4

Boh Hiăp Rơgơi Jing Yom Pơphan Glông Hloh

  1Ơ ƀing ană đah rơkơi kâo hơi, hơmư̆ bĕ kơ tơlơi ama pơtô laĭ,
   laih anŭn pơđi̱ng tơngia bĕ kiăng kơ mă tŭ tơlơi thâo hluh.
  2Kâo pha brơi kơ ƀing gih tơlơi hrăm hiam,
   tui anŭn anăm đuaĭ ataih hĭ ôh mơ̆ng tơlơi kâo pơtô laĭ.
  3Tơdang kâo jing sa čô čơđai amăng sang anŏ ama kâo,
   jing kơnơ̆ng sa čô ană amĭ kâo khăp hơeng.
  4Ama kâo ăt pơtô laĭ mơ̆n kơ kâo tui anai,
   “Djă̱ pioh bĕ khul boh hiăp kâo hăng abih pran jua ih;
   răk pioh bĕ khul tơlơi kâo pơđar laih anŭn ih či hơdip tơpă hiam yơh.
  5Mă tŭ bĕ tơlơi rơgơi, mă tŭ bĕ tơlơi thâo hluh;
   anăm wơr bĭt hĭ khul boh hiăp kâo ƀôdah wir đuaĭ hĭ mơ̆ng gơñu ôh.
  6Anăm hơngah lui hĭ ôh boh hiăp rơgơi, tui anŭn ñu či pơgang brơi kơ ih yơh;
   khăp bĕ kơ ñu, tui anŭn ñu či gak wai brơi kơ ih yơh.
  7Ih khŏm mă tŭ boh hiăp rơgơi yuakơ ñu jing yom pơphan glông hloh,
   sĭt tơlơi mă tŭ tơlơi thâo hluh jing yom pơphan hloh kơ mă tŭ dram gơnam yơh.
  8Pơyom đĭ boh hiăp rơgơi bĕ, tui anŭn ñu či pơdun đĭ ih yơh;
   pơư pơang ñu bĕ tui anŭn ñu či pơpŭ kơ ih yơh.
  9Ñu či pioh sa kuăl bơnga hiam rô̆ ƀơi akŏ ih
   kar hăng pơyơr kơ ih sa boh đoăn guang kơdrưh kơang yơh.”

  10Ơ dăm, hơmư̆ bĕ laih anŭn tui gưt bĕ hơdôm tơlơi kâo laĭ,
   tui anŭn khul thŭn tơlơi hơdip ih či jing hĭ lu yơh.
  11Kâo kơčrâo brơi kơ ih đuaĭ tui jơlan boh hiăp rơgơi,
   sĭt kâo dui ba ih ƀơi khul jơlan tơpă brăng.
  12Tui anŭn, tơdang ih rơbat nao, khul yak ih ƀu hơmâo hơget tơlơi či dưi pơgăn hĭ ôh;
   laih anŭn tơdang ih đuaĭ tañ, ih ƀu či teč tơhơneč ôh.
  13Djă̱ kơjăp bĕ boh hiăp rơgơi anŭn, anăm lui raih hĭ ñu ôh;
   djă̱ pioh bĕ ñu, yuakơ ñu yơh jing phŭn kơ tơlơi hơdip ih.

  14Anăm mŭt amăng jơlan mơnuih sat ƀai
   ƀôdah rơbat ƀơi tơlo̱ng ƀing mơnuih ƀrưh ƀai ôh.
  15Pơbĕ đuaĭ hĭ bĕ mơ̆ng jơlan anŭn, anăm mŭt amăng anŭn ôh,
   samơ̆ wir đuaĭ hĭ bĕ mơ̆ng anŭn laih anŭn tŏ tui rơbat nao ƀơi jơlan tơpă ih bĕ,
  16yuakơ ƀing sat ƀai anŭn ƀu thâo đih pĭt ôh tơl ƀing gơñu ngă tơlơi ƀrưh ƀai amơĭ;
   ƀing gơñu ƀu thâo pơdơi hĭ ôh tơl ƀing gơñu ngă brơi kơ arăng tơhneč rơbuh kăh.
  17Gơnam ƀơ̆ng gơñu jing tơlơi sat ƀai
   laih anŭn gơnam mơñum gơñu jing tơlơi ƀrưh ƀai.

  18Bơ kơ mơnuih tơpă hơnơ̆ng, jơlan gơñu jing hrup hăng suai tơlơi bơngač mơguah blung hlâo,
   pơčrang bơngač tui tơl yang hrơi đĭ glông.
  19Samơ̆ jơlan mơnuih sat ƀai jing hrup hăng tơlơi kơnăm mơmŏt kơpa̱l;
   ƀing gơñu ƀu thâo ƀuh ôh hơget tơlơi ngă brơi kơ ƀing gơñu tơhneč rơbuh.

  20Ơ dăm, pơđi̱ng tơngia bĕ kơ tơlơi kâo laĭ;
   hơmư̆ pơñen bĕ kơ hơdôm boh hiăp kâo.
  21Anăm brơi hơdôm boh hiăp anŭn đuaĭ hĭ ôh mơ̆ng anăp mơta ih,
   samơ̆ djă̱ pioh bĕ gơñu amăng pran jua ih,
  22yuakơ gơñu pha brơi tơlơi hơdip kơ ƀing hlơi pô thâo hluh kơ gơñu,
   laih anŭn jing pha brơi tơlơi hơmâo pran kơ abih drơi jan mơnuih anŭn yơh.
  23Răng pơñen hăng gak wai bĕ pran jua ih,
   yuakơ mơ̆ng anŭn yơh, ia dơmun tơlơi hơdip rô tơbiă.
  24Anăm brơi kơ amăng bah ih pơhiăp ƀlŏr ôh;
   laih anŭn kŏn brơi lơi tơƀông ih pơhiăp plư pleč.

  25Brơi bĕ mơta ih lăng tơpă nao pơanăp,
   pơdŏ bĕ tơlơi gle̱ng lăng mơta ih klă̱ anăp ƀơi tơlơi kơñăm ih.
  26Pơtơhnă̱ bĕ jơlan kơ plă̱ tơkai ih
   laih anŭn kơnơ̆ng rơbat tui bĕ tơlo̱ng pă kơjăp rơđah đôč.
  27Anăm wir nao gah hơnuă ƀôdah gah ieo ôh
   kiăng kơ plă̱ tơkai ih ƀu wir nao rơbat tui tơlơi sat ƀai ôh.