1

Klei Bi Hriăm Y-Đaniel leh anăn Phung Găp Ñu

1 Thŭn tal tlâo ênuk Y-Jêhôyakim jing mtao kiă kriê čar Yuđa, Y-Nebukatnetsar mtao čar Ƀaƀilôn hriê wang čiăng ngă kơ ƀuôn Yêrusalem. 2 Yêhôwa jao Y-Jêhôyakim mtao čar Yuđa leh anăn sa kdrêč čhiên mngan yua hlăm sang Aê Diê hlăm kngan Y-Nebukatnetsar. Y-Nebukatnetsar ba dŏ anăn kơ sang yang ñu hlăm čar Sinar, dưm hlăm sang ngăn yang ñu. 3Mtao mtă kơ Y-Aspênas, khua phung dĭng buăl kriâo ñu, brei gơ̆ mă đa đa hlăm phung ƀuôn sang Israel mơ̆ng găp djuê mtao wăt phung khua, 4leh anăn phung hlăk ai amâo mâo asei mlei djiu ruă ôh, ƀô̆ mta siam, mâo jih klei knhâo, thâo mĭn, hriăm hră leh, dưi mă bruă hlăm sang mtao, brei diñu hriăm klei phung Kaldê blŭ. 5Mtao pioh brei kơ diñu grăp hruê sa kdrêč mnơ̆ng jăk mtao ƀơ̆ng huă leh anăn kpiê mtao mnăm, čiăng kơ leh arăng čiêm rông diñu êjai tlâo thŭn, diñu dưi mă bruă ti anăp mtao. 6Hlăm phung anăn mâo phung Yuđa: Y-Daniel, Y-Hanania, Y-Misaêl, leh anăn Y-Asaria. 7Khua phung dĭng buăl kriâo bi anăn Y-Beltisasar kơ Y-Daniel, Y-Sadrak kơ Y-Hanania, Y-Mêsăk kơ Y-Misaêl, leh anăn Y-Abetnêgô kơ Y-Asaria.
8Ƀiădah Y-Daniel čuăn ñu amâo srăng bi čhŏ ñu pô ôh hŏng mnơ̆ng jăk mtao ƀơ̆ng huă amâodah hŏng kpiê mtao mnăm; snăn ñu akâo kơ khua phung dĭng buăl kriâo đăm mgô̆ ñu bi čhŏ ñu pô ôh. 9Aê Diê brei Y-Daniel mâo klei khăp leh anăn klei pap ti anăp khua anăn. 10Khua anăn lač kơ Y-Daniel, “Kâo huĭ kơ mtao khua kâo, pô mtă leh pioh mnơ̆ng kơ diih ƀơ̆ng mnăm, srăng ƀuh asei mlei diih jhat hĭn kơ phung hlăk ai mkăn sa ênuk hŏng diih. Tơdah snăn kâo huĭ ñu srăng khăt kkuê kâo.” 11Y-Daniel lač kơ dĭng buăl pô khua dĭng buăl kriâo brei dlăng phung Y-Daniel, Y-Hanania, Y-Misaêl, leh anăn Y-Asaria snei, 12“Kâo kwưh kơ ih, lông dlăng bĕ phung dĭng buăl ih êjai pluh hruê; knŏng brei hmei ƀơ̆ng djam leh anăn mnăm êa ngač. 13Leh tinăn brei ih ksiêm dlăng asei mlei hmei leh anăn asei mlei phung hlăk ai ƀơ̆ng mnơ̆ng jăk mtao brei, leh anăn brei ih ngă kơ phung dĭng buăl ih tui si klei ih ksiêm.” 14Snăn ñu tŭ klei digơ̆ akâo, leh anăn lông dlăng digơ̆ êjai pluh hruê. 15Tơdah êgao pluh hruê asei mlei digơ̆ siam hĭn, leh anăn êmŏng hĭn kơ jih jang phung hlăk ai mkăn ƀơ̆ng mnơ̆ng jăk mtao brei. 16Snăn dĭng buăl mă wĭt hĕ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă jăk leh anăn kpiê arăng brei kơ digơ̆, leh anăn brei digơ̆ ƀơ̆ng knŏng djam.
17Aê Diê brei kơ pă čô hlăk ai anăn mâo klei thâo mĭn lu, klei mbruă hlăm jih klei hriăm leh anăn klei knhâo. Bi Y-Daniel mâo klei thâo săng kơ jih klei bi ƀuh leh anăn klei êpei ƀuh. 18Tơdah ruê̆ leh ênuk arăng bi kčah leh, ti hruê mtao mtă atăt ba diñu ti anăp mtao, khua phung dĭng buăl kriâo atăt ba diñu ti anăp Y-Nebukatnetsar. 19Mtao blŭ hrăm hŏng diñu, leh anăn hlăm jih jang phung diñu amâo mâo ƀuh sa čô ôh msĕ hŏng Y-Daniel, Y-Hanania, Y-Misaêl, leh anăn Y-Asaria. Kyuanăn diñu dôk mă bruă ti anăp mtao. 20Leh anăn tơdah mtao êmuh kơ diñu kơ jih jang klei knhâo leh anăn klei thâo săng, gơ̆ ƀuh diñu pluh bliư̆ thâo hĭn kơ jih phung mdian leh anăn phung ksiêm mtŭ hlăm jih ƀuôn ala mtao gơ̆. 21Y-Daniel ăt dôk tinăn tơl thŭn tal sa mtao Y-Sirus kiă kriê.