3

I^saa^laa^en Nyei Hungh, Yolam

1Ye^ho^saa^fatv zoux Yu^ndaa nyei hungh ziepc betv hnyangx wuov hnyangx, Aa^hapc nyei dorn, Yolam, faaux weic zoux I^saa^laa^en nyei hungh. Ninh yiem Saa^maa^lie gunv ziepc nyeic hnyangx. 2Ei Ziouv mangc, Yolam zoux waaic sic, mv baac maiv hnangv ninh nyei diex maac zoux nyei, weic zuqc ninh mietc ninh nyei die zoux daaih zaangc ⟨Mbaa^an zienh⟩ nyei la'bieiv-dongc. 3Mv baac ninh corc baamz zuiz hnangv zinh ndaangc Ne^mbatc nyei dorn, Ye^lo^mbo^am, dongh ninh bun I^saa^laa^en Mienh baamz zuiz. Yolam yaac maiv kangv dingh.

E^li^saa Douc Waac Gorngv Mo^apc Oix Zuqc Suei

4Mo^apc nyei hungh, Mesaa, yungz ba'gi yungh. Hnyangx-hnyangx ninh oix zuqc fungx ziepc waanc dauh ba'gi yungh caux ziepc waanc dauh ba'gi yungh gouv nyei biei mingh bun I^saa^laa^en nyei hungh. 5Mv baac Aa^hapc daic liuz, Mo^apc nyei hungh ngaengc jienv I^saa^laa^en nyei hungh. 6Yolam Hungh ziouc yiem Saa^maa^lie cuotv yaac diuc nzoih I^saa^laa^en nyei baeng. 7Ninh yaac bun fienx mingh mbuox Yu^ndaa nyei hungh, Ye^ho^saa^fatv. Ninh gorngv, “Mo^apc nyei hungh ngaengc jienv yie. Meih caux yie mingh mborqv Mo^apc fai?”
 Ye^ho^saa^fatv dau, “Yie oix mingh nyei. Yie hnangv meih nor. Yie nyei baeqc fingx yaac hnangv meih nyei baeqc fingx, yie nyei maaz yaac hnangv meih nyei maaz.”
8Ye^ho^saa^fatv naaic, “Yie mbuo oix zuqc yangh haaix diuc jauv mingh mborqv?”
 Yolam dau, “Yangh E^ndom nyei deic-bung-huaang wuov diuh jauv mingh.”
9I^saa^laa^en nyei hungh caux Yu^ndaa nyei hungh caux E^ndom nyei hungh ziouc cuotv jauv. Ninh mbuo huing mingh siec hnoi nyei jauv, ziouc lorz maiv duqv wuom bun baeng-guanh caux saeng-kuv hopv.
10I^saa^laa^en nyei hungh gorngv, “Zuqc kouv aav loh! Ziouv bun yie mbuo buo dauh hungh gapv zunv weic zorqv yie mbuo jiu bun yiem Mo^apc Mienh nyei buoz-ndiev fai?”
11Mv baac Ye^ho^saa^fatv gorngv, “Yiem naaiv maiv maaih Ziouv nyei douc waac mienh weic bun mbuo haih bangc ninh naaic Ziouv fai?”
 I^saa^laa^en hungh nyei yietc dauh baeng-bieiv dau, “Saafatv nyei dorn, E^li^saa, yiem naaiv. Zinh ndaangc ninh fu-sux E^li^yaa.”
12Ye^ho^saa^fatv gorngv, “Ninh za'gengh douc Ziouv nyei waac.” I^saa^laa^en nyei hungh caux Ye^ho^saa^fatv caux E^ndom nyei hungh ziouc mingh lorz E^li^saa.
13E^li^saa gorngv mbuox I^saa^laa^en nyei hungh, “Yie caux meih maaih haaix nyungc guen zuqc? Mingh lorz meih nyei die caux meih nyei maa nyei douc waac mienh maah!”
 I^saa^laa^en nyei hungh diex dau, “Maiv duqv, weic zuqc se Ziouv heuc yie mbuo buo dauh hungh diex gapv zunv oix zorqv yie mbuo jiu bun yiem Mo^apc Mienh nyei buoz-ndiev.”
14E^li^saa gorngv, “Yie ziangv jienv ziangh jienv nyei Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, dongh yie fu-sux wuov dauh laengz, se gorngv yie maiv taaih caux meih yiem naaiv dauh Yu^ndaa nyei hungh, Ye^ho^saa^fatv nor, yie zungv maiv mangc meih yaac maiv gunv meih aqv. 15Mv baac ih zanc dorh dauh patv daanh baah nyei mienh daaih yie naaiv.”
