1

Hanpaku yws tej uas ua tsis ncaj

1No yog Vajtswv tej lus uas Hanpaku uas yog xibhwb cev lus pom.

  2Au Yawmsaub, kuv yuav quaj thov kev pab
   ntev li cas, los koj tsis hnov,
  lossis kuv yuav quaj thov koj hais tias,
   “Muaj kev limhiam ntais ntuj,”
   los koj tsis cawm?
  3Ua cas koj yuav cia kuv pom
   tej uas ua tsis ncaj
   thiab ntsia ntsoov tej kev ceeblaj?
  Txojkev puam tsuaj
   thiab kev ua limhiam ntais ntuj
   nyob ntawm kuv xubntiag,
  txojkev sib ceg thiab kev sib cam
   kuj tshwm tuaj.
  4Vim li no txoj kevcai thiaj tsis nruj
   thiab tsis muaj kev tu plaub ncaj kiag li.
  Cov neeg limhiam vij cov neeg ncaj ncees cia,
   thiaj tu plaub tsis ncaj.

Yawmsaub tej lus teb

  5“Cia li tsa muag ntsia pom ib tsoom tebchaws,
   cia li phimhwj thiab xav tsis thoob,
  rau qhov lub sijhawm uas nej nyob
   kuv tabtom ua tej uas yog kuv hais ua ntej
   los nej yuav tsis ntseeg.
  6Kuv tabtom tshoov cov Kheedia uas yog
   haiv neeg nyaum thiab siab kub heev,
  uas mus thoob lub ntiajteb
   txeeb kiag tej vaj tse uas tsis yog lawv li.
  7Lawv yog cov uas txaus ntshai siab puas tsus,
   lawv txojcai thiab lawv lub koob meej
   lawv rhawv lawv xwb.
  8Lawv tej nees nrawm dua tsov pom txwv,
   thiab nyaum dua tej hma uas tawm hmo ntuj.
  Lawv cov tub rog caij nees
   dhia huas ntej mus khav ntxhias.
  Lawv cov tub rog caij nees tuaj deb deb tuaj,
   lawv ya mus yam nkaus li
   tus dav qwv tis nkaus los tom.
  9Lawv sawvdaws tuaj ua limhiam ntais ntuj,
   luag ntshai rwg lawv rau ntawm lawv hauv ntej,
   lawv ntes tau neeg coob cuag li xuab zeb.
  10Lawv thuam luag tej vajntxwv
   thiab luag cov thawj kav.
  Lawv thuam luag txhua lub chaw ruaj khov,
   lawv tsub av nce txeeb tau tej chaw ntawd.
  11Lawv hla dhau plaws mus yam li cua ntsawj,
   lawv yog neeg muaj txim,
   lawv lub hwjchim yog lawv tus timtswv.”

Hanpaku yws zaum ob

  12Au kuv tus Vajtswv Yawmsaub,
   yog kuv tus Tswv uas Dawb Huv,
  koj tsis tau nyob ib txwm los lov?
   Peb yuav tsis tuag.
  Au Yawmsaub, koj tsa lawv ua cov txiav txim.
   Au txhib zeb, koj tsa lawv
   ua cov uas nplawm qhuab qhia.
  13Koj lub qhov muag dawb huv dhau
   uas yuav saib qhov phem,
   thiab koj tsis xav saib tej uas ua tsis ncaj.
  Ua cas koj yuav tsa muag ntsia
   cov uas fav xeeb,
  thiab nyob twjywm rau thaum cov neeg limhiam
   nqos tus uas ncaj ncees dua li lawv?
  14Koj muab neeg ua zoo li
   tej ntses hauv hiavtxwv,
  zoo yam li tej tsiaj nkag hauv av
   uas tsis muaj tus thawj.

  15Tus yeeb ncuab xuas nqe lauj
   nqe lawv txhua tus los,
  nws xuas tsig cab lawv los,
   nws xuas vas ntaus lawv los,
   nws thiaj xyiv fab thiab zoo siab kawg.
  16Vim li no nws thiaj xyeem
   qhov txhia chaw rau nws phob tsig,
   thiab hlawv hmoov xyab rau nws lub vas.
  Vim nws siv tej no nws thiaj muaj nplua mias
   thiab noj tej zaub mov uas zoo heev.
  17Nws tseem yuav nchos
   cov ntses hauv lub vas mus li,
  thiab tua ib tsoom tebchaws
   tsis khuvleej kiag li lov?