4

Cong-Mengh Maaih Lamh Longc Haic

  1Zuangx fu'jueiv aac, oix zuqc muangx die njaaux nyei waac,
   oix zuqc longc hnyouv muangx ziouc haih mengh baeqc.
  2Yie njaaux meih mbuo se longx haic nyei leiz,
   maiv dungx guangc yie njaaux nyei waac.
  3Yie zoux fu'jueiv-faix caux yie nyei die yiem wuov zanc,
   yie se yie nyei maa hnamv nyei ndoqc dorn.
  4Yie nyei die njaaux yie yaac gorngv mbuox yie,
   “Oix zuqc longc hnyouv muangx longx die njaaux nyei waac,
   ei jienv yie hatc nyei waac ziouc duqv maengc ziangh.
  5Oix zuqc duqv cong-mengh, oix zuqc mengh baeqc,
   maiv dungx la'kuqv yaac maiv dungx leih guangc yie nyei nzuih gorngv nyei waac.
  6Maiv dungx guangc cong-mengh, cong-mengh ziouc haih beu jienv meih.
   Oix zuqc hnamv ninh, ninh ziouc goux jienv meih.
  7Cong-mengh nyei gorn se hnangv naaiv. Oix zuqc duqv cong-mengh,
   yaac maiv gunv meih aengx duqv haaix nyungc, oix zuqc duqv haih mengh baeqc nyei jauv.
  8Oix zuqc taaih cong-mengh weih jaaix, ninh ziouc ceng meih.
   Se gorngv meih qam jienv ninh, ninh ziouc taaih meih.
  9Ninh oix zorqv norm nzueic nyei ⟨ningv⟩ bun meih ndongx,
   zorqv njang-laangc nyei ningv jiu bun meih.”
  10Yie nyei dorn aac, meih oix zuqc muangx yaac zipv yie nyei waac,
   weic bun meih ziangh nyei hnoi-nyieqc ndaauv.
  11Yie njaaux cong-mengh nyei jauv bun meih.
   Yie dorh meih yangh zoux horpc nyei jauv.
  12Meih yangh nyei ziangh hoc ziouc maiv maaih haaix nyungc torngv meih nyei zaux-mbiec.
   Se gorngv meih tiux meih yaac maiv ndorpc.
  13Oix zuqc zanc-zanc jangx jienv meih hoqc hiuv nyei jauv, maiv dungx bungx ndortv.
   Oix zuqc goux longx weic zuqc meih hoqc hiuv nyei jauv bun meih duqv maengc ziangh.
  14Maiv dungx yangh orqv mienh yangh nyei jauv,
   maiv dungx gan mienh waaic mienh nyei jauv-louc.
  15Oix zuqc simv nqoi, maiv dungx gan naaic mingh,
   oix zuqc wingc yangh ganh bung jiex.
  16Weic zuqc orqv mienh maiv duqv zoux orqv sic, ninh mbuo bueix maiv njormh.
   Maiv duqv hoic mienh ndiqv zuqc ndorpc, ninh mbuo bueix maiv orn.
  17Ninh mbuo zoux orqv sic weic benx ninh mbuo nyei hnaangx-donx,
   zoux doqc nyei sic benx ninh mbuo nyei a'ngunc diuv.
  18Mv baac kuv mienh nyei jauv se hnangv lungh ndorm nziouv nyei njang,
   gunv zoux gunv njang taux lungh ziangx aanx.
  19Orqv mienh nyei jauv mapv maengh mapv hmuangx nyei,
   ninh mbuo maiv hiuv duqv ninh mbuo ndiqv zuqc haaix nyungc ndorpc.
  20Yie nyei dorn aah! Muangx longx yie nyei waac,
   bungx m'normh muangx yie gorngv nyei nyinh nyouz.
  21Maiv dungx bun ninh mbuo leih nqoi meih nyei m'zing-ndaangc.
   Oix zuqc bun yiem meih nyei hnyouv jangx jienv.
  22Weic zuqc haaix dauh lorz buatc naaiv deix waac ziouc duqv maengc ziangh,
   yaac bun ninh nyei sin zaangc yietc zungv wangc siangx.
  23Oix zuqc faix fim, goux longx ganh nyei hnyouv,
   weic zuqc ziangh maengc nyei gorn yiem hnyouv cuotv daaih.
  24Meih oix zuqc guangc nzengc gorngv-baeqc nduov mienh nyei waac,
   bun jaav nyei waac leih nqoi meih nyei nzuih.
  25Oix zuqc bun meih nyei m'zing mangc zaqc wuov ndaangc.
   Oix zuqc bungx m'zing mangc ziangx wuov ndaangc mingh.
  26Oix zuqc bun meih nyei zaux yangh nyei jauv yuonh,
   meih mingh nyei diuh diuh jauv ziouc wuonv.
  27Maiv dungx pien mingh zaaix fai mbiaauc,
   oix zuqc bun meih nyei zaux leih nqoi orqv nyei jauv.