1

Txojlus yug los ua neeg

1Thaum chiv keeb Txojlus yeej los muaj nyob, thiab Txojlus ntawd yeej nrog Vajtswv nyob, thiab Txojlus ntawd yog Vajtswv. 2Thaum chiv keeb nws yeej nrog Vajtswv nyob. 3Vajtswv kom Txojlus ntawd tsim txhua yam, tsis muaj ib yam dabtsi uas tsis yog Txojlus ntawd tsim tshwm los. 4Txojlus ntawd yog txoj hauv paus txojsia, thiab txojsia ntawd yog neeg txojkev kaj. 5Txojkev kaj ci tuaj rau hauv qhov tsaus ntuj, mas qhov tsaus ntuj kov tsis yeej txojkev kaj.
6Muaj ib tug yawg uas Vajtswv txib tuaj hu ua Yauhas. 7Nws tuaj ua phaj peeb ua timkhawv rau txojkev kaj xwv txhua tus thiaj li ntseeg vim yog nws. 8Nws tsis yog txojkev kaj ntawd, tiamsis nws tuaj ua timkhawv txog txojkev kaj. 9Txojkev kaj tseeb uas ua rau neeg txhua tus pom kev tabtom los rau hauv lub ntiajteb.
10Nws nyob lub ntiajteb, thiab lub ntiajteb yog Vajtswv siv nws tsim tiamsis lub ntiajteb tsis lees paub nws. 11Nws los rau hauv nws teb nws chaw los nws haiv neeg tsis lees yuav nws. 12Tiamsis txhua tus uas lees yuav nws, yog cov uas ntseeg nws lub npe, nws kuj pub lawv muaj feem ua Vajtswv li menyuam, 13tsis yog yug ntawm nqaij ntawm ntshav raws li neeg ib txwm yug lossis yug raws li neeg lub siab xav tiamsis yug ntawm Vajtswv los.
14Txojlus ntawd tshwm los ua neeg thiab nyob hauv peb nruab nrab. Peb pom nws lub hwjchim, yog lub hwjchim ci ntsa iab uas phim leej Txiv tib leeg Tub, nws muaj txojkev hlub txojkev tseeb nplua mias. 15Yauhas ua timkhawv txog nws thiab qw hais tias, “Tus no yog tus uas kuv hais txog tias, ‘Tus uas los ua kuv qab loj dua kuv, rau qhov nws yeej nyob ua kuv ntej lawm.’ ” 16Peb tau txais txojkev hlub ntxiv rau txojkev hlub uas nws muaj nplua mias ntawd. 17Peb tau txoj kevcai ntawm Mauxe los, tiamsis txojkev hlub thiab txojkev tseeb yog los ntawm Yexus Khetos los. 18Tsis muaj leejtwg txeev pom dua Vajtswv li. Tib tug tub uas yog Vajtswv thiab nyob ntawm leej Txiv lub xubntiag thiaj qhia Vajtswv tshwm los xwb.

Yauhas tej lus timkhawv

(Mth. 3:1-12; Mk. 1:1-8; Lk. 3:1-18)

19No yog Yauhas tej lus timkhawv, yog thaum cov Yudai txib cov pov thawj thiab cov Levi hauv lub nroog Yeluxalees mus nug nws tias, “Koj yog leejtwg?” 20Yauhas kuj yeem lees, nws qhia tseeb rau lawv tias, “Kuv tsis yog tus Khetos.” 21Lawv thiaj nug nws tias, “Yog li ntawd koj yog leejtwg? Koj yog Eliya lov?” Nws hais tias, “Kuv tsis yog.” Lawv nug tias, “Koj yog tus xibhwb cev Vajtswv lus uas yuav los ntawd lov?” Nws teb tias, “Kuv tsis yog.” 22Lawv txawm hais rau nws tias, “Ces koj yog leejtwg? Thov teb qhia rau cov uas txib peb tuaj. Koj yuav teb li cas txog koj tus kheej?” 23Yauhas hais tias,
  “Kuv yog lub suab qw
   hauv tebchaws moj sab qhua hais tias,
   ‘Cia li ua tus Tswv txojkev kom ncaj,’
raws li xibhwb Yaxaya uas cev Vajtswv lus hais tseg lawd.”
24Cov uas yog cov Falixai txib tuaj ntawd 25txawm nug tias, “Yog koj tsis yog tus Khetos tsis yog Eliya tsis yog tus xibhwb cev Vajtswv lus ntawd, ua cas koj ho muab neeg ua kevcai raus dej?” 26Yauhas teb lawv tias, “Kuv coj ua kevcai raus dej, tiamsis muaj ib tug sawv ntsug hauv nej nruab nrab uas nej tsis paub. 27Tus ntawd los ua kuv qab, kuv twb tsis tsim nyog daws nws txoj hlua khau kiag li.” 28Tej xwm txheej no tshwm rau hauv lub zos Npethani uas nyob sab dej Yaladee tim ub, yog lub chaw uas Yauhas tabtom muab neeg ua kevcai raus dej.

