4

Nqis Zog Ntawm Lub Tswvyim

1Metub, cia li mloog koj txiv tej lus qhuab qhia. Ua tib zoo mloog koj thiaj li yuav totaub. 2Tej lus uas kuv qhuab qhia koj yeej yog tej lus zoo xwb, yog li ntawd, koj yuav tsum nco ntsoov txhua lo huv tibsi. 3Thaum kuv tseem yog menyuam tub uas yog kuv niam thiab kuv txiv tib tug tub, 4mas kuv txiv twb yeej qhuab qhia kuv lawm. Nws hais tias, “Nco ntsoov tej lus uas kuv qhia koj no rau nruab siab thiab tsis txhob muab tso tseg ib zaug li. Ua ib yam li kuv qhia koj lawm, koj thiaj yuav muaj sia ua neej nyob. 5Cia li txais yuav lub tswvyim thiab kev txawj ntse! Tsis txhob tso kuv tej lus tseg. 6Tsis txhob muab lub tswvyim tso povtseg, rau qhov nws yuav tsomkwm koj; saib lub tswvyim kom muaj nqis, nws thiaj yuav pab kom koj tau kev kaj siab lug. 7Qhov tseemceeb tshaj plaws, yog lub tswvyim. Koj yuav ua dabtsi los xij, koj yuav tsum xub nrhiav kom tau lub tswvyim. 8Saib lub tswvyim kom muaj nqis, nws yuav ua rau koj tau koob meej. Cia li puag nkaus lub tswvyim cia, nws thiaj yuav ua rau koj tau ntsejmuag. 9Tswvyim yuav yog lub kausmom kub rau koj ntoo nto moo lug.”
10Metub, mloog kuv tej lus. Khaws nkaus tej lus uas kuv qhia koj no cia, koj thiaj muaj txojsia ua neej nyob ntev. 11Kuv tau qhia tswvyim rau koj thiab coj koj ua neej rau txojkev ncaj ncees. 12Yog koj ua neej raws li kev txawj ntse, yuav tsis muaj ib yam dabtsi thaiv koj kev, thiab yuav tsis muaj ib yam dabtsi dawm koj kotaw thaum koj khiav. 13Nco ntsoov txhua yam uas koj tau kawm los lawm tsis txhob muab tso tseg. Koj tej kev kawm txawj kawm tse yog koj txojsia ntag, cia li ceev nws kom zoo. 14Tsis txhob mus rau tej qhov chaw uas cov neeg ua phem mus. Tsis txhob xyaum ua raws li tej neeg siab phem tus yamntxwv. 15Tsis txhob ua phem ua qias hlo li! Cia li khiav kom dhau txojkev phem qias ntawd! Tsis txhob mus ua txojkev phem, saib ntsoov rau koj txoj haukev xwb. 16Tej neeg siab phem yog tsis tau ua kev txhaum, mas lawv pw tsis tsaug zog. Yog lawv tsis tau ua rau ib tug twg raug mob mas lawv tsis pw li. 17Kev ua phem thiab kev yuam cai zoo ib yam li yog lawv tej mov noj thiab dej haus ntag.
18Txojkev uas cov neeg ncaj ncees taug mas zoo ib yam li thaum lub hnub tabtom tawm tuaj pom kev txoog thiab ci zuj zus mus txog rau thaum tavsu. 19Cov neeg phem taug txojkev tsaus ntuj nti ib yam li hmo ntuj. Lawv ntog, tiamsis tsis pom qhov uas lawv dawm li.
20Metub, koj yuav tsum muab siab npuab tej lus uas kuv hais. Ua tib zoo mloog kuv tej lus. 21Tsis txhob cia kuv tej lus tawm ntawm koj mus. Nco ntsoov kuv tej lus thiab khaws nkaus cia rau nruab siab. 22Tej lus ntawd yuav pub txojsia thiab kev noj qab nyob zoo rau txhua tus uas totaub tej lus ntawd. 23Koj yuav tsum ceevfaj thiab xav zoo zoo, rau qhov koj lub neej mus raws li koj tej kev xav. 24Tsis txhob hais tej lus tsis tseeb. Tsis txhob hais lus dag thiab tsis txhob hais tej lus tsis zoo. 25Tsa qhovmuag saib ncaj nraim rau tom hauv ntej thiab saib ntsoov koj txoj haukev. 26Ua tib zoo xav ua ntej uas koj yuav ua ib yam dabtsi, mas koj thiaj ua tau qhov zoo. 27Cia li khiav tawm ntawm txojkev phem thiab taug kev ncaj nraim rau tom hauv ntej. Tsis txhob mus rau sabxis lossis sablaug.