 Patv daanh baah nyei mienh patv wuov zanc, Ziouv nyei qaqv njiec daaih yiem E^li^saa.
16Ninh ziouc gorngv, “Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, ‘Oix zuqc wetv zuonx buangv naaiv norm horngz.’ 17Weic zuqc Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, ‘Meih mbuo maiv duqv buatc nziaaux fai mbiungc mv baac naaiv norm horngz oix maaih wuom buangv nzengc. Meih mbuo caux meih mbuo nyei ngongh guanh, saeng-kuv guanh, ziouc duqv hopv.’ 18Ei Ziouv mangc, naaiv se faix-fiuv sic. Ninh yaac oix zorqv Mo^apc Mienh jiu bun yiem meih mbuo nyei buoz-ndiev. 19Meih mbuo oix mborqv baaic norm-norm maaih zingh laatc wuonv nyei zingh caux hlo jiex nyei norm-norm mungv. Meih mbuo zungv duqv goix ninh mbuo diuh diuh longx nyei ndiangx, yaac zotv jienv yietc zungv wuom-zingv, aengx longc la'bieiv zoux waaic ninh mbuo nyei yietc zungv gauh longx jiex nyei lingh deic.”
20Da'nyeic ndorm, leih maiv go fongc horc ziec nyei ziangh hoc, maaih wuom yiem E^ndom Deic liouc jienv daaih buangv wuov deix dorngx.
21Mo^apc nyei zuangx mienh haiz gorngv naaiv deix hungh diex daaih caux ninh mbuo mborqv jaax, da'faanh haih dorh duqv mborqv jaax nyei wuoqc ginc nyei dauh dauh m'jangc dorn, maiv gunv gox lunx, diuc nzoih daaih, mingh zuov jienv ninh mbuo nyei gapv-jaaix. 22Lungh ndorm ninh mbuo jiez sin nziouv nyei buatc mba'hnoi ziux wuom. Mo^apc Mienh mangc mingh buatc wuom siqv hnangv nziaamv nor. 23Ninh mbuo gorngv, “Ov! Naaiv nziaamv aav loh! Ndongc haaix zungv wuov deix hungh diex daix jaax aqv. Mo^apc Mienh aah! Mbuo mingh caangv ninh mbuo nyei ga'naaiv aqv.”
24Mv baac Mo^apc Mienh mingh taux I^saa^laa^en nyei ciangv, I^saa^laa^en Mienh cuotv daaih mborqv ninh mbuo taux ninh mbuo biaux. I^saa^laa^en Mienh zunc jienv mingh bieqc ninh mbuo nyei deic-bung daix Mo^apc Mienh. 25Ninh mbuo baaic waaic Mo^apc Mienh nyei zingh. Gorqv-mienh zorqv la'bieiv zoi bieqc nzong-nzong longx nyei lingh deic taux naaiv deix lingh deic kungx la'bieiv buangv nzengc. Ninh mbuo yaac zotv ndipc norm-norm wuom-zingv yaac goix yietc zungv longx nyei ndiangx. Kungx zengc Kin Haa^le^setv corc maaih la'bieiv zingh laatc hnangv. Longc ndopv-hlaang bungx la'bieiv nyei baeng ziouc weih gormx mborqv wuov norm zingh.
26Mo^apc nyei hungh buatc ninh mborqv maiv hingh win-wangv, ninh ziouc dorh cietv baeqv dauh longc nzuqc ndaauv nyei baeng, oix betv cuotv taux E^ndom hungh wuov mv baac ninh mbuo maiv haih. 27Ninh ziouc zorqv ninh nyei dorn-hlo, dongh horpc zuqc nzipc jienv ninh zoux hungh wuov dauh, yiem zingh laatc gu'nguaaic fongc horc buov ziec. I^saa^laa^en Mienh za'gengh! gamh nziex haic. Ninh mbuo ziouc tuix cuotv zingh aengx nzuonx ninh mbuo ganh nyei deic-bung.