Vajtswv tus menyuam yaj

29Hnub tom qab Yauhas pom Yexus taug kev tuaj rau ntawm nws, nws txawm hais tias, “Cia li saib Vajtswv tus menyuam yaj uas ris ntiajteb lub txim mus. 30Nws yog tus uas kuv hais txog tias, ‘Yuav muaj ib tug los ua kuv qab uas loj dua kuv rau qhov nws yeej nyob ua kuv ntej lawm. ’ 31Kuv tsis paub nws tiamsis kuv los muab neeg ua kevcai raus dej kom thiaj qhia nws rau cov Yixayee paub.” 32Thiab Yauhas ua timkhawv hais tias, “Kuv pom Vaj Ntsuj Plig nqes saum ntuj los zoo li tus nquab tsaws saum nws. 33Kuv tus kheej tsis paub nws, tiamsis tus uas txib kuv los coj ua kevcai raus dej hais rau kuv tias, ‘Thaum pom Vaj Ntsuj Plig nqes los tsaws rau saum leejtwg mas tus ntawd yog tus uas yuav coj ua kevcai raus hauv Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv. ’ 34Kuv twb pom lawm thiab ua timkhawv tias nws yog Vajtswv tus Tub.”

Yexus thawj pab thwjtim

35Hnub tom qab Yauhas tabtom nrog nws ob tug thwjtim nyob ua ke dua, 36mas nws ntsia pom Yexus tabtom hla tuaj mus, ces nws txawm hais tias, “Saib maj, Vajtswv tus menyuam yaj.” 37Ob tug thwjtim ntawd hnov nws hais li ntawd ces txawm raws Yexus qab mus. 38Yexus tig los pom ob tug raws nws qab ces txawm nug ob tug tias, “Neb nrhiav dabtsi?” Ob tug hais rau nws tias, “Lanpi,” (uas txhais tias Xibhwb loj) “koj so qhovtwg?” 39Yexus hais rau ob tug tias, “Los saib maj.” Ob tug txawm mus mas pom qhov chaw uas Yexus so thiab nrog Yexus nyob ua ke hnub ntawd. Lub sijhawm ntawd hnub qaij plaub teev lawm. 40Ob tug uas hnov Yauhas hais es raws Yexus qab mus ntawd, ib tug yog Anru uas yog Ximoos Petus tus kwv. 41Anru txawm mus nrhiav nws tus tijlaug Ximoos ua ntej thiab hais rau nws tias, “Peb twb ntsib tug Mexiyas lawm,” (Mexiyas txhais hais tias Khetos). 42Anru txawm coj Ximoos mus cuag Yexus. Yexus ntsia ntsoov Ximoos thiab hais rau nws tias, “Koj yog Yauhas tus tub Ximoos, koj yuav raug hu tias Khefa” (uas txhais hais tias Petus).

Yexus hu Fili thiab Nathana‑ee

43Hnub tom qab Yexus npaj siab yuav mus rau pem lub xeev Kalilais. Nws txawm ntsib Fili thiab hais rau nws tias, “Cia li raws kuv qab los.” 44Fili yog neeg hauv lub moos Npexaida, yog lub moos uas Anru thiab Petus nyob. 45Fili mus nrhiav Nathana‑ee thiab hais rau nws tias, “Peb twb ntsib tus uas Mauxe hais txog rau hauv phau kevcai thiab cov xibhwb cev Vajtswv lus hais txog, yog Yexus uas yog neeg Naxale, yog Yauxej tus tub.” 46Nathana‑ee hais rau nws tias, “Yuav muaj ib yam dabtsi zoo tshwm hauv Naxale los tau lov?” Fili hais rau nws tias, “Cia li los saib maj.” 47Yexus pom Nathana‑ee los, ces txawm hais txog Nathana‑ee tias, “Saib maj, nws yog ib tug Yixayee tiag, nws tsis muaj kev dag ntxias kiag li.” 48Nathana‑ee hais rau Yexus tias, “Koj paub kuv li cas?” Yexus teb nws tias, “Kuv pom koj nyob hauv tsob qab txiv cev ua ntej uas Fili hu koj.” 49Nathana‑ee teb Yexus tias, “Lanpi, koj yeej yog Vajtswv tus tub, koj yog cov Yixayee tus vajntxwv.” 50Yexus teb nws tias, “Vim kuv hais rau koj tias kuv pom koj nyob hauv tsob qab txiv cev koj thiaj li ntseeg lov? Koj yuav pom tej yam uas loj dua ntawd thiab.” 51Thiab Yexus hais rau nws tias, “Kuv hais tseeb rau nej tias nej yuav pom rooj ntug qheb thiab pom Vajtswv cov tubtxib saum ntuj nce nce nqes nqes saum Neeg leej Tub.”