6

Răm Ƀăm Kơ Tơlơi Mơak Hrăp

  1Răm ƀăm yơh
   kơ ƀing gih jing ƀing mơak hrăp amăng Ziôn,
   kơ ƀing gih jing ƀing kơnang kơ tơlơi rơnŭk rơnua ƀơi lŏn čư̆ Samaria,
   kơ ƀing gih jing ƀing yom pơphan amăng lŏn čar mrô sa,
   kơ ƀing gih yơh ƀing ană plei Israel rai kiăng kơ rơkâo djru brơi!
  2Găn nao bĕ pơ plei prŏng Khalneh hăng lăng ƀơi plei anai;
   giŏng anŭn nao bĕ pơ plei Hamat jing anih prŏng,
   laih anŭn trŭn nao pơ plei prŏng Gat amăng anih ƀing Philistia.
  Ƀing gơñu jing kơtang hloh kơ khul čar pơtao gih anai hă?
  Ƀôdah guai anih lŏn gơñu jing prŏng hloh kơ guai anih lŏn gih hă?
  3Ƀing gih pơkơdŭn đuaĭ hĭ hrơi tơnap tap,
   laih anŭn ngă brơi tơlơi sat ƀai git gai rai jĕ, djơ̆ mơ̆?
  4Răm ƀăm yơh kơ ƀing hlơi pô đih pĭt ƀơi khul sưng klôp hăng bla
   laih anŭn đih bruăh ƀơi khul grê glông gih;
   laih anŭn ƀơ̆ng khul ană triu hiam hloh mơ̆ng tơpul triu,
   laih anŭn khul ană rơmô rơmŏng mơ̆ng war;
  5jing ƀing adoh khul tơlơi adoh tơtă tơtăn hăng dơnai go̱ng trưng,
   laih anŭn hrup hăng Dawid mơ̆n gơñu kơčĕ mă kơ gơñu pô khul gơnam ayŭ;
  6jing ƀing mơñum tơpai boh kơƀâo mơ̆ng khul čơlŭ,
   laih anŭn pik gơñu pô hăng khul jrao pik hiam hloh,
   samơ̆ ƀing gih ƀu kơŭ kơuăn kơ tơlơi răm rai sang anŏ Yôsêp ôh!
  7Tui anŭn, ră anai gơñu yơh či jing amăng ƀing blung hlâo nao amăng hlŭn mơnă,
   tơlơi gih ƀơ̆ng huă laih anŭn đih pơdơi či abih hĭ yơh.

Yahweh Pơrơmut Kơ Tơlơi Israel Pơgao Ang

8Yahweh Ơi Adai hơmâo ƀuăn laih hăng Ñu pô, Yahweh Ơi Adai Dưi Kơtang pơrơđah:
  “Kâo pơrơmut kơ tơlơi Yakôb pơgao ang,
   laih anŭn hơƀak drak kơ khul kơđông ñu;
  Kâo či jao hĭ plei prŏng anai kơ ƀing rŏh ayăt
   wơ̆t hăng djŏp mơta amăng anŭn mơ̆n.”
9Laih anŭn tơdah pluh čô dŏ glaĭ amăng sa boh sang, gơñu či djai yơh. 10Laih anŭn tơdang sa čô amăng kơnung djuai jĕ gơñu, jing pô či čuh hĭ khul atâo anŭn rai kiăng kơ ba tơbiă khul tơlang mơ̆ng atâo amăng sang anŭn, laih anŭn či tơña kơ hlơi pô dŏ kơdŏp amăng lăm sang, “Hơmâo hlơi dơ̆ng mơ̆ dŏ hrŏm hăng ih?” Gơ̆ laĭ glaĭ, “Ƀu hơmâo ôh,” tui anŭn ñu laĭ dơ̆ng, “Dŏ rơiăt bĕ! Ƀing ta khŏm anăm laĭ djơ̆ anăn Yahweh ôh.”
  11Tui anŭn yơh, Yahweh hơmâo brơi laih khul tơlơi pơđar,
   laih anŭn Ñu či taih pơrai hĭ sang prŏng pơčah brai hrai hyu,
   laih anŭn sang anet jing hĭ bru bra.
  12Tơpul aseh đuaĭ ƀơi anih hơmâo khul boh pơtâo klŭng hŭp mơ̆?
   Arăng jik čŏh ƀơi ia rơsĭ hăng rơmô mơ̆?
   Samơ̆ ƀing gih hơmâo pơplih hĭ tơlơi tơpă jing hĭ jrao djai
   laih anŭn tơlơi tơpă hơnơ̆ng jing hĭ tơlơi ruă phĭ̱,
  13ƀing gih jing ƀing hơ̆k mơak amăng tơlơi blah juă plei pơnăng Lô-Debar
   laih anŭn pơang tui anai, “Ƀing ta ƀu sua mă plei pơnăng Kharnaim hăng tơlơi kơtang ta pô ôh hă?”
  14Yuakơ Yahweh jing Ơi Adai Dưi Kơtang pơhaih,
   “Kâo či pơsŭh sa kơnung djuai tơgŭ blah ƀing gih, Ơ sang anŏ Israel,
   tui anŭn gơñu či kơtư̆ juă ƀing gih amăng abih hơdră jơlan
   mơ̆ng bah amăng mŭt anih Hamat
   truh pơ dơnung čroh ia Arabah.”