1

Suav cov Yixayee ntawm lub roob Xinai

1Txij thaum lawv tawm hauv Iyi tebchaws los mas xyoo uas ob lub ob hlis hnub xiab ib Yawmsaub hais rau Mauxe hauv lub tsev ntaub sib ntsib ntawm tebchaws moj sab qhua Xinai hais tias, 2“Koj cia li muab ib tsoom pejxeem Yixayee sawvdaws nce npe raws li lawv tej cum thiab raws li lawv tej tsev neeg, suav cov txivneej txhua tus tej npe ib tug zuj zus. 3Koj thiab Aloo cia li suav cov Yixayee txhua tus uas hnub nyoog muaj nees nkaum xyoo rov saud uas ua tau tub rog, suav ib pab ib pab zuj zus. 4Yuav tsum muaj txivneej hauv txhua xeem los pab koj ib xeem ib tug, yog tus uas nyias ua thawj hauv nyias cum. 5Cov uas yuav pab koj tej npe yog li no, hauv xeem Lunpee yog Sede‑aw tus tub Elixu, 6hauv xeem Xime‑oo yog Xulisadai tus tub Selumi‑ee, 7hauv xeem Yuda yog Aminada tus tub Nasoo, 8hauv xeem Ixakha yog Xu‑a tus tub Nethanee, 9hauv xeem Xenpuloo yog Heloo tus tub Elia, 10hauv Yauxej cov tub mas yog hauv xeem Efa‑i yog Amihu tus tub Elisama thiab hauv xeem Manaxe yog Pedaxu tus tub Kamali‑ee, 11hauv xeem Npeeyamee yog Kide‑auni tus tub Anpidas, 12hauv xeem Daj yog Amisadai tus tub Ahiyexaw, 13hauv xeem Asaw yog Aukhas tus tub Paki‑ee, 14hauv xeem Kas yog De‑u‑ee tus tub Eliyaxa, 15hauv xeem Nathali yog Ena tus tub Ahila.” 16Cov no yog xaiv hauv cov pejxeem los, yog cov uas nyias ua hlob hauv nyias xeem thiab nyias ua thawj hauv nyias cum hauv cov Yixayee.
17Mauxe thiab Aloo coj cov neeg uas hais npe no los, 18mas lub ob hlis hnub xiab ib lawv hu cov pejxeem sawvdaws tuaj txoos ua ke, ces lawv nce npe raws li lawv tej cum raws li lawv tej tsev neeg, yog sau txhua tus uas hnub nyoog muaj nees nkaum xyoo rov saud tej npe ib leeg zuj zus, 19raws li Yawmsaub hais kom Mauxe ua lawd. Mauxe thiaj li suav lawv ntawm tebchaws moj sab qhua Xinai.
20Lunpee uas yog Yixayee tus tub hlob caj ces raws li lawv tej cum raws li lawv tej tsev neeg, raws li cov txivneej tej npe uas suav tau ib leeg zuj zus txhua tus uas hnub nyoog muaj nees nkaum xyoo rov saud uas ua tau tub rog, 21mas huvsi xeem Lunpee muaj 46,500 leej.
22Xime‑oo caj ces raws li lawv tej cum raws li lawv tej tsev neeg, txhua tus uas lawv suav raws li cov txivneej tej npe uas suav tau ib leeg zuj zus, txhua tus uas hnub nyoog muaj nees nkaum xyoo rov saud uas ua tau tub rog, 23mas huvsi xeem Xime‑oo muaj 59,300 leej.
24Kas caj ces raws li lawv tej cum raws li lawv tej tsev neeg, raws li tej npe uas suav tau txhua tus uas hnub nyoog muaj nees nkaum xyoo rov saud uas ua tau tub rog, 25mas huvsi xeem Kas muaj 45,650 leej.
26Yuda caj ces raws li lawv tej cum raws li lawv tej tsev neeg, raws li tej npe uas suav tau txhua tus uas hnub nyoog muaj nees nkaum xyoo rov saud uas ua tau tub rog, 27mas huvsi xeem Yuda muaj 74,600 leej.
28Ixakha caj ces raws li lawv tej cum raws li lawv tej tsev neeg, raws li tej npe uas suav tau txhua tus uas hnub nyoog muaj nees nkaum xyoo rov saud uas ua tau tub rog, 29mas huvsi xeem Ixakha muaj 54,400 leej.
30Xenpuloo caj ces raws li lawv tej cum raws li lawv tej tsev neeg, raws li tej npe uas suav tau txhua tus uas hnub nyoog muaj nees nkaum xyoo rov saud uas ua tau tub rog, 31mas huvsi xeem Xenpuloo muaj 57,400 leej.
32Yauxej caj ces uas yog Efa‑i caj ces raws li lawv tej cum raws li lawv tej tsev neeg, raws li tej npe uas suav tau txhua tus uas hnub nyoog muaj nees nkaum xyoo rov saud uas ua tau tub rog, 33mas huvsi xeem Efa‑i muaj 40,500 leej.
34Manaxe caj ces raws li lawv tej cum raws li lawv tej tsev neeg, raws li tej npe uas suav tau txhua tus uas hnub nyoog muaj nees nkaum xyoo rov saud uas ua tau tub rog, 35mas huvsi xeem Manaxe muaj 32,200 leej.
36Npeeyamee caj ces raws li lawv tej cum raws li lawv tej tsev neeg, raws li tej npe uas suav tau txhua tus uas hnub nyoog muaj nees nkaum xyoo rov saud uas ua tau tub rog, 37mas huvsi xeem Npeeyamee muaj 35,400 leej.
38Daj caj ces raws li lawv tej cum raws li lawv tej tsev neeg, raws li tej npe uas suav tau txhua tus uas hnub nyoog muaj nees nkaum xyoo rov saud uas ua tau tub rog, 39mas huvsi xeem Daj muaj 62,700 leej.
40Asaw caj ces raws li lawv tej cum raws li lawv tej tsev neeg, raws li tej npe uas suav tau txhua tus uas hnub nyoog muaj nees nkaum xyoo rov saud uas ua tau tub rog, 41mas huvsi xeem Asaw muaj 41,500 leej.
42Nathali caj ces raws li lawv tej cum raws li lawv tej tsev neeg, raws li tej npe uas suav tau txhua tus uas hnub nyoog muaj nees nkaum xyoo rov saud uas ua tau tub rog, 43mas huvsi xeem Nathali muaj 53,400 leej.
44Cov neeg no yog cov uas Mauxe thiab Aloo thiab kaum ob tug uas ua hlob sawv cev txhua xeem hauv cov Yixayee tau suav cia. 45Yog li no cov Yixayee sawvdaws uas suav tau raws li lawv tej tsev neeg uas hnub nyoog muaj nees nkaum xyoo rov saud, yog txhua tus txivneej hauv cov Yixayee uas ua tau tub rog, 46mas huvsi muaj 603,550 leej.

