1

Yeluxalees txojkev lwj siab

  1Lub nroog uas txeev muaj neeg
   nyob puv nkaus,
   nyob do cuas lawm lauj!
  Lub nroog uas txeev ua loj
   hauv ib tsoom tebchaws,
   zoo yam nkaus tus poj ntsuam lawm lauj!
  Lub nroog uas txeev ua poj vaj hauv tej moos,
   cia li ua luag qhev lawm lauj!
  2Nws quaj ncia dhuj dhev ib hmos,
   kua muag ntws lug nws lub plhu,
  txhua tus uas nyiam nws
   tsis muaj ib tug nplij nws siab li.
  Nws tej phoojywg txhua tus fav xeeb rau nws,
   lawv ua yeeb ncuab rau nws lawm.
  3Yuda raug kuav mus poob tebchaws,
   thiab raug kev tsim txom
   thiab raug quab yuam ua qhev,
  nws nyob rau luag teb luag chaw,
   nws tsis tau chaw nyob tus li,
  txhua tus uas caum nws caum cuag nws
   rau thaum nws tau chaw ti.
  4Tej kev uas mus rau hauv Xi‑oo kuj quaj ntsuag
   vim tsis muaj leejtwg taug kev tuaj mus
   ua kevcai noj haus raws tej sijhawm lawm.
  Nws tej rooj loog huvsi
   tsis muaj neeg hla li lawm,
   nws cov pov thawj quaj nroo luj laws.
  Nws tej ntxhais hluas kuj lwj siab ntsuav,
   thiab nws kuj lwj siab kawg li.
  5Nws cov tshawj chim tau ua thawj,
   nws cov yeeb ncuab tau noj qab nyob zoo,
  twb yog Yawmsaub ua rau nws
   raug kev txom nyem
   vim yog nws txojkev fav xeeb loj heev,
  nws tej tub ki thiaj raug tshawj chim ntes
   coj mus poob tebchaws.
  6Xi‑oo tus ntxhais lub meej mom
   uas nrov nto moo lug twb poob tag lawm.
  Nws cov thawj zoo yam nkaus tej txiv muas lwj
   uas nrhiav tsis tau tshav zaub noj,
  thiab khiav qaug zog zis
   ntawm tus uas caum hauv ntej.
  7Niaj hnub nimno uas Yeluxalees poob
   rau hauv kev txom nyem lwj siab
   thiab khiav mus rau tom ub tom no,
  nws kuj rov nco txog txhua yam tsim txiaj
   uas nws txeev muaj thaum ub.
  Thaum nws cov pejxeem poob
   rau hauv tshawj chim txhais tes,
   mas tsis muaj leejtwg yuav pab nws li,
  cov tshawj chim pom nws
   thiab luag qhov uas nws piam tag.
  8Yeluxalees tau ua txhaum muaj txim loj heev
   nws thiaj qias tsis huv,
  sawvdaws uas txeev muab koob meej rau nws
   kuj saib tsis taus nws lawm
   vim lawv pom qhov uas nws nyob liab qab.
  Nws mas yeej ntsaj laws,
   thiab fee plhu rau ib qho.
  9Nws tej uas qias tsis huv
   kuj lo rau ntawm nws daim tiab,
   nws tsis xav txog nws lub hauv ntej li.
  Vim li no nws thiaj li piam tag
   txaus ntshai kawg li,
   yeej tsis muaj leejtwg nplij tau nws lub siab.
  “Au Yawmsaub, thov tsa qhov muag saib
   kuv txojkev txom nyem lwj siab,
   vim cov yeeb ncuab kov yeej lawm.”
  10Nws tej yeeb ncuab xyab tes hlo txeeb
   nws tej qhov txhia chaw tsim txiaj huvsi.
  Nws pom ib tsoom tebchaws txeem los
   rau hauv qhov chaw uas pe Vajtswv,
  yog cov neeg uas koj txwv tsis pub los
   nrog koj cov neeg tuaj txoos ua ke.
  11Nws cov pejxeem sawvdaws ntsaj laws
   rau thaum mus nrhiav mov noj,
  lawv muab lawv tej qhov txhia chaw tsim txiaj
   rho mus pauv mov noj
   kom thiaj li rov muaj zog.
  “Au Yawmsaub, thov tsa muag saib kuv,
   rau qhov kuv raug luag saib tsis taus heev.”

