1

1Povlauj uas yog Yexus Khetos tus tubtxib raws li Vajtswv lub siab nyiam hais mus rau cov xov dawb [hauv lub moos Efexau] uas muaj siab xib rau Yexus Khetos. 2Thov txojkev hlub thiab txojkev siab tus ntawm Vajtswv uas yog peb leej Txiv thiab ntawm tus Tswv Yexus Khetos nrog nraim nej nyob.

Koob hmoov sab ntsuj plig hauv Khetos

3Qhuas Vajtswv uas yog peb tus Tswv Yexus Khetos leej Txiv, uas foom koob hmoov sab ntsuj plig txhua yam saum ntuj los hauv Khetos rau peb. 4Rau qhov Vajtswv xaiv peb hauv Khetos ua ntej uas tsim ntuj tsim teb kom peb ua neeg dawb huv tsis muaj chaw thuam rau ntawm nws qhov muag. 5Nws hlub peb thiab teem tseg ua ntej kom peb ua nws li menyuam rau hauv Yexus Khetos raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab nws twb xav tseg lawd, 6kom thiaj ua lub chaw qhuas nws txojkev hlub ci ntsa iab uas nws pub dawb dawb hauv Khetos uas nws hlub rau peb. 7Hauv Khetos peb thiaj tau txais kev txhiv dim vim muaj nws cov ntshav, yog peb tau txais kev zam txim ntawm peb tej kev txhaum raws li Vajtswv txojkev hlub muaj nplua mias 8uas nws pub rau peb ntau kawg li ntawm nws lub tswvyim thiab ntawm nws txojkev paub txhua yam. 9Nws pub peb paub tej uas nws lub siab xav uas nws twb muab npog cia lawd raws li nws lub siab nyiam uas nws hom cia rau hauv Khetos. 10Thaum txog sijhawm lawm nws yuav ua tej haujlwm uas nws hom tseg lawd kom tiav, yog qhov uas yuav sau zog txhua yam uas nyob saum ntuj thiab hauv ntiajteb los nyob hauv Khetos.
11Hauv Khetos peb thiaj raug xaiv, yog peb raug teem cia ua ntej raws li Vajtswv lub siab xav. Nws yog tus uas ua txhua yam raws li nws lub siab hom tseg 12kom peb cov uas muaj vam rau hauv Khetos ua ntej lwm tus thiaj yuav nyob qhuas ntxhias Vajtswv lub koob meej. 13Hauv Khetos, thaum nej tau hnov txojlus tseeb yog txoj xov zoo uas cawm nej dim thiab tso siab rau nws lawm, nej kuj raug nias lub hom thawj uas yog Vaj Ntsuj Plig dawb huv raws li cog lus cia. 14Tus Vaj Ntsuj Plig ntawd yog puav pheej uas peb yuav tau txais qub txeeg qub teg mus txog thaum Vajtswv cov neeg txais kev txhiv dim, kom thiaj qhuas ntxhias nws lub koob meej.

Povlauj thov Vajtswv

15Vim li no, thaum kuv tau hnov txog nej txojkev ntseeg tus Tswv Yexus thiab qhov uas nej hlub cov xov dawb, 16kuv thiaj ua Vajtswv tsaug txog nej tsis tu li rau thaum kuv nco txog nej hauv kuv tej lus thov. 17Kuv thov kom peb tus Tswv Yexus Khetos tus Vajtswv, yog leej Txiv uas muaj hwjchim ci ntsa iab, pub nej muaj lub siab uas muaj tswvyim thiab qhia Vajtswv tshwm rau nej kom nej paub nws zoo. 18Kuv thov kom nej lub siab qheb pom kev xwv nej thiaj paub tias txojkev vam uas Vajtswv hu nej mus txog ntawd zoo li cas, thiab paub tej qub txeeg qub teg ci ntsa iab uas Vajtswv pub rau cov xov dawb ntau kawg npaum li cas, 19thiab paub nws lub hwjchim loj kawg muaj ntau npaum li cas rau peb cov uas ntseeg. Yog tib lub hwjchim uas nws siv lub zog loj ua tej haujlwm 20uas nws ua tshwm rau hauv Khetos rau thaum nws tsa Khetos sawv hauv qhov tuag rov los thiab pub Khetos zaum ntawm nws sab tes xis saum ntuj ceeb tsheej, 21siab dhau txhua tus timtswv uas kav thiab tej hwjchim, tej dab, thiab tej uas txawj tswjhwm huvsi, thiab tseem siab dhau txhua lub npe uas luag hu txog, tsis yog hauv tiam no xwb tseem yog hauv tiam uas yuav tshwm los thiab. 22Vajtswv muab txhua yam txo los nyob hauv Khetos qab xib taws thiab pub nws ua lub taubhau kav txhua yam rau cov pawg ntseeg. 23Pawg ntseeg yog Khetos lub cev, yog muaj Yexus nyob puv npo. Nws yog tus uas tsav txhua yam kom muaj txhij zog rau txhua qhov.