1

Yauhas uas coj ua kevcai raus dej

(Mth. 3:1-12; Lk. 3:1-18; Yh. 1:19-28)

1Yexus Khetos uas yog Vajtswv tus tub txoj xov zoo yog pib li no mus. 2Yog raws li Yaxaya uas yog xibhwb cev Vajtswv lus sau cia hais tias,
  “Saib maj, kuv tso kuv tus tubtxib
   mus ua koj ntej,
   tus ntawd yuav npaj koj txojkev cia.
  3Muaj ib lub suab qw hauv
   tebchaws moj sab qhua hais tias,
  ‘Cia li npaj tus Tswv txojkev,
   cia li ua nws txoj kev kom ncaj.’ ”
4Yauhas uas coj ua kevcai raus dej kuj tshwm los rau hauv tebchaws moj sab qhua. Nws tshaj tawm kom ua kevcai raus dej qhia tias ntxeev dua siab tshiab thiaj tau txais kev zam txim. 5Thoob plaws Yudia tebchaws thiab cov neeg hauv Yeluxalees kuj tawm mus cuag nws. Lawv nyias lees nyias lub txim txhaum mas Yauhas muab lawv ua kevcai raus dej hauv tus dej Yaladee. 6Yauhas hnav tej ris tsho uas muab plaub ntxhuav ua thiab sia txoj siv tawv ntawm duav, nws noj kooj txig thiab zib ntab. 7Nws tshaj tawm hais tias, “Muaj ib tug yuav ua kuv qab los muaj hwjchim loj dua kuv, kuv twb tsis tsim nyog khoov mus daws nws txoj hlua khau. 8Kuv muab nej ua kevcai raus hauv dej tiamsis nws yuav muab nej ua kevcai raus hauv Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv.”

Yexus ua kevcai raus dej thiab raug dab sim

(Mth. 3:13-17, 4:1-11; Lk. 3:21-22, 4:1-13)

9Lub sijhawm ntawd Yexus txawm tawm hauv lub moos Naxale uas nyob hauv lub xeev Kalilais tuaj, mas Yauhas muab nws ua kevcai raus dej hauv tus dej Yaladee. 10Thaum Yexus tawm hauv dej los tamsid nws txawm pom rooj ntug qheb kiag thiab Vaj Ntsuj Plig zoo li ib tug nquab nqes los rau saum nws. 11thiab muaj suab hais saum ntuj tuaj hais tias, “Koj yog kuv tus tub uas kuv hlub, kuv txaus siab rau koj heev.”
12Tamsim ntawd Vaj Ntsuj Plig txawm txhib Yexus mus rau hauv tebchaws moj sab qhua. 13Mas Yexus nyob hauv tebchaws moj sab qhua raug Xatas sim tau plaub caug hnub. Yexus nrog tsiaj qus nyob thiab cov tubtxib saum ntuj los ua koom tu nws.

Yexus hu plaub leeg ua thwjtim

(Mth. 4:12-22; Lk. 4:14-15, 5:1-11)

14Thaum Yauhas raug ntes lawm, Yexus txawm mus rau Kalilais thiab tshaj tawm Vajtswv txoj xov zoo, 15hais tias, “Puv lub sijhawm lawm, thiab Vajtswv lub tebchaws los ze lawm, cia li ntxeev dua siab tshiab thiab ntseeg txoj xov zoo.”
16Thaum Yexus mus raws ntug Hiavtxwv Kalilais nws pom Ximoos thiab Ximoos tus kwv Anru, tabtom ntaus vas hauv hiavtxwv. Ob tug yog neeg muab ntses. 17Yexus hais rau ob tug tias, “Cia li los, raws kuv qab, mas kuv yuav tsa neb ua cov uas npo neeg ib yam li npo ntses.” 18Tamsim ntawd ob tug txawm tso ob tug tej vas tseg thiab raws Yexus qab mus.
19Yexus mus rau tom ntej mentsis kuj pom Xenpedi ob tug tub yog Yakaunpau thiab nws tus kwv Yauhas tabtom ntxiv vas hauv lub nkoj. 20Tamsim ntawd Yexus txawm hu ob tug ces ob tug txawm tso leej txiv Xenpedi thiab cov tub zog tseg rau hauv lub nkoj mas raws Yexus qab mus.

