1

Ntu 1

(Nt.Nk. 1-41)

Tus uas nyob kaj siab lug

  1Tus uas tau nyob kaj siab lug,
   yog tus uas tsis taug txojkev
   uas cov neeg limhiam qhia,
  thiab tsis nrog cov neeg muaj txim sawv ua ke,
   thiab tsis nrog cov neeg
   uas nyiam thuam luag zaum ua ke.
  2Qhov uas ua rau nws zoo siab
   yog Yawmsaub txoj kevcai,
  nws tshawb nrhiav Yawmsaub txoj kevcai
   nruab hnub hmo ntuj.
  3Nws zoo yam li tus ntoo
   uas cog rau ntawm ntug dej,
  txi txiv raws caij raws nyoog,
   cov nplooj tsis tuag tshav tsis qhuav.
   Txhua yam uas nws ua nws vam meej.

  4Cov neeg limhiam tsis thooj li ntawd,
   lawv zoo yam li tej npluag qoob
   uas cua ntsawj ya mus.
  5Cov neeg limhiam yuav nyob tsis tau
   rau thaum raug kev teem txim,
  cov neeg muaj txim yuav tsis
   nrog cov neeg ncaj ncees sawv ntsug ua ke.
  6Rau qhov Yawmsaub ntsia ntsoov
   cov neeg ncaj ncees txojkev,
  tiamsis cov neeg limhiam txojkev
   yuav puam tsuaj.