1

Txojlus uas pub txojsia

1Peb qhia txog yam uas muaj nyob txij thaum chiv keeb los uas peb tau hnov thiab peb qhov muag tau pom thiab tau ua tib zoo saib thiab peb txhais tes tau kov, yog hais txog txojlus uas pub txojsia. 2Txojsia ntawd tau tshwm los thiab peb tau pom thiab ua timkhawv txog, thiab peb tau qhia rau nej paub txog txojsia ib txhis tsis kawg uas nrog nraim leej Txiv nyob thiab los tshwm rau peb. 3Yam uas peb tau pom thiab tau hnov lawd peb kuj qhia rau nej paub nej thiaj tau nrog peb sib raug zoo. Peb kuj nrog leej Txiv thiab nws tus tub Yexus Khetos sib raug zoo. 4Thiab peb sau tej lus no kom peb thiaj zoo siab kawg nkaus li.

Vajtswv yog txojkev kaj

5No yog tej lus uas peb tau hnov ntawm Yexus thiab peb qhia rau nej tias, Vajtswv yog txojkev kaj thiab tsis muaj ib qho kev tsaus ntuj nyob hauv nws kiag li. 6Yog peb hais tias peb nrog nws sib raug zoo tiamsis peb tseem taug txojkev tsaus ntuj, kuj yog peb dag thiab tsis ua lub neej raws li txojkev tseeb. 7Tiamsis yog peb taug txojkev kaj ib yam li nws nyob hauv txojkev kaj, peb thiaj muaj kev sib raug zoo ib leeg rau ib leeg, thiab nws leej Tub Yexus cov ntshav kuj ntxuav peb lub txim huvsi lawm. 8Yog peb hais tias peb tsis muaj txim, kuj yog peb rov dag peb tus kheej, thiab txojkev tseeb tsis nyob hauv peb kiag li.
9Yog peb lees peb lub txim Vajtswv ncaj ncees thiab tso siab tau, nws yuav daws peb lub txim thiab ntxuav peb tej kev phem huvsi mus. 10Yog peb hais tias peb tsis tau ua txhaum, kuj yog peb suav tias Vajtswv hais dag thiab nws tej lus tsis nyob hauv peb lawm.