Tus yawg uas raug dab

(Lk. 4:31-37)

21Lawv mus rau hauv lub moos Khapena‑u, ces txog hnub Xanpatau Yexus txawm mus qhuab qhia hauv lub tsev sablaj. 22Lawv kuj xav tsis thoob rau tej lus uas nws qhia, rau qhov nws muaj hwjchim qhuab qhia lawv, tsis thooj li lawv cov xibhwb. 23Tamsim ntawd muaj ib tug yawg raug dab qias nyob hauv tsev sablaj qw nrov, 24hais tias, “Yexus uas yog neeg Naxale, koj tuaj thab peb ua dabtsi? Koj tuaj ua kom peb puam tsuaj lov? Kuv paub koj yog leejtwg, koj yog tus dawb huv ntawm Vajtswv.” 25Yexus txawm txwv dab hais tias, “Cia li nyob twjywm, thiab cia li tawm plaws hauv nws mus.” 26Tus dab qias ua rau tus ntawd huam ib tshaj, thiab qw nrov nrov tawm hauv nws lawm. 27Sawvdaws phimhwj heev sib tham tias, “Tej no yog dabtsi? Yog tej lus qhuab qhia tshiab uas muaj hwjchim heev. Nws hais rau dab mas dab kuj mloog nws lus.” 28Tamsim ntawd Yexus lub moo txawm nrov nto moo mus thoob plaws lub xeev Kalilais.

Yexus kho Petus niam tais

(Mth. 8:14-17; Lk. 4:38-41)

29Tamsim ntawd Yexus txawm tawm hauv tsev sablaj mus mas Yakaunpau thiab Yauhas nrog nws mus rau hauv Petus thiab Anru tsev. 30Ximoos niam tais pw tabtom ua npaws, lawv txawm hais rau Yexus paub. 31Yexus txawm mus tuav nkaus nws tes tsa sawv ces nws tus npaws txawm zoo kiag, nws txawm ua num rau lawv.
32Hnub ntawd thaum hnub poob qho lawm lawv coj txhua tus muaj mob thiab raug dab tuaj cuag Yexus. 33Tag nrho cov neeg hauv lub moos ntawd sau zog ua ke tuaj rau ntawm qhov rooj. 34Yexus kho cov uas muaj ntau yam mob zoo coob coob huvsi thiab ntiab dab tawm coob heev. Nws txwv tsis kheev cov dab ntawd hais lus vim cov dab ntawd paub nws.

Yexus qhuab qhia txhua qhov

(Lk. 4:42-44)

35Thaum sawv ntxov tsis tau kaj ntug Yexus sawv tsees mus rau ib qho chaw uas tsis muaj neeg nyob thiab thov Vajtswv qhov ntawd. 36Ximoos thiab cov uas nrog nws ua ke kuj mus nrhiav Yexus. 37Thaum lawv ntsib nws lawv hais rau nws tias, “Sawvdaws puavleej nrhiav koj.” 38Yexus hais rau lawv tias, “Cia peb mus dua rau lwm lub zos uas nyob ib ncig no xwv kuv thiaj tshaj tawm rau qhov ntawd, rau qhov kuv yeej los ua tes haujlwm no.” 39Yexus txawm mus tshaj tawm hauv lawv tej tsev sablaj thiab ntiab dab tawm thoob plaws Kalilais tebchaws.

Yexus kho tus mob lig mob ruas

(Mth. 8:1-4; Lk. 5:12-16)

40Muaj ib tug mob lig mob ruas tuaj cuag nws txhos caug ntua thov Yexus hais tias, “Yog koj xav kho, koj yeej kho tau kuv zoo kom huv.” 41Yexus khuvleej nws heev txawm cev kiag tes mus npuab nws thiab hais rau nws tias, “Kuv xav los maj, cia li zoo kiag huv lauj.” 42Tamsim ntawd nws tej mob lig mob ruas txawm tawm hauv nws lub cev thiab nws zoo huv lawm. 43Yexus txwv tus ntawd tawv tawv, li tso nws mus 44thiab hais rau nws tias, “Tsis txhob piav ib los rau leejtwg mloog kiag li, cia li mus qhia koj lub cev rau tus pov thawj saib thiab xyeem tej uas ua kevcai ntxuav kom koj huv raws li Mauxe qhia tseg lawd ua timkhawv rau sawvdaws.” 45Tiamsis tus ntawd tawm mus ces txawm pib piav thiab tshaj tawm zaj ntawd nrov nto moo lug ua rau Yexus mus tsis tau tab meeg rau hauv lub moos, nws yuav tsum nyob sab nraud uas tsis muaj neeg nyob. Mas muaj neeg tuaj txhua qhov tuaj cuag Yexus.