1

1Yakaunpau uas yog Vajtswv thiab tus Tswv Yexus Khetos tus tub qhe hais mus rau kaum ob xeem uas khiav mus nyob rau txhua qhov, thov kom nej noj qab nyob zoo.

Kev ntseeg thiab tswvyim

2Kuv cov kwvtij, thaum nej ntsib txhua yam kev sim siab cia li suav tias yog yam uas zoo siab heev, 3vim nej yeej paub tias qhov uas nej txojkev ntseeg raug sim ntawd ua kom muaj siab ntev thev taus. 4Nej yuav tsum ua siab ntev thev kom tiav xwv nej thiaj ua tau neeg zoo kawg nkaus muaj txhua yam zoo txhij zog tsis tu ncua ib yam dabtsi li.
5Yog nej cov leejtwg tsis muaj tswvyim, cia tus ntawd thov Vajtswv uas muaj lub siab dav pub rau txhua tus tsis thuam leejtwg li, mas Vajtswv yuav pub tswvyim rau nws. 6Tiamsis nws yuav tsum muaj lub siab ntseeg yam uas nws thov, tsis txhob ua xyem xyav, vim tus uas ua xyem xyav kuj zoo ib yam li tej nthwv dej hiavtxwv uas cua ntsawj ntas mus ntas los. 7Tus neeg zoo li ntawd tsis txhob xav hais tias nws yuav tau ib yam dabtsi ntawm tus Tswv, 8nws pheej ua ob lub siab tsis ruaj siab rau hauv nws txhua txojkev.

Kev muaj thiab kev pluag

9Cia tus uas ua lub neej txom nyem zoo siab hlo rau thaum nws lub neej sawv, 10thiab cia tus uas nplua nuj zoo siab hlo rau thaum nws lub neej poob qes, rau qhov nws yuav dua tag yam li tej paj nroj. 11Lub hnub tuaj tshav ntuj kub heev ces ua rau tej nroj tsuag tuag tshav. Tej paj nroj zeeg tag thiab qhov uas zoo nkauj kuj puam tsuaj tag. Tus nplua nuj kuj yuav ploj zuj zus rau hauv nws tej haujlwm ib yam nkaus.

Kev sim siab thiab kev raug ntxias

12Tus uas thev taus kev sim siab kuj tau nyob kaj siab lug, vim thaum nws thev dhau lawd nws yuav tau lub mom kub uas yog txojsia uas Vajtswv cog lus cia rau cov uas hlub Vajtswv. 13Leejtwg raug dag ntxias nws tsis txhob hais tias, “Kuv raug Vajtswv ntxias,” rau qhov Vajtswv yeej tsis raug txojkev phem ntxias thiab nws kuj tsis ntxias leejtwg li. 14Tiamsis txhua tus raug ntxias rau thaum nws txojkev ntshaw yaum nws thiab coj nws mus ua txhaum. 15Thaum xeeb txojkev ntshaw lawm kuj yug tau txojkev txhaum los. Thaum txojkev txhaum hlob tiav lawm kuj yug tau txojkev tuag los.
16Cov kwvtij uas kuv hlub, nej tsis txhob mloog luag ntxias. 17Txhua yam zoo uas pub rau peb thiab txhua yam uas zoo kawg nkaus yog los saum ntuj los, yeej yog los ntawm leej Txiv uas tsim lub hnub lub hli thiab tej hnub qub huvsi. Nws tsis txawv txav li tsis thooj li tej duab uas txawj ploj. 18Nws siv nws txojlus uas muaj tseeb yug peb tshwm los raws li nws twb npaj siab lawm kom peb thiaj zoo li thawj phaum txiv hauv txhua yam uas nws tsim ntag.

Mloog lus thiab xyaum

19Cov kwvtij uas kuv hlub, cia li nkag siab qhov no. Txhua tus yuav tsum maj mloog tsis txhob maj hais, tsis txhob chim sai, 20vim neeg txojkev chim tsis rhawv Vajtswv txojkev ncaj ncees tshwm los. 21Vim li no cia li rhuav tshem txhua yam kev qias thiab tej kev phem uas huam zuj zus tuaj thiab ua siab mos siab muag txais tej lus uas muab cog cia rau hauv nej lawd uas cawm tau nej tus ntsuj plig kom dim.
22Nej yuav tsum xyaum raws li tej lus ntawd tsis txhob yog mloog xwb thiaj tsis rov ntxias nej tus kheej. 23Yog leejtwg tsuas yog mloog tej lus ntawd xwb tsis xyaum raws li ntawd tus ntawd kuj zoo ib yam li tus uas saib nws lub ntsej muag hauv daim iav. 24Thaum nws saib tag nws tawm mus thiab tamsim ntawd kuj tsis nco qab xyov nws lub plhu zoo li cas. 25Tiamsis tus uas tshuaj saib txoj kevcai uas zoo kawg nkaus, yog txoj kevcai uas pub kev thaj yeeb, thiab nws nyob ruaj hauv txoj kevcai ntawd tsis yog mloog xwb es tsis nco qab lawm tiamsis yog tus uas xyaum raws nraim, tus ntawd yuav tau txojkev kaj siab lug hauv txhua yam uas nws ua.
26Yog leejtwg xav hais tias nws coj Vajtswv txoj kevcai nruj tiamsis nws tsis tswj nws tus nplaig kuj yog nws rov ntxias nws lub siab xwb thiab qhov uas nws coj txoj kevcai nruj ntawd kuj tsis muaj qabhau. 27Txoj kevcai uas leej Txiv Vajtswv suav tias dawb huv thiab tsis muaj qhov phem yog qhov uas saib xyuas tej menyuam ntsuag thiab tej poj ntsuam uas raug kev txom nyem, thiab ceev faj tsis txhob cia yus tus kheej kis tej kev phem kev qias hauv ntiajteb.