4

Tswvyim tseeb ceeb

  1Kuv cov tub 'e, mej ca le noog
   mej txwv tej lug qhuab qha,
  hab ua tuab zoo noog,
   mej txhad le txawj ntse.
  2Tej lug kws kuv qhuab qha mej zoo heev,
   tsw xob muab kuv tej lug pov tseg.
  3Thaus kuv tseed yau kws nrug kuv txwv nyob,
   hab yog tuab tug tub mog
   kws nyob huv kuv nam lub qhov muag,
  4mas kuv txwv qha kuv hab has rua kuv tas,
   “Koj ca le tuav rawv kuv tej lug
   rua huv koj lub sab,
  ua lawv le kuv tej lug nkaw
   txhad muaj txujsa nyob.
  5Ca le nrhav kuas tau tswvyim
   hab kev txawj ntse,
  tsw xob nov qaab, tsw xob tig ntawm
   tej lug kws kuv lub qhov ncauj has.
  6Tsw xob muab tswvyim tso pov tseg,
   mas nwg yuav tsom kwm koj,
   ca le nyam nwg, mas nwg yuav tiv thaiv koj.
  7Lub hauv paug kws muaj tswvyim yog le nuav,
   yuav tsum nrhav kuas tau tswvyim,
  txawm yog koj khaws tau daabtsw kuj xwj,
   koj yuav tsum khaws kuas tau kev txawj ntse.
  8Yuav tsum fwm tswvyim heev,
   mas nwg yuav txhawb nqaa koj.
  Yog koj puag rawv tswvyim,
   nwg yuav pub koob meej rua koj.
  9Nwg yuav muab lub mom paaj muaj meej
   ua rua koj ntoo,
   hab yuav muab lub mom kub zoo nkauj rua koj.”

  10Kuv tub 'e, ca le noog
   hab khaws kuv tej lug ca,
  sub koj txujsa txhad le nyob
   ntev naj ntau xyoo.
  11Kuv tub qha tswvyim txujkev rua koj,
   kuv tub coj koj ua lub sab ncaaj.
  12Thaus koj taug kev yuav tsw muaj daabtsw thaiv koj kev,
   thaus koj dha koj yuav tsw dawm.
  13Ca le tuav rawv tej lug qhuab qha ua neej,
   tsw xob muab tso tseg,
  ca le muab tej lug qha ceev ca
   tsua qhov tej lug ntawd yog koj txujsa.
  14Koj tsw xob nkaag moog rua huv
   tej tuabneeg limham txujkev,
   tsw xob taug cov tuabneeg phem txujkev.
  15Yuav tsum zos kev tsw xob taug txuj ntawd,
   ca le zos moog kuas dhau.
  16Cov tuabneeg phem yog tsw tau ua txhum
   mas pw tsw tsaug zug,
  yog puab tsw tau ua rua leejtwg dawm qaug
   mas puab tsw tuaj daab ndub.
  17Puab tej mov noj
   yog qhov kws puab ua limham,
  puab tej cawv txwv maab haus
   yog qhov kws puab ua nruj ua tswv.
  18Tassws cov ncaaj nceeg txujkev
   mas zoo yaam nkaus le tug duab tshaav ntuj
  kws ci zuj zug thaus taagkig
   moog txug thaus tshaav ntuj kub lawm.
  19Cov tuabneeg limham txujkev
   mas tsaus ntuj nti,
   puab tsw paub tas puab dawm daabtsw.

  20Kuv tub 'e, ua tuab zoo noog kuv tej lug,
   tig koj lub qhov ntsej noog tej kws kuv has.
  21Koj tsw xob ca kuv tej lug tswv dhau
   ntawm koj lub qhov muag moog,
   koj yuav tsum khaws ca rua huv koj lub sab,
  22tsua qhov kuv tej lug yog txujsa
   rua tug kws nrhav tau,
   hab ua rua tug hov lub cev nyob zoo huvsw.
  23Koj yuav tsum ua tuab zoo
   tswj koj lub sab rua txhua faab
   tsua qhov txujsa txhawv tawm huv lub sab lug.
  24Ca le muab koj tug nplaig nkhaus pov tseg,
   hab muab tej lug daag tshem deb
   ntawm koj lub qhov ncauj.
  25Ca koj lub qhov muag saib ncaaj nraim
   rua tom hauv ntej,
  hab ca koj tsom ntsoov
   koj lub hauv ntej saib xwb.
  26Koj yuav tsum saib ntsoov txujkev
   kws koj txhais taw taug,
   koj txhua txujkev txhad le ruaj.
  27Tsw xob tig rua saab xws
   lossws tig rua saab phem,
  ca koj txhais kwtaw tig hlo
   ntawm txujkev ua phem.