20

Hexekiyas Mob Thiab Rov Zoo

(Yaxayas 38.1-8; 2 Xwmtxheej Vajntxwv 32.24-26)

1Thaum ntawd Vajntxwv Hexekiyas mob hnyav heev thiab yuav tuag, ces tus cev Vajtswv lus Yaxayas uas yog Amauxes tus tub, txawm tuaj xyuas Hexekiyas thiab hais rau nws hais tias, “Tus TSWV hais tias koj cia li npaj txhua yam kom txhij rau lub tebchaws, rau qhov koj yuav tsis zoo. Koj yeej yuav tuag xwb.”
2Ces Hexekiyas txawm tig xubntiag rau tim phabntsa thiab thov hais tias, 3“Tus TSWV, thov koj nco hais tias kuv ua koj tes haujlwm ntawm lub siab ncaj ncees, muab siab npuab koj thiab ua txhua yam raws li koj xav kom kuv ua.” Ces Hexekiyas txawm quaj tu siab heev.
4Thaum Yaxayas tseem mus tsis tau dhau lub tshavpuam ntawm vajntxwv lub loog, tus TSWV txawm hais kom Yaxayas 5rov mus hais rau Hexekiyas tus uas kav tus TSWV haivneeg hais tias, “Kuv yog tus TSWV uas yog koj yawgkoob Daviv tus Vajtswv, kuv hnov koj tej lus thov thiab pom koj tej kua muag lawm. Kuv yuav kho koj kom zoo, peb hnub saum no koj yuav tau mus rau hauv kuv lub Tuamtsev. 6Kuv yuav ntxiv hnubnyoog kaum tsib xyoo rau koj. Kuv yuav pab koj thiab lub nroog Yeluxalees no kom dim ntawm cov Axilias tus vajntxwv txhais tes. Kuv yuav tsomkwm lub nroog no, kom kuv thiaj tau ntsejmuag thiab kom muaj raws li tej lus uas kuv tau cog tseg rau kuv tus tubtxib Daviv lawm.”
7Yaxayas kom vajntxwv cov tubtxib muab txiv ncuavpias tsoo qhwv vajntxwv lub rwj, ces nws yuav zoo. 8Vajntxwv Hexekiyas nug hais tias, “Puas yuav muaj dabtsi ua cim qhia rau kuv paub hais tias, tus TSWV yuav kho kuv thiab peb hnub saum no kuv yuav tau mus rau hauv tus TSWV lub Tuamtsev?”
9Yaxayas teb hais tias, “Tus TSWV yuav ua ib qhov cim qhia rau koj paub hais tias, nws yuav ua raws li nws tau coglus tseg lawm. Koj xav kom tus TSWV ua rau tus duab ntawm tus ntaiv nce mus kaum qib lossis nqe los kaum qib?”
10Hexekiyas teb hais tias, “Kuj yoojyim cia tus duab nce mus kaum qib, tiamsis kuv thov tus TSWV ua kom tus duab nqis rov los kaum qib!”
11Yaxayas thov tus TSWV, thiab tus TSWV ua rau tus duab ntawm tus ntaiv uas Vajntxwv Ahas ua nqis rov los kaum qib.

Cov Xa Ntawv Uas Tuaj Npanpiloos Tuaj

(Yaxayas 39.1-8)

12Thaum ntawd, Npaladas tus tub Melaudas Npaladas uas ua vajntxwv kav lub tebchaws Npanpiloos hnov hais tias Vajntxwv Hexekiyas mob, nws thiaj sau ib tsab ntawv thiab xa ib co khoom tuaj pub rau Hexekiyas. 13Hexekiyas tos txais lawv thiab coj lawv mus ncig saib nws tej txhab nyiaj txhab kub, tej txujlom, tej roj tsw qab thiab nws tej cuabyeej ua rog. Tsis tshuav ib yam dabtsi hauv nws tej txhab lossis hauv nws lub tebchaws uas nws tsis tau coj lawv mus saib li. 14Ces Yaxayas uas yog tus cev Vajtswv lus tuaj cuag Vajntxwv Hexekiyas thiab nug nws hais tias, “Cov neeg ntawd tuaj qhov twg tuaj thiab lawv hais dabtsi rau koj?”
 Hexekiyas teb hais tias, “Lawv tuaj tim tebchaws Npanpiloos uas deb heev tuaj.”
15Yaxayas nug hais tias, “Lawv pom dabtsi hauv koj lub loog?”
 Hexekiyas teb hais tias, “Lawv pom txhua yam huv tibsi, tsis tshuav ib yam nyob hauv tej txhab uas kuv tsis tau qhia rau lawv li.”
16Yaxayas hais rau vajntxwv hais tias, “Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, 17muaj ib hnub txhua yam uas nyob hauv koj lub loog thiab txhua yam uas koj cov yawgkoob khwv tseg thaum ub los txog rau niaj hnub no, yuav raug luag coj mus rau tim tebchaws Npanpiloos, yuav tsis tshuav ib yam dabtsi li. 18Koj cov tub xeebntxwv ibtxhia yuav raug luag ntes coj mus thiab muab sam cia ua haujlwm hauv tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Npanpiloos lub loog.”
19Vajntxwv Hexekiyas txawm xav hais tias thaum uas nws tseem ua neej nyob, lub tebchaws yuav muaj kev thajyeeb thiab nyob tso siab lug, nws thiaj teb hais tias, “Cov lus uas tus TSWV kom koj hais rau kuv yog lus zoo.”

Hexekiyas Tuag

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 32.32-33)

20Dua li lwm yam uas Vajntxwv Hexekiyas ua, tej uas nws muaj peevxwm ua, tauv tau lub pasdej thiab khawb tus kwjdeg tso dej los rau hauv lub nroog, puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yudas cov Vajntxwv lub neej lawm. 21Hexekiyas tuag thiab nws tus tub Manaxes ua vajntxwv hloov nws chaw.