1

Cov Yixayee raug kev tsim txom hauv Iyi tebchaws

1Ntawm no mus yog Yixayee cov tub tej npe uas nyias coj nyias tsev neeg nrog Yakhauj tuaj nyob hauv Iyi tebchaws, 2yog Lunpee, Xime‑oo, Levi thiab Yuda, 3Ixakha, Xenpuloo thiab Npeeyamee, 4Daj thiab Nathali, Kas thiab Asaw. 5Yakhauj cov tub ki huvsi muaj xya caum leej. Yauxej ces yeej nyob hauv Iyi tebchaws lawm. 6Los rau tom qab Yauxej thiab nws cov kwvtij sawvdaws thiab tej neeg uas nyob tiam ntawd puavleej tuag tag lawm. 7Yixayee caj ces muaj tub ki coob thiab huaj vam coob heev. Lawv huaj vam coob thiab muaj zog heev nyob mus puv nkaus lub tebchaws.
8Muaj ib tug vajntxwv tshiab uas tsis paub Yauxej sawv los kav Iyi tebchaws. 9Vajntxwv hais rau nws cov pejxeem tias, “Saib maj, cov neeg Yixayee coob dhau thiab muaj zog dhau peb hwv lawm. 10Peb cia li ntaus tswvyim txov cov neeg no, tsam ces lawv huaj vam coob thiab yog muaj kev ua rog lawv yuav tuaj yeeb ncuab tos ua rog rau peb thiab khiav dim hauv lub tebchaws mus.” 11Yog li no lawv thiaj tsa ib co nom tswv los saib xyuas quab yuam cov Yixayee ua haujlwm hnyav. Cov Yixayee thiaj ua tej moos uas khaws qhov txhia chaw cia rau Falau, yog lub moos Pithoo thiab lub moos Lamexe. 12Lawv yimhuab raug quab yuam heev, lawv yimhuab huaj vam coob nyob nthuav dav zuj zus. Cov Iyi thiaj ntshai cov Yixayee heev. 13Lawv thiaj ua nruj ua tsiv yuam cov Yixayee ua haujlwm khwv. 14Lawv ua rau cov Yixayee lwj siab kawg vim tej haujlwm khwv heev, yog ua hmoov zeb sib thiab thwv cib thiab ua txhua yam haujlwm hauv tej liaj teb. Txhua yam uas cov Yixayee ua mas cov Iyi ua nruj ua tsiv yuam ua haujlwm khwv.
15Iyi tus vajntxwv hais rau ob tug pojniam uas pab cov Henplais yug menyuam, ib tug hu ua Sifa ib tug hu ua Pu‑a, hais tias, 16“Thaum neb mus pab cov Henplais tej pojniam yug menyuam, thiab pom lawv zaum saum txaj yug menyuam, yog yug tau tub ces muab tua pov tseg, yog yug tau ntxhais ces li tseg cia nyob.” 17Tiamsis ob tug pojniam uas pab yug menyuam ntawd paub ntshai Vajtswv thiaj tsis ua raws li vajntxwv Iyi hais, cov tub los kuj cia dim txojsia. 18Vajntxwv Iyi thiaj hu ob tug pojniam ntawd tuaj thiab hais tias, “Ua cas neb ua li no es tseem cia cov tub ciaj sia nyob thiab?” 19Ob tug pojniam ntawd teb Falau tias, “Vim yog cov pojniam Henplais tsis thooj li cov pojniam Iyi, lawv muaj muaj zog, tus uas pab tsis tau mus txog twb yug tau lawm.” 20Vajtswv ua zoo rau ob tug pojniam uas pab yug menyuam ntawd. Cov Yixayee thiaj li huaj vam coob thiab muaj zog heev. 21Vim ob tug pojniam uas pab yug menyuam paub ntshai Vajtswv, mas Vajtswv thiaj pub ob tug muaj menyuam.
22Falau thiaj hais rau nws cov pejxeem sawvdaws tias, “Txhua tus tub uas cov Henplais yug nej yuav tsum muab laim pov tseg rau hauv tus dej Nai, tseg txhua tus ntxhais ciaj sia nyob xwb.”