1

1Kuv yog Povlauj, yog Vajtswv tus qhev thiab yog Yexus Khetos tus tubtxib uas pab cov uas Vajtswv xaiv cia lawd txojkev ntseeg thiab pab lawv paub qhov tseeb uas raws li Vajtswv txojkev, 2lawv thiaj muaj vam tias yuav tau txojsia ib txhis tsis kawg uas Vajtswv tus tsis txawj dag tau cog lus tseg thaum chiv keeb los lawm. 3Thaum txog lub sijhawm uas teem cia Vajtswv ua nws txojlus tshwm los ntawm tej lus uas muab cob rau kuv tshaj tawm raws li Vajtswv uas yog peb tus Cawmseej nkaw lus cia. 4Kuv hais mus rau Titau uas yog kuv tus tseem tub uas ntseeg ib yam li kuv. Thov txojkev hlub thiab txojkev siab tus ntawm Vajtswv uas yog leej Txiv thiab ntawm Yexus Khetos uas yog peb tus Cawmseej nrog nraim koj.

Titau tes haujlwm hauv Khete

5Qhov uas kuv tso koj tseg rau hauv koog povtxwv Khete ntawd kuj yog cia koj daws tej teeb meem kom tiav huvsi thiab tsa kom muaj cov uas saib xyuas pawg ntseeg rau hauv txhua lub moos raws li kuv hais rau koj.
6Tus uas saib xyuas pawg ntseeg yuav tsum yog tus uas tsis muaj chaw thuam, muaj ib tug pojniam thiab nws cov menyuam kuj ntseeg tsis raug luag xyav tias yog neeg loj leeb neeg tawv ncauj. 7Vim tias tus saib xyuas pawg ntseeg yog tus uas leg Vajtswv tes haujlwm yuav tsum yog tus uas tsis muaj chaw thuam, tsis khav theeb, tsis chim sai, tsis qaug dej qaug cawv, tsis ua nruj ua tsiv, tsis txhob ua lub siab hlob ntshaw ntau, 8zoo siab txais qhua, nyiam qhov zoo, xyuam xim, ncaj ncees, dawb huv thiab txawj tswj nws lub siab. 9Thiab nws yuav tsum tuav rawv tej lus qhia uas tso siab tau raws li uas qhia lawd, kom nws thiaj siv tej lus qhia raug cai txhawb siab thiab cav yeej cov uas tawm tsam tej lus ntawd.
10Rau qhov muaj neeg coob coob uas tawv ncauj, tsuas yog hais tej lus tsis muaj qabhau thiab dag ntxias xwb, feem coob yog cov uas qhia kom ua kevcai txiav. 11Yuav tsum kom lawv tswj lawv lub qhov ncauj vim lawv qhia tej uas tsis tsim nyog qhia xwv thiaj tau tshaj thawj ua rau tej tsev neeg ntxhov tag nrho. 12Hauv lawv cov ntawd muaj ib tug cev lus txeev hais tias, “Cov neeg Khete pheej dag ntxias, lawv yog tsiaj qus phem, thiab tub nkeeg noj loj.” 13Tej lus timkhawv no muaj tseeb. Vim li no koj cia li ntuas lawv hnyav kom lawv thiaj li ntseeg raug cai, 14tsis quav ntsej cov Yudai tej dab neeg lossis tej lus nkaw uas cov neeg uas twb tso txojkev tseeb tseg lawd qhia nej.
15Txhua yam kuj dawb huv rau cov neeg uas lub siab dawb huv, tiamsis tsis muaj ib yam dawb huv rau cov neeg phem thiab tsis ntseeg. Lawv tej kev xav thiab lawv lub siab uas paub qhov zoo qhov phem kuj phem tag huvsi. 16Lawv hais tias lawv paub Vajtswv tiamsis qhov uas lawv ua, lawv tsis lees yuav Vajtswv. Lawv yog neeg ntxim ntxub, tsis mloog lus, tsis phim ua ib yam haujlwm zoo kiag li.