  12“Nej txhua tus uas dua kev,
   nej txawm tsis xav txog tej xwm txheej
   uas kuv raug no li lov?
  Saib maj, puas muaj txojkev
   txom nyem lwj siab twg uas thooj li
   txojkev txom nyem lwj siab uas kuv raug no,
  yog tej kev txom nyem
   uas Yawmsaub ua rau kuv
   rau hnub uas nws chim heev kawg li?
  13Nws tso nplaim taws poob saum ntuj los,
   txeem mus rau hauv kuv tej pob txha,
  nws ua rooj hlua cuab kuv kotaw,
   nws ua rau kuv tig kiag rov qab,
  nws tso kuv tseg nyob do cuas,
   thiab ua rau kuv qaug zog tag
   ib hnub tsaus ntuj.
  14Kuv tej kev fav xeeb huvsi
   nws muab pav ua ib tug quab,
  nws txhais tes muab pav ua ib ke
   thiab muab tso rau ntawm kuv caj qwb.
  Nws ua rau kuv lub zog ntaug lawm,
   tus Tswv muab kuv cob rau hauv
   cov uas kuv kov tsis yeej txhais tes.
  15Tus Tswv muab kuv cov tub rog
   siab loj siab tuab uas nyob hauv
   kuv nruab nrab huvsi tso tseg,
  nws hu ib pab tub rog coob coob
   tuaj tawm tsam kuv kom thiaj tsuam tau
   kuv cov tub hluas ntsoog tag.
  Vajtswv muab Yuda tus ntxhais uas dawb huv
   tsuj ib yam li tsuj txiv hmab
   hauv lub qhov tsuam kua txiv.
  16Vim li no kuv thiaj quaj,
   kuv lub qhov muag muaj kua muag ntws los,
  vim yog tus uas nplij siab
   nyob deb ntawm kuv lawm,
  yog tus uas yuav txhawb kuv lub siab
   kom rov muaj zog.
  Kuv cov menyuam kuj nyob ua ntsos ua ntsuag,
   vim cov yeeb ncuab twb kov yeej lawm.”
  17Xi‑oo cev kiag ob txhais tes,
   tiamsis tsis muaj leejtwg nplij tau nws.
  Yawmsaub tau hais tseg txog Yakhauj tias
   tej uas nyob ib ncig nws
   yuav ua nws cov tshawj chim,
  Yeluxalees ntxeev ua yam uas qias tsis huv
   rau hauv lawv nruab nrab.
  18“Yawmsaub yeej ua ncaj,
   vim yog kuv tawv nyom nws tej lus.
  Ib tsoom neeg, cia li mloog,
   cia li saib kuv tej kev txom nyem lwj siab,
  kuv tej ntxhais hluas thiab tej tub hluas
   raug ntes coj mus lawm.
  19Kuv twb hu tej uas nyiam kuv
   tiamsis lawv dag kuv,
  kuv cov pov thawj thiab cov kev txwj laus
   kuj tuag tag hauv plawv nroog,
  rau thaum lawv mus nrhiav mov noj
   kom thiaj li rov muaj zog.
  20Au Yawmsaub, thov tsa muag saib
   vim yog kuv raug kev lwj siab,
  kuv lub siab ntxhov hnyo,
   kuv lub siab puas tag,
   vim yog kuv tawv nyom heev.
  Sab nraud hniav ntaj ua rau neeg ua ntsuag,
   sab hauv tsev kuj muaj kev tuag.
  21Lawv hnov kuv ntsaj li cas,
   tsis muaj ib tug twg nplij kuv lub siab li.
  Kuv cov yeeb ncuab sawvdaws tau hnov
   tej xwm txheej uas kuv raug,
   lawv zoo siab rau qhov uas koj ua li no.
  Koj cia li coj hnub
   uas koj tshaj tawm lawm los txog,
   mas cia lawv raug ib yam li uas kuv thiab.
  22Cia lawv tej kev phem huvsi
   los tshwm rau ntawm koj xubntiag,
  thov koj ua rau lawv ib yam li koj ua rau kuv
   vim yog kuv tej kev fav xeeb huvsi,
  kuv ntsaj heev kawg li thiab kuv lub siab
   qaug zog kawg nkaus li lawm.”