6

I^saa^laa^en Mienh Oix Zuqc Kouv

  1Yiem ⟨Si^on⟩ kauv jienv lorqc nyeic zaux nyei mienh,
   caux yiem Saa^maa^lie Mbong funx ganh baengh orn nyei wuov deix,
   oix zuqc kouv aqv,
  se I^saa^laa^en Mienh mingh lorz
   yiem zuangx guoqv mbu'ndongx mengh dauh hlo nyei guoqv
   maaih mengh hoc hlo nyei bieiv zeiv.
  2Meih mbuo oix zuqc mingh Kaanne,
   mangc gaax hnangv haaix nor.
  Yiem naaic mingh Haamatv Domh Zingh,
   aengx njiec taux Fi^li^saa^die Mienh nyei Gatc Zingh.
  Wuov deix zingh gauh longx naaiv deix guoqv fai?
   Ninh mbuo nyei gapv-jaaix gauh jangv meih mbuo nyei gapv-jaaix fai?
  3Meih mbuo oix tuix zeqc naanc nyei hnoi mingh go,
   daaux nzuonx meih mbuo kungx dorh ciouv nyei hnoi daaih gunv jienv.
  4Meih mbuo zuqc kouv aqv.
   Meih mbuo bueix jienv zaangz-nyaah nyei coux,
  yaac sung zaqc buoz-zaux,
   njien-youh nyei bueix jienv eiv,
  meih mbuo nyanc ba'gi yungh guanh nyei yungh dorn,
   yaac nyanc ngongh guanh gu'nyuoz nyei ngongh dorn,
  5meih mbuo patv daanh baah baaux maiv lamh longc nyei nzung,
   aengx longc zoux nzung nyei jaa-sic zoc nzung hnangv Ndaawitv nor.
  6Meih mbuo longc nzormc hopv a'ngunc diuv,
   yaac longc zaangc horngh youh nzaatv sin,
  mv baac meih mbuo maiv nzauh,
   weic Yosepv oix zuqc baaic.
  7Weic naaiv meih mbuo oix zuqc zoux guaatv mingh nyei daauh baan,
   meih mbuo njien-youh nyei bueix jienv nyanc, bueix jienv hopv nyei qiex ziouc baac nzengc mi'aqv.

Ziouv Youx Haic I^saa^laa^en Zoux Maux

8Ziouv Tin-Hungh ziangv jienv ganh houv waac. Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh gorngv,
  “Yie youx haic I^saa^laa^en Mienh zoux maux nyei jauv.
   Yie nzorng haic ninh mbuo weih wuonv nyei dinc.
  Yie oix zorqv ninh mbuo nyei zingh
   caux yiem zingh gu'nyuoz nyei yietc zungv ga'naaiv
   jiu bun win-wangv.”
9Se gorngv yietc norm biauv zengc njiec ziepc laanh mienh, ninh mbuo zungv oix zuqc daic nzengc. 10Se gorngv daic wuov deix mienh nyei cien-ceqv daaih zorqv sei yiem gu'nyuoz jiex wuov qongx biauv cuotv daaih buov nyei ziangh hoc, ziouc naaic yiem biauv gu'nyuoz nyei dorngx zengc njiec nyei mienh, “Aengx maaih mienh caux meih yiem naaic fai maiv maaih?”
 Wuov dauh ziouc gorngv, “Maiv maaih.” Ninh aengx gorngv, “Sekv maah! Mbuo maiv horpc zuqc gorngv cuotv Ziouv nyei mbuox.”
  11Weic zuqc Ziouv hatc nyei ziangh hoc,
   domh biauv zuqc mborqv huv benx ziex deix,
   biauv-dorn zuqc mborqv muonc nzengc.
  12Maaz yiem la'bieiv gu'nguaaic tiux fai?
   Mienh haih longc ngongh laih koiv duqv nyei fai?
  Mv baac meih mbuo zorqv baengh fim nyei jauv tiuv benx ndie-doqc,
   yaac bun zoux horpc nyei jauv tiuv hnangv yangh meuz nor im.
  13Meih mbuo a'hneiv ceng ganh mborqv duqv hingh Lo Nde^mbaa Mungv,
   yaac gorngv, “Yie mbuo kaux ganh nyei qaqv
   weic ganh caangv duqv Kaan^naa^im Mungv.”
  14Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, gorngv,
   “O I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah!
   Yie oix bun ganh norm guoqv nyei mienh daaih mborqv meih mbuo,
  yaac zeix meih mbuo yiem bieqc Haamatv wuov diuh jauv mingh taux Aa^laa^mbaa Ndoqv.”