog xwb.
17Nenpukajnexales tsa Yehauyakhees tus txivntxawm Mataniyas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas, thiab muab Mataniyas hloov npe hu ua Xedekiyas.

Cov Yudas Tus Vajntxwv Xedekiyas

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 26.11-12; Yelemis 52.1-3a)

18Thaum Xedekiyas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas nws hnubnyoog muaj nees nkaum ib xyoos, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau kaum ib xyoos. Nws niam hu ua Hamutas thiab yog Yelemis uas nyob hauv lub nroog Linas tus ntxhais. 19Vajntxwv Xedekiyas ua txhaum rau tus TSWV ib yam li Vajntxwv Yehauyakhees ua. 20Tus TSWV chim heev rau cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees thiab hauv tebchaws Yudas, nws thiaj muab lawv ntiab tawm ntawm nws mus lawm.