Tsa cov Levi saib lub tsev ntaub

47Tiamsis cov Levi tsis raug suav raws li lawv tej cum rau hauv. 48Rau qhov Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 49“Xeem Levi mas koj tsis txhob suav thiab tsis txhob muab nce npe rau hauv cov Yixayee. 50Koj tsuas tsa cov Levi los saib Yawmsaub lub tsev ntaub uas muaj Yawmsaub tej lus thiab saib txhua yam twj uas siv thiab txhua yam uas nyob hauv lub tsev ntaub. Lawv yuav tsum phaj nqa Yawmsaub lub tsev ntaub thiab tej twj uas siv thiab tu thiab saib lub tsev ntaub thiab ua tsev ntaub nyob puag ncig Yawmsaub lub tsev ntaub. 51Thaum yuav tshais Yawmsaub lub tsev ntaub mus, cov Levi yuav muab lauj thiab thaum yuav tsa Yawmsaub lub tsev ntaub cov Levi yuav tsa. Yog lwm tus txav ze mas tus ntawd yuav raug muab tua. 52Cov Yixayee nyias yuav tsa nyias tsev ntaub nrog nyias cum nyob, nyias nyob nyias ib zog thiab nyias nyob ntawm nyias tus chij. 53Tiamsis cov Levi yuav tsa lawv li tsev ntaub nyob puag ncig Yawmsaub lub tsev ntaub uas muaj Yawmsaub tej lus, xwv txojkev chim thiaj tsis poob rau ib tsoom pejxeem Yixayee. Cov Levi yuav tu thiab saib Yawmsaub lub tsev ntaub uas muaj Yawmsaub tej lus.” 54Cov Yixayee kuj ua raws li ntawd. Lawv ua raws li uas Yawmsaub hais rau Mauxe lawd txhua yam huvsi.