4

Hãy Vâng Lời Cha Mẹ

  1Hỡi các con, hãy nghe lời giáo huấn của người cha;
   Và hãy chú ý để các con biết được sự sáng suốt.
  2Vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành;
   Đừng từ bỏ lời dạy dỗ của ta.
  3Khi thơ ấu ta là con của cha ta,
   Và là con một của mẹ ta.
  4Người dạy bảo ta rằng:
   Hãy ghi nhớ các lời ta trong lòng;
   Hãy gìn giữ những điều răn ta và sống.
  5Hãy thu nhận sự khôn ngoan, hãy thu nhận sự sáng suốt;
   Chớ quên, cũng đừng từ bỏ lời phán của ta.
  6Đừng từ bỏ sự khôn ngoan thì nó sẽ gìn giữ con;
   Hãy yêu mến sự khôn ngoan thì nó sẽ bảo vệ con.
  7Sự khôn ngoan là điều tiên quyết, hãy thu nhận sự khôn ngoan;
   Hãy tận dụng mọi điều con có để nhận được sáng suốt.
  8Hãy đánh giá cao sự khôn ngoan thì nó sẽ tôn con lên cao;
   Hãy ôm ấp nó thì nó sẽ làm cho con vinh hiển.
  9Sự khôn ngoan sẽ ban cho đầu con một mão hoa ân huệ,
   Sẽ đội cho đầu con một mão miện vinh hiển.
  10Hỡi con ta, hãy nghe và nhận các lời của ta,
   Thì các năm của đời con sẽ được thêm nhiều.
  11Ta dẫn con trên con đường khôn ngoan,
   Dắt con trong các lối ngay thẳng.
  12Khi đi các bước chân con sẽ không bị ngăn trở
   Và nếu con chạy, con sẽ không bị vấp ngã.
  13Hãy nắm chặt lấy lời giáo huấn, chớ buông ra;
   Hãy gìn giữ nó vì nó là sự sống của con.
  14Đừng vào trong lối của những kẻ ác,
   Chớ đi trên đường của những người dữ.
  15Hãy tránh con đường ấy; đừng đi trên đó;
   Hãy rẽ qua lối khác và cứ đi thẳng luôn.
  16Vì chúng không ngủ được nếu không làm điều ác
   Và bị mất ngủ nếu không làm cho người ta ngã.
  17Vì chúng ăn bánh gian ác,
   Uống rượu hung dữ.
  18Nhưng con đường của người công chính như ánh sáng bình minh;
   Chiếu sáng rạng rỡ cho đến giữa trưa.
  19Còn con đường của kẻ ác giống như tăm tối;
   Chúng nó không biết vật gì làm mình vấp ngã.
  20Hỡi con ta, hãy chú ý đến các lời ta;
   Hãy lắng tai nghe những lời ta nói.
  21Mắt con chớ lìa xa các lời ấy;
   Hãy gìn giữ chúng trong lòng con.
  22Vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được chúng,
   Là sự chữa bệnh cho toàn thân thể họ.
  23Trên hết mọi sự, hãy gìn giữ tấm lòng của con,
   Vì các nguồn sự sống xuất phát từ đó.
  24Hãy từ bỏ miệng gian tà;
   Hãy lìa xa môi xảo quyệt.
  25Mắt con hãy nhìn thẳng trước mặt;
   Mí mắt con hãy hướng thẳng về phía trước.
  26Hãy làm cho bằng phẳng con đường con đi,
   Thì mọi đường lối của con sẽ được chắc chắn.
  27Chớ quay sang bên phải hay bên trái;
   Chân con hãy tránh điều ác.