16

Cov Yudas Tus Vajntxwv Ahas

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 28.1-27)

1Thaum Lemaliyas tus tub Pekas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees tau kaum xya xyoo lawm, Yauthas tus tub Ahas mam li ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas 2thaum nws hnubnyoog muaj nees nkaum xyoo, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau kaum rau xyoo. Nws tsis ua lub neej zoo ib yam li nws yawgkoob uas yog Vajntxwv Daviv ua, thiab nws tsis ua raws li tus TSWV uas yog nws tus Vajtswv siab nyiam, 3nws ua lub neej raws li cov Yixalayees tej vajntxwv ua. Nws muab nws tus tub tua hlawv fij rau tej mlom, nws ua phem ua qias ib yam li cov neeg uas tus TSWV muab ntiab tawm hauv lub tebchaws ua ntej uas cov Yixalayees los nyob. 4Ahas tua tsiaj fij thiab hlawv hmoov tshuaj tsw qab rau ntawm tej chaw teev dab saum tej pov roob thiab hauv tej qab ntoo.
5Vajntxwv Lexees uas kav lub tebchaws Xilias thiab Vajntxwv Pekas uas kav lub tebchaws Yixalayees txawm tuaj vij tua lub nroog Yeluxalees, tiamsis nkawd tua tsis yeej Ahas. ( 6Thaum lub sijhawm ntawd, tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Edoos rov tuaj tua yeej thiab kav lub nroog Elas, nws thiaj muab cov Yudas ntiab tawm hauv lub nroog ntawd mus. Cov Edoos txawm los nyob hauv lub nroog Elas txog niaj hnub no.) 7Ahas txib neeg mus hais rau Vajntxwv Tinkelas Pilexes uas kav lub tebchaws Axilias hais tias, “Kuv uas yog koj tus tubtxib, thov koj tuaj pab kuv kom dim ntawm cov Xilias tus vajntxwv thiab cov Yixalayees tus vajntxwv uas tuaj tua kuv.” 8Ahas muab tej nyiaj tej kub hauv lub Tuamtsev thiab hauv lub loog coj mus pub rau Vajntxwv Tinkelas Pilexes. 9Tinkelas Pilexes txaus siab pab Ahas, nws thiaj coj nws cov tubrog tuaj tua thiab txeeb lub nroog Damaxes, ntes cov neeg coj mus rau hauv Kiles thiab muab Vajntxwv Lexees tua.
10Thaum Vajntxwv Ahas mus cuag Vajntxwv Tinkelas Pilexes hauv lub nroog Damaxes, nws pom ib lub thajfij, nws txawm xa xov rov los qhia rau tus povthawj Uliyas hais txog qhov uas luag ua lub thaj ntawd txhua yam rau Uliyas. 11Yog li ntawd, Uliyas thiaj ua ib lub thaj zoo ib yam li lub uas Ahas pom ntawd. Uliyas twb txua tau lub thaj ntawd lawm, Ahas mam los txog. 12Thaum Ahas rov pem lub nroog Damaxes los txog, nws pom lub thaj twb tiav lawm, 13yog li ntawd, nws thiaj tua tsiaj thiab muab nplej rau saum lub thaj hlawv fij, muab cawv txiv hmab thiab ntshav hliv rau lub thaj fij ua kev sib raug zoo. 14Ahas muab lub thaj tooj uas nyob ntawm lub thaj uas ua tshiab thiab lub Tuamtsev kis nruab nrab tshem mus tso rau ntawm nws lub thaj uas ua tshiab sab ped. Lub thaj tooj ntawd twb muab fij rau tus TSWV lawm. 15Vajntxwv Ahas hais rau Uliyas hais tias, “Koj siv kuv lub thaj loj no hlawv tej khoom uas vajntxwv thiab cov pejxeem coj tuaj fij thaum sawv ntxov thiab thaum yuav tsaus ntuj, tsis hais tej tsiaj lossis tej nplej thiab tej cawv txiv hmab uas cov pejxeem coj tuaj fij. Muab cov tsiaj tua hlawv fij, muab cov ntshav hliv rau saum lub thaj, tiamsis tseg lub thaj tooj rau kuv tau nug tus TSWV.” 16Uliyas ua raws li vajntxwv samhwm rau nws lawm.
17Vajntxwv Ahas muab cov yias tooj uas siv hauv lub Tuamtsev txawb rau saum cov tsheb tooj txiav thiab muab tshem tawm. Thiab nws tseem muab lub rhawv tooj uas txawb rau saum kaum ob tug nyuj tooj tsaws mus txawb rau ntawm qhov chaw uas luag muab txiag zeb pua. 18Ahas xav ua kom haum Vajntxwv Tilas Pilexes uas kav lub tebchaws Axilias siab xwb, nws thiaj muab chav uas luag ua txuas rau ntawm lub loog rhuav povtseg, thiab nws thaiv txojkev uas vajntxwv mus rau hauv lub Tuamtsev.
19Dua li lwm yam uas Vajntxwv Ahas ua puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yudas cov Vajntxwv lub neej lawm. 20Ahas tuag thiab luag coj nws mus faus rau ntawm cov vajntxwv lub toj ntxas hauv Daviv lub nroog, thiab nws tus tub Hexekiyas ua vajntxwv hloov nws chaw.