25

Bảy mươi năm lưu đày

1Vào năm thứ tư đời Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, tức là năm thứ nhất đời Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, có lời phán với Giê-rê-mi liên hệ đến toàn dân Giu-đa. 2Nhà tiên tri Giê-rê-mi rao truyền những lời ấy cho toàn dân Giu-đa và tất cả cư dân Giê-ru-sa-lem rằng: 3“Đã hai mươi ba năm kể từ năm thứ mười ba đời Giô-si-a, con trai A-môn, vua Giu-đa, đến nay, lời của Đức Giê-hô-va đã phán với tôi và tôi đã không ngừng nói với các người nhưng các người không chịu nghe. 4Mặc dù Đức Giê-hô-va đã liên tục sai các đầy tớ Ngài, tức là các nhà tiên tri, đến với các người nhưng các người không chịu nghe, không lắng tai nghe. 5Họ nói: ‘Hãy trở lại, mỗi người trong các ngươi hãy từ bỏ đường lối gian ác và những hành vi sai trái của mình, rồi các ngươi sẽ được ở trong đất mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi từ nghìn xưa cho đến đời đời. 6Đừng theo các thần khác mà phục vụ và thờ lạy chúng; đừng lấy việc tay mình làm ra mà chọc giận Ta nữa, thì Ta sẽ không giáng họa trên các ngươi.’ 7Đức Giê-hô-va phán: ‘Nhưng các ngươi chẳng nghe Ta, cứ lấy công việc của tay mình chọc giận Ta mà chuốc họa vào thân.’
8Vì thế, Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Vì các ngươi không chịu nghe lời Ta, 9nầy, Ta sẽ sai tất cả các dòng tộc phương bắc và Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đầy tớ Ta, đến chống lại xứ nầy và dân cư nó, cùng các nước chung quanh. Ta sẽ tuyệt diệt chúng, làm cho chúng trở nên một vật đáng tởm, một trò cười, một nơi hoang tàn vĩnh viễn.’ Đức Giê-hô-va phán vậy. 10‘Ta sẽ làm cho giữa chúng không còn tiếng hoan ca mừng rỡ, tiếng chú rể cô dâu, tiếng của cối xay, và không còn ánh đèn. 11Cả xứ nầy sẽ trở nên chốn hoang tàn, ghê tởm, các dân tộc nầy sẽ phải phục dịch vua Ba-by-lôn trong bảy mươi năm.’
12Đức Giê-hô-va phán: ‘Khi hết bảy mươi năm, Ta sẽ phạt vua Ba-by-lôn và dân tộc ấy, xứ sở của người Canh-đê, vì tội ác của chúng, và biến xứ sở ấy thành một nơi hoang tàn vĩnh viễn. 13Ta sẽ thực hiện mọi lời Ta phán về đất nước ấy, mọi lời được chép trong sách nầy, tức là lời Giê-rê-mi đã nói tiên tri chống lại tất cả các nước. 14Chính chúng sẽ phải phục dịch các cường quốc và các vua hùng mạnh khác; và Ta sẽ báo trả chúng tùy theo các hành vi và công việc tay chúng đã làm.’”

Chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời

15Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán với tôi rằng: “Con hãy lấy chén rượu thịnh nộ nầy khỏi tay Ta, và bắt tất cả các nước mà Ta sai con đến uống chén ấy. 16Chúng sẽ uống, sẽ đi lảo đảo và điên cuồng vì gươm đao mà Ta sẽ sai đến giữa chúng.”
17Vì thế, tôi lấy chén ấy từ tay Đức Giê-hô-va và bắt tất cả các nước mà Đức Giê-hô-va sai tôi đến phải uống chén ấy như: 18Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa, các vua và các thủ lĩnh của thành, để chúng trở nên hoang tàn, ghê tởm, bị chê cười và nguyền rủa như ngày nay; 19Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, các triều thần, các thủ lĩnh và toàn dân Ai Cập; 20tất cả các dân hỗn tạp, tất cả vua xứ Út-xơ, tất cả vua xứ Phi-li-tin: tức vua của Ách-ca-lôn, của Ga-xa, của Éc-rôn, và những kẻ sống sót ở Ách-đốt; 21Ê-đôm, Mô-áp, con cháu Am-môn; 22các vua Ty-rơ, tất cả vua ở Si-đôn, và tất cả vua ở các hải đảo ngoài biển khơi; 23Đê-đan, Thê-ma, Bu-xơ, những dân cạo tóc hai bên thái dương; 24tất cả vua Ả-rập, các vua của các nước thuộc về các dân hỗn tạp sống trong hoang mạc; 25tất cả vua của Xim-ri, tất cả vua của Ê-lam, tất cả vua của Mê-đi; 26tất cả vua phương bắc, ở gần hoặc ở xa, hết vua nầy đến vua kia; tất cả vương quốc thế gian trên mặt đất. Vua của Sê-sác sẽ uống sau cùng.
27“Con cũng bảo với họ: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán thế nầy: ‘Hãy uống cho say đi và mửa ra, hãy ngã xuống và đừng trỗi dậy nữa, vì gươm đao mà Ta sẽ sai đến giữa các ngươi!’
28Nếu chúng không chịu nhận chén từ tay con để uống, thì con hãy nói với chúng rằng Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Chắc chắn các ngươi phải uống! 29Vì nầy, thành kia là thành được gọi bằng danh Ta mà Ta còn bắt đầu giáng tai họa, thì các ngươi có thể tránh được hình phạt sao? Không! Các ngươi sẽ không thoát khỏi hình phạt đâu, vì Ta sẽ sai gươm đao đến trên mọi dân cư trên đất,’” Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
30“Cho nên, con mau đem mọi lời nầy nói tiên tri chống lại chúng:
  ‘Từ trên cao, Đức Giê-hô-va đã gào lên,
   Từ nơi ngự thánh, Ngài đã lên tiếng;
  Ngài gào to chống lại chuồng chiên Ngài,
   Ngài cất tiếng kêu lớn như những người đạp nho,
   Chống lại mọi dân cư trên đất.
  31Tiếng ầm vang sẽ lan đến tận cùng trái đất;
   Vì Đức Giê-hô-va cáo buộc các nước,
  Phán xét mọi xác thịt,
   Phó kẻ ác cho gươm đao,’

32Đức Giê-hô-va vạn quân phán:
  ‘Nầy, tai họa sẽ lan tràn
   Từ nước nầy sang nước khác,
  Một trận bão dữ dội nổi lên
   Từ các miền xa xăm của đất.’
33Trong ngày đó, xác của những kẻ bị Đức Giê-hô-va giết chết sẽ nằm la liệt khắp mặt đất. Chẳng có ai khóc thương hay tập trung lại để chôn cất; chúng trở thành phân bón trên mặt đất!

  34Hỡi những người chăn, hãy than khóc, hãy cất tiếng than van!
   Hỡi những chủ bầy chiên, hãy lăn trong tro bụi!
  Vì ngày các ngươi bị giết, kỳ các ngươi bị tan lạc đã đến,
   Các ngươi sẽ ngã xuống như chiếc bình quý giá.
  35Người chăn hết đường trốn tránh,
   Chủ bầy chiên không tìm ra lối thoát.
  36Kìa, tiếng kêu than của người chăn,
   Lời than khóc của chủ bầy!
  Vì Đức Giê-hô-va phá tan đồng cỏ của chúng,
   37Những đồng cỏ yên bình đã trở nên hoang vắng
   Vì cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va.
  38Như sư tử đã rời khỏi hang,
   Vì đất chúng đã trở nên ghê tởm
  Dưới lưỡi gươm đàn áp,
   Và cơn giận phừng phừng.”