1

Exekhee pom Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab

1Hnub xiab tsib, lub plaub hlis, xyoo peb caug, thaum kuv nrog cov uas poob tebchaws nyob ua ke ntawm ntug dej Khenpa, rooj ntug txawm qheb mas kuv ua yog toog pom Vajtswv.
2Yog hnub xiab tsib lub hli ntawd (yog xyoo uas vajntxwv Yehauyakhee poob tebchaws tau tsib xyoos), 3mas Yawmsaub hais lus tuaj rau tus pov thawj Exekhee uas yog Npuxi tus tub, hauv cov Kheedia lub tebchaws, ntawm ntug dej Khenpa, thiab Yawmsaub txhais tes los rau saum nws ntawm lub chaw ntawd.
4Thaum kuv ntsia ntsoov ua ciav muaj cua daj cua dub ntsawj sab ped tuaj, thiab muaj ib tauv huab loj kawg ci kaj lug rau ib ncig, thiab muaj nplaim taws tawm liab vog tsis tu ncua li. Hauv nruab nrab cov hluavtaws ntawd muaj ib yam ci zoo li tooj dag. 5Thiab hauv nruab nrab cov cua daj cua dub ntawd muaj ib yam zoo li plaub tug tsiaj ciaj sia tawm los. Cov tsiaj ntawd kuv saib mas zoo li no. Lawv lub cev zoo thooj li neeg, 6tiamsis txhua tus muaj plaub lub ntsej muag, thiab txhua tus muaj plaub sab phab tis. 7Lawv txhais ceg yiag ntxiag, thiab cov rau taw zoo yam nkaus li rau menyuam nyuj, thiab ci yam nkaus li cov tooj dag uas twb muab txhuam ci nplas lawm. 8Thiab hauv txhua phab qab tis ntawm lawv lub cev plaub fab ntawd puavleej muaj txhais tes zoo li tes neeg. Plaub tug tsiaj ntawd muaj ntsej muag thiab kooj tis zoo li no, 9lawv nthuav tis sib tib ua ke, thiab lawv mus ncaj nraim rau tom ntej, mus rau sab twg tsis txog tig cev li.
10Lawv plaub tug ntawd lub ntsej muag zoo li uas hais no, sab xubntiag muaj lub ntsej muag zoo li neeg, sab xis muaj lub ntsej muag zoo li tsov ntxhuav, sab laug muaj lub ntsej muag zoo li txiv nyuj, sab nrob qaum muaj lub ntsej muag zoo li dav. 11Lawv lub ntsej muag zoo li ntawd ntag. Lawv nthuav tis rau sab saud. Txhua tus muaj ob phab tis sib tib ua ke, thiab muaj ob phab tis puag lub cev. 12Txhua tus mus ncaj nraim rau tom ntej, lawv tus plig xav mus sab twg lawv kuj mus tau rau sab ntawd tsis txog tig cev kiag li.
13Hauv nruab nrab cov tsiaj ciaj sia ntawd muaj ib yam zoo yam nkaus li cub thee, zoo yam nkaus li tej teg tsau cig mus mus los los hauv nruab nrab cov tsiaj ntawd. Cov hluavtaws ntawd ci heev thiab muaj xob laim tawm hauv hluavtaws tuaj. 14Cov tsiaj ciaj sia ntawd dhia mus dhia los yam nkaus li xob laim laim.
15Thaum kuv saib cov tsiaj ciaj sia ntawd, mas kuv pom muaj log tsheb nyob saum npoo av ntawm cov tsiaj ib sab, plaub tug nyias muaj nyias ib lub. 16Cov log tsheb ntawd zoo li uas hais no thiab ua tshwm los li no, ci zoo yam nkaus li tej qe zeb hlaws ntsuab lam lug. Plaub lub log tsheb zoo ib yam nkaus, plaub lub log tsheb zoo li nyias muaj nyias ib lub log muab nruab sib ris. 17Thaum yuav mus rau sab twg kuj cia li mus rau plaub fab tau tsis txog tig li. 18Lub npoo plaub lub log tsheb ntawd siab thiab txaus ntshai, cov npoo log tsheb muaj qhov muag nyob puag ncig.
19Thaum cov tsiaj ciaj sia ntawd mus kev mas cov log tsheb kuj ntog ntawm lawv ib sab. Thaum cov tsiaj ntawd ya hauv av mus, cov log tsheb kuj ya ua ke thiab. 20Tus plig xav mus qhovtwg cov tsiaj kuj mus, thiab cov log tsheb kuj ya ua ke mus, vim tias cov tsiaj ntawd tus plig nyob hauv cov log tsheb. 21Thaum cov tsiaj mus, cov log tsheb kuj mus thiab, thaum cov tsiaj nres cov log tsheb kuj nres. Thaum cov tsiaj sawv ya hauv av mus, cov log tsheb kuj sawv ya ua ke mus thiab, rau qhov cov tsiaj tus plig nyob hauv cov log tsheb.
22Saum cov tsiaj ciaj sia taubhau muaj ib yam khwb zoo li lub qab ntuj, ci nplas yam li qe zeb dawb uas txaus ntshai nthuav rau saum cov tsiaj ntawd taubhau. 23Hauv lub qab ntuj khwb no mas cov tsiaj nthuav tis mus sib ncaj, nthuav tis sib cuag, thiab txhua tus tsiaj muaj ob phab tis puag nws lub cev 24Thaum lawv mus kev, kuv hnov lawv cov kooj tis lub suab nrov yam li dej hlob ntsawj, nrov yam li Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub suab uas nrov vig voog, nrov yam li ib pab tub rog coob coob. Thaum cov tsiaj ntawd nres kuj qhaws tis cia.
25Muaj suab nrov saum lub qab ntuj uas khwb cov tsiaj ntawd taubhau tuaj. Thaum cov tsiaj ntawd nres kuj qhaws tis cia. 26Saum lub qab ntuj uas khwb cov tsiaj ntawd taubhau muaj ib yam zoo li lub zwm txwv, saib mas zoo li qe zeb phaithu tsamxem. Thiab saum lub zwm txwv ntawd muaj ib yam saib mas zoo li neeg. 27Thiab kuv pom ib yam zoo li tooj dag uas ci heev, saib mas zoo yam nkaus li hluavtaws nyob vij ib ncig, zoo li txij ntawm nws lub duav rov saud. Thiab txij ntawm nws lub duav rov hauv kuv pom ib yam zoo li hluavtaws thiab qhov uas kaj ci vij nws. 28Saib qhov uas kaj ci vij nws ntawd mas zoo yam li tus zaj sawv saum cov huab rau hnub uas nag los. Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab saib mas muaj tus yam ntxwv zoo li no. Thaum kuv pom, kuv cia li khwb nkaus ua lub plhu ti nkaus av, thiab kuv hnov tus uas hais lub suab.