1

Quaj ntsuag Xamali thiab Yeluxalees

1No yog tej lus uas Yawmsaub hais tuaj rau Mikha uas yog neeg hauv lub moos Maulese rau thaum Yauthas, Aha thiab Hexekhiya ua vajntxwv kav Yuda tebchaws, yog tej lus uas Mikha pom txog Xamali thiab Yeluxalees.

  2Ib tsoom neeg txhua tus 'e,
   cia li tig ntsej mloog,
  lub qab ntuj 'e thiab txhua yam
   uas nyob hauv cia li mloog.
  Cia Vajtswv Yawmsaub ua timkhawv kom nej,
   yog tus Tswv uas hais
   hauv nws lub tuam tsev dawb huv tuaj.
  3Saib nawj, Yawmsaub tawm hauv nws lub chaw los,
   nws yuav nqes los tsuj mus los
   saum tej chaw siab hauv lub ntiajteb.
  4Tej roob yuav yaj tag rau hauv nws qab
   thiab tej hav yuav tawg pes rhe,
  yam nkaus li ciab ntab yaj ntawm hluavtaws
   thiab yam li tej dej
   uas ntws ntawm tej toj ntxhab los.
  5Tej xwm txheej no huvsi
   yog tim Yakhauj tej kev fav xeeb
   thiab tim Yixayee caj ces tej kev txhaum txim.
  Yakhauj tej kev fav xeeb yog dabtsi?
   Tsis yog lub nroog Xamali lov?
  Yuda caj ces lub chaw siab teev dab yog dabtsi?
   Tsis yog lub nroog Yeluxalees lov?
  6“Vim li no kuv yuav ua rau Xamali pob
   ua tej niag pawg ciaj hav nroj,
  yuav ua chaw cog vaj txiv hmab.
  Kuv yuav muab tej pob zeb uas tsim lub nroog ntawd
   nchuav rau hauv tej khuab ha,
   mas yuav pom tej taw uas tiag lub nroog.
  7Tej dab mlom huvsi hauv lub nroog ntawd
   yuav raug muab tsoo ua tej dwb daim.
  Tej uas muab xyeem rau hauv tej tsev dab
   yuav raug muab hlawv pov tseg,
  thiab kuv yuav muab tej dab mlom
   ua kom piam tag huvsi.
  Tej dab mlom ntawd yog Xamali muab
   cov nqe ua poj muag cev sau zog yuav los,
   mas yuav rov mus ua nqe ntiav poj muag cev.”

  8Vim li no kuv yuav quaj ntsuag thiab quaj nyiav,
   kuv yuav mus mus los los
   liab qab tsuas tsis rau khau.
  Kuv yuav quaj ntsuag yam li hma nqov ntuj,
   thiab kuv yuav quaj lwj siab ntsuav
   yam li noog ntxhuav.
  9Xamali tej kiav txhab kho tsis tau li
   thiab kis tuaj txog Yuda lawm,
  twb los txog ntawm kuv haiv neeg lub rooj loog,
   uas yog Yeluxalees ntag.
  10Tsis txhob piav zaj no rau hauv lub moos Ka,
   tsis txhob quaj kiag li.
  Cia li da luj luam rau hauv tej hmoov av
   ntawm lub moos Npe Le‑ala.
  11Cov neeg hauv lub moos Safi cia li taug
   nej txojkev liab qab tsuas thiab txaj muag.
  Cov neeg hauv lub moos Xana tsis tawm los.
   Lub moos Npe‑exee quaj nyiav,
  nej thiaj tsis tau chaw cawm siav
   rau qhov ntawd lawm.
  12Cov neeg hauv lub moos Malau
   tos qhov zoo qhuav siab qhawv,
  vim yog Yawmsaub tso tej xwm txheej phem
   los txog ntawm rooj loog Yeluxalees lawm.
  13Cov neeg hauv lub moos Lakhi 'e,
   cia li muab nees nruab rau tej tsheb ua rog.
  Nej xub ua txhaum thiaj coj kev txhaum los
   rau hauv Xi‑oo tus ntxhais,
  rau qhov Yixayee tej kev fav xeeb
   muaj nyob hauv nej nruab nrab.
  14Vim li no nej yuav muab tshav ntuj
   xa lub moos Mauleseka mus,
  thiab lub moos Axij tej vaj tse
   yuav tsis ua chaw vam khom
   rau Yixayee tej vajntxwv.
  15Cov neeg hauv lub moos Malesa 'e,
   kuv yuav coj tus uas kov yeej los ntaus nej.
  Tus uas yog Yixayee lub koob meej
   yuav los rau hauv lub moos Adulas.
  16Cia li chais nej cov plaubhau kom do cuas
   quaj ntsuag nej tej menyuam
   uas nej nyiam kawg.
  Cia li ua rau nej do hau ib yam li dav noj twm,
   rau qhov lawv yuav ncaim nej
   mus poob tebchaws.