4

Tswvyim tseeb ceeb

  1Kuv cov tub 'e, nej cia li mloog
   nej txiv tej lus qhuab qhia,
   thiab ua tib zoo mloog,
   nej thiaj li txawj ntse.
  2Tej lus uas kuv qhuab qhia nej zoo heev,
   tsis txhob muab kuv tej lus pov tseg.
  3Thaum kuv tseem yau uas nrog kuv txiv nyob,
   thiab yog tib tug tub mos
   uas nyob hauv kuv niam lub qhov muag,
  4mas kuv txiv qhia kuv thiab hais rau kuv tias,
   “Koj cia li tuav rawv kuv tej lus
   rau hauv koj lub siab,
  ua raws li kuv tej lus nkaw
   thiaj muaj txojsia nyob.
  5Cia li nrhiav kom tau tswvyim
   thiab kev txawj ntse,
  thiab pheej nco ntsoov, tsis txhob tig
   ntawm tej lus uas kuv lub qhov ncauj hais.
  6Tsis txhob muab tswvyim tso pov tseg,
   mas nws yuav tsom kwm koj,
   cia li nyiam nws, mas nws yuav tiv thaiv koj.
  7Lub hauv paus uas muaj tswvyim yog li no,
   yuav tsum nrhiav kom tau tswvyim,
  txawm yog koj khaws tau dabtsi kuj xij,
   koj yuav tsum khaws kom tau kev txawj ntse.
  8Yuav tsum hwm tswvyim heev,
   mas nws yuav txhawb nqa koj.
  Yog koj puag rawv tswvyim,
   nws yuav pub koob meej rau koj.
  9Nws yuav muab lub mom paj muaj meej
   ua rau koj ntoo,
  thiab yuav muab lub mom kub
   zoo nkauj rau koj.”

  10Kuv tub 'e, cia li mloog
   thiab khaws kuv tej lus cia,
   kom koj txojsia thiaj li nyob ntev niaj ntau xyoo.
  11Kuv twb qhia tswvyim txojkev rau koj,
   kuv twb coj koj ua lub siab ncaj.
  12Thaum koj taug kev
   yuav tsis muaj dabtsi thaiv koj kev,
   thaum koj dhia koj yuav tsis dawm.
  13Cia li tuav rawv tej lus qhuab qhia ua neej,
   tsis txhob muab tso tseg,
  cia li muab tej lus qhia ceev cia
   rau qhov tej lus ntawd yog koj txojsia.
  14Koj tsis txhob nkag mus
   rau hauv tej neeg limhiam txojkev,
   tsis txhob taug cov neeg phem txojkev.
  15Yuav tsum lug kev tsis txhob taug txoj ntawd,
   cia li lug mus kom dhau.
  16Cov neeg phem yog tsis tau ua txhaum
   mas pw tsis tsaug zog,
  yog lawv tsis tau ua rau leejtwg dawm ntog
   mas lawv tsis tuaj dab ntub.
  17Lawv tej mov noj
   yog qhov uas lawv ua limhiam,
  lawv tej cawv txiv hmab haus
   yog qhov uas lawv ua nruj ua tsiv.
  18Tiamsis cov ncaj ncees txojkev
   mas zoo yam nkaus li tus duab tshav ntuj
  uas ci zuj zus thaum tagkis
   mus txog thaum tshav ntuj kub lawm.
  19Cov neeg limhiam txojkev mas tsaus ntuj nti,
   lawv tsis paub tias lawv dawm dabtsi.

  20Kuv tub 'e, ua tib zoo mloog kuv tej lus,
   tig koj lub qhov ntsej mloog tej uas kuv hais.
  21Koj tsis txhob cia kuv tej lus khiav dhau
   ntawm koj lub qhov muag mus,
   koj yuav tsum khaws cia rau hauv koj lub siab,
  22rau qhov kuv tej lus yog txojsia
   rau tus uas nrhiav tau,
   thiab ua rau tus ntawd lub cev nyob zoo huvsi.
  23Koj yuav tsum ua tib zoo
   tswj koj lub siab rau txhua fab
   rau qhov txojsia txhawv tawm hauv lub siab los.
  24Cia li muab koj tus nplaig nkhaus pov tseg,
   thiab muab tej lus dag tshem
   deb ntawm koj lub qhov ncauj.
  25Cia koj lub qhov muag
   ntsia ncaj nraim rau tom hauv ntej,
  thiab cia koj tsom ntsoov
   koj lub hauv ntej ntsia xwb.
  26Koj yuav tsum ntsia ntsoov txojkev
   uas koj txhais taw taug,
   koj txhua txojkev thiaj li ruaj.
  27Tsis txhob tig rau sab xis
   lossis tig rau sab laug,
  cia koj txhais kotaw tig hlo
   ntawm txojkev ua phem.